MEDISYN: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ CLAWBACK ΚΑΙ REBATE ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο «ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», το οποίο έχει ήδη αναλάβει και έχει καταθέσει Προσφυγές και Αιτήσεις Αναστολής για τις πράξεις Clawback και Rebate του πρώτου εξαμήνου 2013, ενημερώνει τους εργαστηριακούς γιατρούς, που επιθυμούν να προσβάλλουν δικαστικά τις νέες πράξεις Clawback και Rebate που κοινοποιήθηκαν και αφορούν όλο το έτος 2013, ως εξής: 

Α. Για τους συναδέλφους που ήδη έχουν προσφύγει δικαστικά για το πρώτο εξάμηνο 2013. 

Οι προσφυγές που έχουν ήδη ασκηθεί περί Δεκέμβριο και Ιανουάριο 2013 αφορούν το πρώτο εξάμηνο 2013 και βασίστηκαν στις πράξεις που κοινοποιήθηκαν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2013. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη προσδιορισθεί για εκδίκαση τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014 και οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα ενημερωθούν ατομικά απευθείας από το δικηγορικό γραφείο. 
Δεδομένου ότι 
α) ήδη έχουν προσβληθεί οι πράξεις του πρώτου εξαμήνου 2013, 

β) εάν κάποιος γιατρός επιθυμεί να προσβάλει μόνο το δεύτερο εξάμηνο 2013 (επειδή έχει ήδη ασκήσει προσφυγή για το πρώτο), θα πρέπει αναγκαστικά να προσβάλει το νέο ειδοποιητήριο που αφορά όλο το χρόνο και συνεπώς σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η άσκηση δεύτερης προσφυγής, 

γ) δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει παραίτηση από τις ήδη ασκηθείσες προσφυγές για το πρώτο εξάμηνο, αφού οι περισσότερες από αυτές έχουν προσδιορισθεί και μάλιστα σε σύντομη δικάσιμο, 

δ) παρόλο που έχουν προσδιορισθεί, δεν είναι βέβαιο ότι θα συζητηθούν στην ορισθείσα ημερομηνία (λ.χ. επειδή ο ΕΟΠΥΥ δεν θα προσκομίσει φάκελο) και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα αναβολής τους, ως πιο συμφέρουσα λύση για τους γιατρούς που έχουν ήδη ασκήσει προσφυγή για το πρώτο εξάμηνο 2013, είναι να κατατεθεί προσφυγή που αφορά όλο το έτος 2013 με βάση τα νέα ειδοποιητήρια με την επιφύλαξη ότι παραιτείται ο αιτών από την ακύρωση για το πρώτο εξάμηνο 2013, εφόσον μέχρι την εκδίκαση της νέας προσφυγής έχει εκδοθεί απόφαση επί της ήδη ασκηθείσας μόνο για το πρώτο εξάμηνο 2013 που ακυρώνει τις πράξεις clawback και rebate. 

Με αυτόν τον τρόπο θα εκδικαστούν κανονικά οι ήδη προσδιορισθείσες προσφυγές για το πρώτο εξάμηνο 2013 και αν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ο γιατρός επωφελείται από αυτό. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απόφαση, θα ισχύει η προσφυγή για όλο το έτος με το νέο δικόγραφο κατά των νέων ειδοποιητηρίων. 

Β. Για τους συναδέλφους που δεν είχαν προσφύγει δικαστικά για τις πράξεις που αφορούσαν μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

Εφόσον τα νέα ειδοποιητήρια αφορούν όλο το έτος 2013, παρέχεται η δυνατότητα με προσφυγή να ζητηθεί η ακύρωση των clawback και rebate για όλο το έτος, ήτοι και για το πρώτο και για το δεύτερο εξάμηνο 2013. 

Και για τις ως άνω δύο κατηγορίες (δηλαδή και για τους συναδέλφους που άσκησαν προσφυγή για το πρώτο εξάμηνο και τώρα επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή για όλο το έτος και γι’ αυτούς που θα ασκήσουν τώρα για πρώτη φορά προσφυγή για όλο το έτος) ισχύουν τα εξής: 

1. Η δικηγορική αμοιβή (περιλαμβανομένων των εξόδων κατάθεσης) είναι α) για την κατάθεση της Προσφυγής εξακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (συνολικά 738 ευρώ). Από αυτά τα 665 ευρώ θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί και τα 73 ευρώ θα αποδοθούν στην εφορία ως παρακράτηση φόρου και β) για την κατάθεση της Αίτησης Αναστολής εξακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (συνολικά 738 ευρώ). Από αυτά τα 641,40 ευρώ θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί και τα 96,60 ευρώ θα αποδοθούν στην εφορία ως παρακράτηση φόρου. Η ως άνω αμοιβή θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά, διότι είναι τεράστιο το κόστος των δικαστικών εξόδων για την κατάθεση (λ.χ. παράβολα κλπ.). Για όλο το ποσό θα εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Στην καταβολή στην τράπεζα θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του γιατρού ή η επωνυμία της εταιρείας και η αιτιολογία «για κατάθεση προσφυγής/αίτησης αναστολής κατά ΕΟΠΥΥ», κυρίως για την επαλήθευση. Μπορεί να στέλνεται και fax της απόδειξης στο 210 6729207 (λειτουργεί από 15.00 ως 09.00 της επομένης) ή στο email chpolitis@gmail.com. Μπορεί επίσης να γίνει απευθείας επικοινωνία με τον κ. Χάρη Πολίτη στα τηλέφωνα 6948 784838, 2106756747, 2106756732. 

2. Η ανάθεση της εντολής για κατάθεση Προσφυγής και Αίτησης Αναστολής δεν περιλαμβάνει και την εκδίκαση της υπόθεσης, όταν αυτή θα προσδιορισθεί προς συζήτηση, από την οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παραιτηθεί και δεν δεσμεύεται να παραστεί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου. Έχει επίσης δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο να υπαναχωρήσει. Ποσά που έχουν δοθεί όμως δεν αναζητούνται. Όποιος επιλέξει να ασκήσει μόνο την Προσφυγή και όχι και την Αίτηση Αναστολής θα επιβαρυνθεί μόνο με τη δαπάνη της Προσφυγής. 


3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος τυχόν επιθυμεί να συμβιβαστεί με τον ΕΟΠΥΥ η απόφασή του αυτή θα είναι δεσμευτική για το δικηγορικό γραφείο. 


4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εκδίκαση της υπόθεσης, όταν αυτή προσδιορισθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, η δαπάνη για τη δικηγορική παράσταση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (ήτοι συνολικά 738 ευρώ). Το ως άνω αναφερόμενο κόστος για την κατάθεση της Προσφυγής και της Αίτησης Αναστολής, καθώς και για την εκδίκαση αυτών, υπολογίζεται με τα ισχύοντα δεδομένα και ενδέχεται να μεταβληθεί στην περίπτωση που αναπροσαρμοστούν στο μέλλον τα δικαστικά έξοδα ή οι νόμιμες αμοιβές των δικηγόρων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

5. Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο διατάξει χωρισμό της δίκης για το clawback και το rebate, ήτοι να ασκηθούν με χωριστά δικόγραφα, τότε θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των εξακοσίων ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (συνολικά 738 ευρώ) για την κατάθεση της Προσφυγής και το ποσό των εξακοσίων ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (συνολικά 738 ευρώ) για την κατάθεση της Αίτησης Αναστολής. Και αυτό το κόστος υπολογίζεται με τα ισχύοντα δεδομένα και ενδέχεται να μεταβληθεί, αν αναπροσαρμοστούν στο μέλλον τα δικαστικά έξοδα ή οι νόμιμες αμοιβές των δικηγόρων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει το επιπλέον ποσό και να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία μόνο για τη μία πράξη (clawback ή rebate αναλόγως), εφόσον το επιθυμεί. 

6. Μετά την κατάθεση της Προσφυγής ή/και της Αίτησης Αναστολής θα πρέπει να προσκομιστεί στο δικηγορικό γραφείο συμβολαιογραφική πράξη, ήτοι γενικό δικαστικό πληρεξούσιο με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προς τον δικηγόρο που θα υπογράψει τα δικόγραφα, το οποίο θα συνταχθεί βάσει των στοιχείων που θα διαβιβάσει το δικηγορικό γραφείο στον συμβολαιογράφο που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. 

7. Για την ευδοκίμηση της υπόθεσης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στο δικηγορικό γραφείο όλα τα έγγραφα που του ζητηθούν και στην προθεσμία που θα του ζητηθούν, τα οποία είναι αναγκαία για την ευδοκίμηση της υπόθεσής του. Ιδίως απαραίτητα είναι α. η κοινοποίηση για clawback και rebate ως προσβαλλόμενες πράξεις, καθώς και β. πλήρη τα στοιχεία ταυτότητάς του, διεύθυνσης ιατρείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθμού σύμβασης με ΕΟΠΥΥ. Για την αναστολή καλό είναι να δοθούν όλα τα έξοδα σε σχέση με τα έσοδα, καθώς και ό,τι μπορεί να επιβαρύνει οικονομικά τον αιτούντα, λ.χ. δάνεια, μισθώσεις, λειτουργικά έξοδα ιατρείου, σχολεία παιδιών, πρόσωπα που βαραίνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό κλπ. και τα οποία μπορεί να αποδεικνύονται από έγγραφα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να είναι επικυρωμένα, εκτός αν προσβληθούν από την άλλη πλευρά για πλαστότητα. 

8. Τα ως άνω στοιχεία που αφορούν την κατάθεση της Προσφυγής, ήτοι τα ειδοποιητήρια clawback και rebate, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση ιατρείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθμός σύμβασης με ΕΟΠΥΥ είναι προτιμότερο να σταλούν μέχρι τις 21.07.2014 στο δικηγορικό γραφείο στα email chpolitis@gmail.com, politislaw@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Χάρης Τ. Πολίτης, Σικελιανού 15, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 154 51». Η ως άνω προθεσμία δεν είναι καταληκτική, δεδομένου ότι και μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να αποστέλλονται στοιχεία, αλλά η τήρησή της θα συμβάλει στην ταχύτερη κατάθεση του δικογράφου και στην πιο γρήγορη διεκπεραίωση της υπόθεσης. 

9. Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ή υπόσχεση από το δικηγορικό γραφείο για θετική έκβαση της υπόθεσης (είτε προσφυγής είτε αναστολής). Σε περίπτωση που υπάρξει θετική έκβαση δεν υπάρχει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση προς το δικηγορικό γραφείο είτε ως αμοιβή είτε ως ποσοστό επί του οικονομικού αντικειμένου της δίκης είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. 

Γ. Για τους συναδέλφους που έχουν ασκήσει Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής και έχει εκδοθεί θετική απόφαση επί της Αίτησης Αναστολής, αλλά παρά ταύτα ο ΕΟΠΥΥ προχωρήσει σε συμψηφισμό των οφειλομένων προς αυτούς κατά παράβαση της απόφασης της Αίτησης Αναστολής, μπορεί να ασκηθεί κατά του ΕΟΠΥΥ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή και αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην παρακρατηθούν τα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ. Η συνεννόηση για την άσκηση των εν λόγω ενδίκων βοηθημάτων θα γίνει απευθείας με το δικηγορικό γραφείο.

1 σχόλιο:

  1. ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ[ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΟΥΣ]ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΡΠΩΘΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ[ΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ]ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΘΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή