ΦΕΚ 1932 Β 2016 εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους

Για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων δύναται να γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Η σειρά εξόφλησης μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές, 
β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ., 
γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών. 

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

Σχόλια