ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΟΠΥΥ, ΥΥΚΑ, ΗΔΙΚΑ

Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας
Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.

2) Τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2) Την ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (ΗΔΙΚΑ Α. Ε.) και έδρα την Αθήνα (λεωφόρος Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί, με κάθε νόμιμο μέσο, στις καταστροφικές για τους παρόχους υγείας ιατρούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαδικασίες μείωσης και παρακράτησης ποσών που δικαιούνται ως αμοιβές από την σύμβασή τους, βάσει των λεγομένων «αυτόματης επιστροφής» (claw-back) & «επιστροφής» (rebate), παρά την πανιατρική κατακραυγή, 

Την κατηγορηματική μας αντίθεση προς τις ανωτέρω διαδικασίες έχουμε ήδη εκφράσει με δικαστικές μας ενέργειες (υπ’ αριθ. καταθ. 5454/2013 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθ. καταθ. 1699/2013 και 1313/2014 προσφυγές μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 43/2014 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών), καθώς και με τις από 11 και 26 Φεβρουαρίου 2014 και 30 Ιουλίου 2014 εξώδικες δηλώσεις μας. Τονίζουμε και πάλι ότι θεωρούμε την διαδικασία παράνομη και αντισυνταγματική, αφού στην ουσία παρακρατούνται από τους ιατρούς, και μάλιστα αναδρομικά, ποσά που δικαιούνται απόλυτα σύμφωνα με το νόμο και την σύμβασή τους, για ιατρικές υπηρεσίες που ήσαν υποχρεωμένοι να παρέχουν προς τους ασφαλισμένους.

Το αυτό ισχύει και για τις νέες πράξεις του 1ου από σας που αφορούν το έτος 2014 και φέρουν ημερομηνία έκδοσης 18-11-2014, κατά των οποίων ομοίως ρητώς επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε.

Στις συγκεκριμένες αυτές πράξεις, ο 1ος από σας αναφέρει υπό (Δ) ότι: «Σύμφωνα με την Υπ. Απ. Αρ. Υα / οικ. 70521 (ΦΕΚ 2243/18-8-2014) και μετά την εφαρμογή του Άρθρου 2, θα επανυπολογιστεί το clawback του έτους 2014».

Το άρθρο 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης με κεφαλίδα «Κατανομή ορίου δαπάνης ανά Νομό και ανά ιδιώτη Πάροχο» έχει ως εξής: «Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ετήσια όρια δαπάνης στον ΚΑΕ 0671, όπως αυτά ορίστηκαν στο προηγούμενο άρθρο, κατανέμονται στους πενήντα ένα (51) νομούς της χώρας. Για την κατανομή αυτή λαμβάνονται υπόψη η αναλογία του πληθυσμού κάθε νομού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας, βάσει των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού του έτους 2011 και οι αιτηθείσες δαπάνες για διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις για το έτος 2013 σε κάθε νομό. Η διαδικασία της κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στο ετήσιο όριο δαπάνης ανά νομό ορίζεται, ως ακολούθως. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης, όπως έχει προσδιορισθεί στο προηγούμενο άρθρο, πολλαπλασιάζεται με την αναλογία του πληθυσμού κάθε νομού στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας και το ποσό που προκύπτει αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσόν που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, υπερβαίνει την αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013, ως ετήσιο όριο δαπάνης ορίζεται η αιτηθείσα ετήσια δαπάνη του έτους 2013 κάθε νομού.

Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορές από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ανακατανέμονται στους νομούς των οποίων το ετήσιο όριο δαπάνης υπολείπεται της αιτηθείσας δαπάνης του έτους 2013, αναλογικά με τη σχέση του πληθυσμού του νομού προς τον πληθυσμό της χώρας. Η οριζόμενη κατανομή των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εμφαίνεται στο παράρτημα Α που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η τηρητέα διαδικασία της κατανομής του ποσού που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης σε κάθε πάροχο ορίζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού κατανέμεται στους παρόχους του νομού, ανά ΑΦΜ, αυτού με βάση την αναλογία της αιτηθείσας ετήσιας δαπάνης του παρόχου για το έτος 2013 προς τη συνολική ετήσια αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013 του ιδίου νομού. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το ετήσιο όριο δαπάνης του ιδίου νομού για το έτος 2014, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο όριο δαπάνης του παρόχου, ανά ΑΦΜ, το οποίο διαιρείται σε δωδεκατημόρια. Το κάθε δωδεκατημόριο αποτελεί το μηνιαίο ανώτατο όριο δαπάνης κάθε παρόχου και τυχόν υπέρβαση δαπάνης, όπως αυτή υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών που υποβάλλει ο πάροχος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας».


Χωρίς σε καμία περίπτωση να αναγνωρίζουμε την νομιμότητα της παραπάνω απόφασης, επιφυλασσόμενοι ως ήδη εκθέσαμε για κάθε σχετική νόμιμη δικαστική ενέργεια, παρατηρούμε ότι ούτε κάν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 2 αυτής (που ο 1ος από σας επικαλείται και μνημονεύει στις από 18-11-2014 πράξεις) δεν έχετε τηρήσει.

Ειδικότερα, ήταν σαφές καθήκον τόσο του Προέδρου του 1ου από σας, που φέρεται ως εκδότης των από 18-11-2014 πράξεων για τα νέα clawback & rebate του έτους 2014, όσο και του 2ου από σας που εξέδωσε την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, να έχετε ήδη εγκαίρως γνωστοποιήσει το ατομικό όριο ανά πάροχο και ανά περιφέρεια. Ομοίως η 3η από σας όφειλε να προχωρήσει σε άμεση ηλεκτρονική εφαρμογή των αριθμητικών ορίων συνταγογράφησης στους κλινικούς ιατρούς και σε «κλείδωμα» του συστήματος. 

Αν είχατε τηρήσει τα ανωτέρω, όπως, επαναλαμβάνουμε, είχατε σαφές καθήκον και υποχρέωση με βάση την ίδια την διάταξη του άρθρου 2 που ο 1ος από σας επικαλείται και ο 2ος από σας θέσπισε, οι συμβεβλημένοι ιατροί θα είχαν τουλάχιστον την δυνατότητα να ελέγξουν στοιχειωδώς την παροχή των υπηρεσιών τους και να γνωρίζουν τι τους περιμένει. Το ίδιο θα είχε συμβεί και αν η 3η από σας είχε προβεί σε αυτόματο «κλείδωμα» του συστήματος, όπως άλλωστε είχε πράξει στις αρχές του 2014 κατόπιν της υπ’ αριθ. 433 / 7-1-2014 αποφάσεως του Προέδρου του 1ου από σας, όσον αφορά τους κωδικούς συνταγογράφησης φαρμάκων λόγω φερόμενης υπέρβασης του αντίστοιχου μηνιαίου ανωτάτου ορίου συνταγογράφησης.

Τα παραπάνω καθήκοντά σας σαφώς παραβήκατε τώρα, όσον αφορά το «πλαφόν» των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων κλπ. του άρθρου 2 της υπουργικής αποφάσεως που σείς επικαλείστε και θεσπίσατε, με αποτέλεσμα ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία στους συμβεβλημένους κλινικοεργαστηριακούς και εργαστηριακούς ιατρούς. Η διαδοχική και συνεχής επιβολή πολλαπλών «κουρεμάτων» (rebate & clawback) στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθείς στα ΦΕΚ 2247 και ΦΕΚ 2243 (τεύχους Β της ΕτΚ του έτους 2014) και «κουρεμάτων» από τα πρώτα 500 ευρώ στους εργαστηριακούς ιατρούς προκαλούν δυσβάσταχτη οικονομική πίεση που δρα εις βάρος της ποιότητας παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εξόδων αναλωσίμων φαρμάκων, ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού με δημιουργία δυνητικών σοβαρότατων κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Η επιβολή αλλεπάλληλων κουρεμάτων (rebate & clawback) σε χρονικά διαστήματα εκτός σύμβασης δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητά της και ουσιαστικά, ενόψει και των ανωτέρω παραβάσεων, συνιστά εφαρμογή ληστρικών μεθόδων αφαίμαξης κατά των συμβεβλημένων ιατρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των ιατρών του πρώην ΙΚΑ που υπέγραψαν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ από τον Μάϊο του 2014 και έχουν δεχτεί σημειώματα με «κουρέματα» που καταλογίζονται από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους! 

Σας καλούμε λοιπόν με την παρούσα να τηρήσετε έστω και τώρα στοιχειωδώς την διαδικασία που σεις οι ίδιοι έχετε θεσπίσει και επικαλείστε (άρθρο 2 της προαναφερεθείσας υπουργικής απόφασης), να αποσύρετε τις πράξεις με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 18-11-2014 του 1ου από σας και να μην επιβάλετε, ούτε τώρα αλλά ούτε και στο μέλλον, κανένα «κούρεμα» οποιασδήποτε μορφής χωρίς προηγούμενη έγκαιρη και φυσικά πλήρη ενημέρωση των συμβεβλημένων ιατρών / παρόχων, έτσι ώστε να αποφεύγεται τεράστια και ανεπανόρθωτη βλάβη τους, η οποία ευθέως οφείλεται στην από πλευράς σας παράβαση στοιχειωδών υπηρεσιακών σας καθηκόντων.

Επιφυλασσόμαστε δε για κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των μελών μας ιατρών και προσβολή των ούτως ή άλλως παρανόμων και αντισυνταγματικών διαδικασιών clawback & rebate που και πάλι προωθείτε, όπως και μέχρι σήμερα έχουμε πράξει.

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απαυθύνονται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους ταυτόχρονα να ενεργήσει άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              ο Αντιπρόεδρος          ο  Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου    Γεώργιος Σκρουμπής  Γεώργιος Πατριαρχέας  

2 σχόλια:

  1. ΠΑΝΤΑ ΖΟΡΙΚΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αντί για εξώδικα, δεν αποχωρείτε καλύτερα μαζικά από τον εοπυυ? Μόνον έτσι θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Αλλιώς... σφαλιάρες διαρκείας.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή