Οι όροι συνεργασίας των φαρμακευτικών εταιρειών σύμφωνα με τον ΕΟΦ

Ερμηνευτική εγκύκλιο για τους όρους συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών, εξέδωσε την Τετάρτη ο ΕΟΦ. Η εγκύκλιος αφορά κυρίως τις διαδικασίες πώλησης των αδειών χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. Συγκεκριμένα : 

Η σύμβαση μεταξύ του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και της αγοράστριας φαρμακευτικής εταιρείας, είναι δυνατό να υπογράφεται από τον Τοπικό Αντιπρόσωπο. Η αγοράστρια φαρμακευτική εταιρεία αποκτά την κυριότητα των φαρμάκων και συνεπώς θα πρέπει να διαθέτει άδεια χονδρικής πώλησης είτε η ίδια είτε να προσκομίζει σύμβαση με τρίτο που διακινεί χονδρικώς τα φάρμακα για λογαριασμό της, διαθέτοντας σχετική άδεια. 

Η έγκριση της σύμβασης πώλησης χορηγείται από τον ΕΟΦ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι η τυχόν μη έγκαιρη εναντίωση του ΕΟΦ σε όρους αντίθετους με την ευθύνη των εμπλεκομένων σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία, όπως πχ. περιορισμού ή επιμερισμού της ευθύνης των συμβαλλομένων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους (περιλαμβανομένου του ΚΑΚ) από την κατά νόμο ευθύνη τους και, ως προς τον για τον ΕΟΦ, θεωρούνται μη γεγραμμένοι. 

Τυχόν ευθύνη του ΚΑΚ επεκτείνεται και στην αγοράστρια εταιρεία η οποία ευθύνεται αντικειμενικά απέναντι στον ΕΟΦ. Η ευθύνη αυτή της αγοράστριας εταιρείας αναφέρεται στις ενέργειες που εκ των πραγμάτων διαχειρίζεται η αγοράστρια και πρωτίστως στους όρους ασφαλούς φύλαξης, διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος, στις υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης, στη δυνατότητα άμεσης ανάκλησης από την αγορά, την τήρηση των όρων προώθησης, τη διαχείριση των ταινιών γνησιότητας, κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου