Πρόσβαση σε εξετάσεις στο "Δημόκριτο" για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις που διενεργούνται στον «Δημόκριτο» θα μπορούν έχουν πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», για την εκτέλεση υπηρεσιών καριοτύπου και Μοριακής κυτταρογενετικής Μελέτης (FISH) με χρήση ενός ή και περισσοτέρων ανιχνευτών, σύμφωνα με την κρατική τιμολόγηση καθώς και την απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ μέσω των Τμημάτων Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ, μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Έτσι, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποίησαν από τον Ιούνιο ή πραγματοποιούν ίδιες δαπάνες με τις συγκεκριμένες κοστολογημένες εξετάσεις, δύναται να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α) Παραπεμπτικό θεράποντα ιατρού από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και η διάγνωση (ICD-10), για την αναγκαιότητα εκτέλεσης των αναγκαίων εκ των ανωτέρω αναφερόμενων εξετάσεων. 

Β) Τιμολόγιο - εξοφλητική απόδειξη του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το οποίο το οποίο να προκύπτει το είδος των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Όσο αφορά τις μη κοστολογημένες με κρατικό τιμολόγιο εξετάσεις ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν δύναται να αποδώσει δαπάνες στο εν λόγω Νομικό Πρόσωπο ή στον ασφαλισμένο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΥ, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες ιατρικών πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων και θεραπειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο.

Σχόλια