ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με την παρακράτηση Ιευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται

Αθήνα 16-5-2014 

Αριθ.Πρωτ.:οικ.18238 

ΠΡΟΣ
Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ


ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παρακράτηση Ιευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται» 

Σχετικά: 1.Νόμος 4093/2012, άρθρο Ι,υπ.ΙΒ παρ. 12

2.Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αριθμ.πρωτ.οικ.232/2-1-2014

3.Υ.Α. Αριθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (ΦΕΚ2883/Β/2012)Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του (1) ενός ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. 


Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου. 

Σε περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ προστίθεται στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία μας, για την εφαρμογή των ανωτέρω, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Π60/3/28-1-2014 ενημέρωσε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων φαρμακείου(υποδείγματα επισυνάπτονται).

Από την κατάθεση των συνταγών Φεβρουαρίου 2014, είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου "Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" που κατατίθεται μαζί με τα τιμολόγια και την συγκεντρωτική κατάσταση του Φαρμακείου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια νέα εφαρμογή στο site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ ( https://www.eopyykmes.gr/ ) με την οποία εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία στη φόρμα της εφαρμογής, εκδίδονται υποδείγματα τιμολογίων με το σωστό τρόπο που πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς και του εντύπου "Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής".

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας στον έλεγχο του λογαριασμού φαρμακείων που κατατίθενται στις Υπηρεσίες σας. Οι λογαριασμοί που δεν πληρούν όσα αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο να μην παραλαμβάνονται και να επιστρέφονται προκειμένου να διορθωθούν και να συμπληρωθούν ώστε να είναι εφικτή η ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας είσπραξης των εσόδων του Οργανισμού από την εφαρμογή της διάταξης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια