Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος σφραγίδων παραπεμπτικών από τους εργαστηριακούς ιατρούς


Παραθέτουμε την απάντηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την υποχρέωση των διαγνωστικών εργαστηρίων να κάνουν έλεγχο των σφραγίδων των παραπεμπτικών.

Σύμφωνα με την απάντηση οι εργαστηριακοί ιατροί υποχρεούνται να ελέγχουν την ύπαρξη ή μη της υπογραφής και σφραγίδας του παραγγέλοντος κλινικού ιατρού στα παραπεμπτικά των θεραπευτικών και διαγνωστικών ιατρικών πράξεων που εκτελούν.

Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να εστιάζει:

1. Στην αναγραφή της Ειδικότητας του παραγγέλοντος ιατρού (ολογράφως ή με συντομογραφία),

2. Στην αναγραφή της Μονάδας Συνταγογράφησης (εφόσον αυτή δεν προσδιορίζεται ευκρινώς σε άλλο σημείο στο σώμα του παραπεμπτικού) και

3. Στην αναγραφή του Α.Φ.Μ. του παραγγέλοντος πιστοποιημένου ιατρού.

Τι αλλάζει από την 1η Μαρτίου στη χορήγηση υλικών για διάφορες παθήσεις στον ΕΟΠΥΥ

Με μοναδικό κωδικό (barcode) και ελέγχους στις ποιοτικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος, θα διατίθενται από την 1η Μαρτίου τα υλικά για μία σειρά παθήσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Η ψηφιοποίηση του συστήματος αποκάλυψε μία σειρά από ελλείψεις και παραβάσεις στους εισαγωγείς και στους παρόχους των εν λόγω προϊόντων.
Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου ήρθαν στην επιφάνεια περιπτώσεις παρόχων με υλικά που δεν διέθεταν καμία πιστοποίηση ή δεν κυκλοφορούσαν σε άλλη χώρα της Ευρώπης, παρά μόνο σε χώρες όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Ινδία.
Η προηγούμενη διαδικασία προέβλεπε μια τυπική πιστοποίηση του Εθνικού Κέντρου και Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΚΑΠΤΥ), που δεν διασφάλιζε ουσιαστικά την ποιότητα των προϊόντων.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Διαύγεια: Ποια νοσοκομεία λειτούργησαν με δωρεές το 2016

Χάρη στις πάνω από 1.200 δωρεές κατάφεραν να λειτουργήσουν το 2016 τα 138 νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι διοικήσεις των νοσοκομείων στη Διαύγεια, οι δωρεές τόσο φορέων όσο και ιδιωτών εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία, από μαξιλάρια, σεντόνια, μέχρι λαχανικά και ελαιόλαδο, αποκαλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των νοσοκομείων, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι υπάρχουν δωρεές που αποσκοπούν στη θέρμανση νοσοκομείων, με τους πολίτες να προσφέρουν πετρέλαιο, θερμαντήρες ακόμη και καυσόξυλα.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι δωρεές αφορούν από ιατρικό εξοπλισμό αξίας χιλιάδων ευρώ, υγειονομικό υλικό και φάρμακα, καθώς και είδη ψυχαγωγίας, όπως τηλεοράσεις και τάμπλετ.
Τα νοσοκομεία με τις μεγαλύτερες δωρεές για το 2016:

Ευαγγελισμός

Ενεργοποιήθηκαν οι κωδικοί για συνταγογράφηση της ψηφιακής μαστογραφίας στον ΕΟΠΥΥ

Ενεργοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι κωδικοί του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, που αφορούν δύο βασικές εξετάσεις για τις γυναίκες ασφαλισμένες.
Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό έχουν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν στις ασφαλισμένες ψηφιακές μαστογραφίες.
Επιλέγοντας τον κωδικό 550000022, μπορούν να συνταγογραφήσουν “Προληπτική ψηφιακή μαστογραφία” στην κατηγορία Προληπτικές Ακτινολογίας, εφόσον διενεργείται για λόγους πρόληψης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Επιλέγοντας τον κωδικό 040000145, μπορούν να παραπέμψουν για “Ψηφιακή μαστογραφία» στην κατηγορία ακτινογραφίες, εάν πρόκειται για παρακολούθηση.
Σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, η εξέταση αφορά και τους δύο μαστούς, συνεπώς δεν επιτρέπεται η επανάληψη του ίδιου κωδικού στο ίδιο παραπεμπτικό.

Ειδικός Κατάλογος Ιατρών εργασίας του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΚΝΥΑΕ)

Αριθμ. 1592/58 (2)
Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφά­λεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύ­ρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώ­θηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β' του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170).
3.Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).
4.Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 180) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).
6.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) και του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 163).
8.Την με αριθμ. 5/29-11-2016 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί του άρ­θρου 16, παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Περιορισμοί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τους αγροτικούς ιατρούς, ιατρούς άνευ ειδικότητας και ειδικευόμενους.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8-2-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εφαρμόστηκαν περιορισμοί για τους αγροτικούς ιατρούς, τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ23/241/οικ.15583/29-4-2015, σε συνέχεια του ΦΕΚ 3677/Β/31-12-2014 (υπουργική απόφαση Γ3γ/105023/22-12-2014). 
Αναλυτική περιγραφή
Εάν ο ιατρός είναι αγροτικός, τότε:
  •     Μπορεί να καταχωρεί απλές συνταγές με Ποσότητα φαρμάκου έως 1 τεμάχιο.
  •     Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Χρόνια Πάθηση, δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Δίμηνη και Επαναλαμβανόμενες συνταγές (έως και τρίμηνες), θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.
  •     Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Διμήνου και Επαναλαμβανόμενες έως και τρίμηνες συνταγές), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.
  •     Εάν έχει καθοριστεί ότι η συνταγή περιέχει Μονοδοσικά φάρμακα, τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 120 τεμάχια.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ερημώνουν τα νησιά από Ιατρούς ενώ σχεδιάζουν ιατρεία γειτονιάς σε αστικές περιοχές

Ενώ διαθέτουμε τους περισσότερους ιατρούς παγκοσμίως σε σχέση με τον πληθυσμό μας, εντούτοις υφίσταται μεγάλη ανισοκατανομή εις βάρος των δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας, όπως είναι τα νησιά μας.
Σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Τήλο και τα γύρω νησιά. Οι τελευταίες εξελίξεις στο ακριτικό νησί αποτελούν το αποκορύφωμα μιας ανάλγητης, αντικοινωνικής και αντινησιωτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που συνεχίζει την πορεία υποβάθμισης των ήδη συρρικνωμένων υπηρεσιών υγείας στην ακριτική Δωδεκάνησο.
Ειδικότερα, μετά την λήξη της θητείας της αγροτικής ιατρού, το νησί πλέον καλύπτεται υγειονομικά από αποσπασμένο οπλίτη ιατρό που πραγματοποιεί την θητεία του, ο οποίος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο λίαν προσφάτως και ο οποίος σημειωτέων δεν διαθέτει ούτε το δικαίωμα συνταγογράφησης. Όλα αυτά σε ένα νησί της παραμεθορίου με αρκετά παιδιά, ηλικιωμένους αλλά και πρόσφυγες.
Απόρροια της ως άνω εγκατάλειψης, την οποία βιώνει ο πληθυσμός της Τήλου είναι ότι καταπατάται η νησιωτικότητα που είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα που στηρίζεται τόσο στην συνθήκη της Λισσαβώνας ως Ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως και σε δύο άρθρα  του Συντάγματος (άρθρο 101 παρ. 4 &  άρθρο 106, παρ 1). Ωστόσο, οι κυβερνώντες έως σήμερα παρουσιάζονται άτολμοι και απρόθυμοι να βρουν λύσεις για τα νησιά μας, ενώ τον πιλοτικό σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τον ξεκινούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Μπλόκο» από την Ευρώπη στο νέο ΠΕΔΥ! Γιατί απειλούν να κόψουν τα κονδύλια


Μπλόκο από την Ευρώπη έρχεται στο νέο ΠΕΔΥ που επιχειρεί να στήσει το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του HealthReport.gr.
Ειδικότερα, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα που επρόκειτο να διαθέσουν κονδύλια (ΕΣΠΑ) για την αγορά εξοπλισμού, προσλήψεις καθώς και για άλλες ανάγκες για το νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως έχει υποστηρίξει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, απειλούν τώρα να μη διαθέσουν τα χρηματικά ποσά.
Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν στο HealthReport.gr ότι η Ευρώπη δεν εγκρίνει το πρόγραμμα για το νέο ΠΕΔΥ που παρουσιάσθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίες και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην υλοποίηση του σχεδιασμού.
Ενώ το νέο ΠΕΔΥ με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα ξεκινούσε την πιλοτική του εφαρμογή στις αρχές του χρόνου, τελικώς μετατίθεται για…αργότερα. Τουλάχιστον για το Β’ εξάμηνο του 2017. 

Στα κάγκελα οι Γενικοί Γιατροί! Φόβοι για αποκλεισμό τους από τη θεραπεία του ΔιαβήτηΑναβρασμός επικρατεί στους Γενικούς Γιατρούς καθώς στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων από το ΚΕΣΥ, μελετάται ακόμη και ο αποκλεισμός τους από τη θεραπεία του Διαβήτη.


Ειδικότερα σε πρόταση της προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του υπουργείου Υγείας, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) προτείνει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση πιστοποίησης για το Διαβήτη, όμως μόνο για δύο ειδικότητες: Για τους παθολόγους και τους παιδιάτρους, αποκλείοντας έτσι τους Γενικούς Γιατρούς.
Μάλιστα η ΕΔΕ στο υπόμνημά της που δέρνει στο φως το HealthReport.gr μεταξύ άλλων θέτει και όρους για το πως θα πιστοποιείται ένα Διαβητολογικό Ιατρείο.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των ειδικοτήτων, έχει ξεσπάσει διαμάχη για το ποιος θα μπορεί να κουράρει ασθενείς με Διαβήτη.
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία φαίνεται πως προτείνει να εκπαιδεύονται για τον Διαβήτη μόνο οι παθολόγοι και οι παιδίατροι σε ειδικά κέντρα Διαβήτη, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτεί: α) για δύο χρόνια σε διαβητολογικά κέντρα του εξωτερικού έμμισθοι β) για ένα χρόνο σε διαβητολογικό κέντρο της Ελλάδος.

Αυτοί είναι οι 12 κλάδοι που πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά POS μέχρι 30 Ιουνίου

Σύμφωνα με την «Αυγή» η σχετική υπουργική απόφαση που αναμένεται σύντομα θα δίνει στις επιχειρήσεις περιθώριο 140 ημερών προκειμένου να συμμορφωθούν 

Περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου θα έχουν, σύμφωνα με την Αυγή, οι επιχειρήσεις 12 βασικών κλάδων της αγοράς προκειμένου να εγκαταστήσουν τερματικά POS για πληρωμές με πλαστικό χρήμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι 11 προσφέρουν υπηρεσίες (περιλαμβανομένων τηλεφωνίας και ενέργειας) και ο ένας υπάγεται στην πώληση αγαθών.

Η σχετική υπουργική απόφαση που αναμένεται σύντομα θα δίνει στις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων περιθώριο 140 ημερών προκειμένου να συμμορφωθούν και να εγκαταστήσουν τα τερματικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι 12 αυτοί κλάδοι είναι:

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΔΝΤ: Πληρώνετε 15%-20% παραπάνω φόρους και 24% ΦΠΑ διότι δεν μειώνετε το αφορολόγητο

Τι προκύπτει από την έκθεση του Ταμείου
Κωστής Πλάντζος - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Θεωρεί καταστροφή την υπερφορολόγηση της αγοράς - Δέχεται φοροελαφρύνσεις έως και δέκα μονάδες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, παίρνοντας όμως «λίγα από πολλούς» και όχι με μελλοντικά έσοδα, όπως υπόσχεται ο Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΝα ακυρώσει την επιλογή της κυβέρνησης, που αύξησε τον ΦΠΑ από 23% σε 24% και την άμεση φορολογία στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επιμένει το ΔΝΤ. Προτείνει μάλιστα μείωση έως και δέκα μονάδες στις επιχειρήσεις ή και 15%-20% για τα νοικοκυριά.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ταμείου, το ΔΝΤ θεωρεί στρέβλωση και καταστροφικό λάθος για την ανάπτυξη και την απασχόληση την υπερφορολόγηση της αγοράς.

Για να καταστεί εφικτή όμως πλέον η μείωση των φόρων, το Ταμείο επαναφέρει την αρχική του πρόταση για δραστική μείωση του αφορολογήτου, έναντι της οποίας η κυβέρνηση προτίμησε τις αυξήσεις των εμμέσων φόρων. 

Δέχεται δηλαδή να υπάρξουν φοροελαφρύνσεις (έως και δέκα μονάδες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά), παίρνοντας όμως «λίγα από πολλούς» και όχι με μελλοντικά έσοδα, που ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπόσχεται πως θα βρεθούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει ότι:

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΕΦΚΑ - Τα ειδοποιητήρια ήρθαν - Τεράστιες αδικές , λάθη και προβλήματα που ζητούν άμεση λύση.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή που μας πέρασε αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για αρκετούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Αρκετοί διαπίστωσαν ότι στα ειδοποιητήρια τα ποσά των εισφορών ήταν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με όσα κατέβαλαν μέσα στο 2016, ενώ κάποιοι ίσως και να έπαθαν ένα μικρό σοκ βλέποντας διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των εισφορών τους σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Επαναλαμβάνουμε ότι για μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων, υπάρχει ελάφρυνση στις εισφορές, ελάφρυνση την οποία όμως την "πληρώνει"  μια άλλη μερίδα ασφαλισμένων.

Δεν πρέπει να σταθούμε στο μικρο/μεγάλο προβλήματα που εμφάνισε η πλατφόρμα τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της κας Αχτσιόγλου για την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων. Καμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα τόσες εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις και αυτό είναι κάτι που το taxis μας το έχει μάθει καλά. Υπό κανονικές συνθήκες θεωρούμε πως δεν θα υπάρχει θέμα.

Αγανάκτηση γιατρών για το νέο ασφαλιστικό

TA NEA

Την αγανάκτησή τους για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, «που με αυταρχισμό δημεύει το εισόδημα του επιστημονικού κόσμου και τινάζει στον αέρα τις συντάξεις του» και την αγωνία τους για το μέλλον τους εξέφρασαν δεκάδες γιατροί, πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων, Επιστημονικών Ενώσεων και Επαγγελματικών Φορέων που συμμετείχαν στην πανιατρική συγκέντρωση -ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα «ασφαλιστικός -φορολογικός νόμος ,οι συνέπειές του για τους γιατρούς».

«Κηδεία των Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων», αναγραφόταν στο φέρετρο που είχε τοποθετηθεί μέσα στην αίθουσα που διεξαγόταν η ημερίδα. Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι γιατροί έκαναν λόγο για «δήμευση του εισοδήματος του επιστημονικού κόσμου», υποστηρίζοντας ότι «ο νέος νόμος οδηγεί στην επαγγελματική εξόντωση και στην οικονομική εξαθλίωση, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, ενώ συγχρόνως απειλεί την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών».

Οι γιατροί αποφάσισαν συστράτευση όλων των επιστημόνων ενάντια στο «ανεφάρμοστο και ανθρωποκτόνο νέο σύστημα», ζήτησαν την απόσυρσή του και διάλογο από μηδενική βάση.

Οδηγίες προς Ελεγκτές Ιατρούς, Συνταγογράφους Ιατρούς και Συμβεβλημένους Παρόχους

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Από το δεύτερο εξάμηνο του έτους η εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και στο δεύτερο εξάμηνο θα αρχίσουν να λειτουργούν 240 νέες δομές (Τοπικές Μονάδες Υγείας) σε 60 αστικά κέντρα.
Για τη λειτουργία τους θα απαιτηθούν 3.000 προσλήψεις οικογενειακών γιατρών και άλλων επαγγελματιών Υγείας, που θα χρηματοδοτηθούν στην αρχική φάση από το ΕΣΠΑ (ΜΔΤ και ΠΕΠ).
Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, παρατείνοντας κατά έξι μήνες την εφαρμογή του νέου συστήματος εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Η χώρα μας έχει μνημονιακή δέσμευση να μεταρρυθμίσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά η έλλειψη πόρων καθιστά δύσκολο το εγχείρημα.
Το κόστος του νέου συστήματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 80 εκατομμύρια ευρώ τη διετία 2017 – 2018, για να φτάσει στα 300 εκατομμύρια κατά την πλήρη εφαρμογή του.