Η εξώδικη διαμαρτυρία του ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ για τα όρια της κλινικής συνταγογραφίας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
EΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη, ατομικά και για λογαριασμό των μελών του ιατρών που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρειά του.
ΠΡΟΣ
Τον Δημήτριο Κόντο, κάτοικου Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας 39 , ατομικά και με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
***************************
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 113429/2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’/3117/2013) - «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», καθορίσθηκαν τα όρια της συνταγογράφησης των συμβεβλημένων ιατρών για το έτος 2014. Ειδικότερα στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 με τίτλο Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης, ορίζονται τα κάτωθι:
«5. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα δημοσιευθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης, καθορίζονται για το 2014 όρια συνταγογράφησης ανά συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, η μηνιαία δαπάνη του συνόλου των συνταγών του εκάστοτε ιατρού δεν δύναται να υπερβεί το 80% της μέσης μηνιαίας δαπάνης του κατά την διάρκεια του 2013. Για τον λόγο αυτό ο ΕΟΠΥΥ υπολογίζει τη μέση μηνιαία δαπάνη ανά ιατρό το 2013 και θέτει όρια μηνιαίας δαπάνης συνταγογράφησης ανά ιατρό για το 2014. Η ΗΔΙΚΑ προσαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε ο ιατρός να μην δύναται να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο του εκάστοτε ιατρού. Ο ιατρός δύναται να υπερβεί το όριο για 2 μήνες ωστόσο των τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δυο προηγούμενων μηνών. Ο ιατρός δύναται στην συνέχεια στον επόμενο μήνα να συνεχίσει με τους ίδιους όρους που ίσχυαν για το προηγούμενο τρίμηνο. Στους νεοεισερχόμενους επιτρέπεται δαπάνη αντίστοιχη με τον μέσο όρο τη ειδικότητας τους για το έτος. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται στην διάρκεια του έτους να αναπροσαρμόζει τα όρια ανά ιατρό ανάλογα με το παραγόμενο έργο του και την εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης».
Αν και στην παράγραφο 3 εδάφιο 2 του Ν. 4223/2013(ΦΕΚ A’/287/2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.» ορίζεται ότι: ««13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών, με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», έως και σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί η αναφερόμενη ως άνω ΚΥΑ, με συνέπεια να μην υφίσταται νομοθετική κατοχύρωση για τους συμβεβλημένους ιατρούς.

Εκ των ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι αφενός τα οριζόμενα στην ΥΑ αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς και αφετέρου απαιτείται να προηγηθεί απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα προαναφερθέντα.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση για το τι θα ισχύσει για τους ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ και τους ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ γιατρούς, όπως έχουμε ήδη επισημάνει από τις 29.12.2013.
Ιατροί μέλη μας, ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ με τον ΕΟΠΥΥ, καταγγέλλουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ότι από σήμερα (16.01.2014), στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τους εμφανίζεται συγκεκριμένο όριο και συγκεκριμένο ταμειακό πλαφόν, το οποίο δεν δύναται να ξεπεράσουν, δημιουργώντας τους τεράστια σύγχυση και παρακώλυση στην άσκηση του ιατρικού τους επαγγέλματος. Καθίσταται σαφές ότι οι πιστοποιημένοι καθώς και οι νοσοκομειακοί γιατροί ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.
Περαιτέρω και σε συνέχεια των ανωτέρω γεννάται το πολύ κρίσιμο ερώτημα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που ο θεράπων ιατρός τους είναι Νοσοκομειακός ή πιστοποιημένος. Από την στιγμή της εφαρμογής της αυθαίρετης μείωσης του ταμειακού πλαφόν είναι πράγματι απορίας άξιον το πώς οι ασφαλισμένοι θα καταφέρουν τελικά να λάβουν την απαραίτητη για αυτούς αγωγή όταν ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ γιατρός δύναται να συνταγογραφεί το 2014 ανά μήνα το 80% του κόστους των φαρμάκων που συνταγογράφησε το 2013!
Επιπλέον οφείλουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι στις 04.12.2013 προβήκατε στην δημοσίευση Δελτίου Τύπου δυνάμει του οποίου καλούσατε τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό σας ιατρούς να αυξήσουν το όριο των ιατρικών επισκέψεων από 200 σε 400 ασφαλισμένους ασθενείς, κατά εντελώς αντιφατικό τρόπο.
Επειδή με βάση όλα τα ανωτέρω προκύπτει αμφίβολο καθεστώς αλλά και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, τόσο από τον Οργανισμό σας, όσο και από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
Επειδή συνεπεία των ενεργειών σας οι ιατροί μέλη μας παρακωλύονται στην άσκηση του ιατρικού τους λειτουργήματος
Επειδή προκαλείται σύγχυση τόσο στους ιατρούς, όσο και στους ίδιους τους ασφαλισμένους
Για τους λόγους αυτούς,
επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας για την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών μελών μας αλλά και της δημόσιας υγείας, σας καλούμε αμελλητί, έως και αύριο, να προβείτε σε νέα διορθωτική προς όλους ανακοίνωση, διευκρινίζοντας όλα τα ανωτέρω.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον Δημήτριο Κοντρό , κάτοικου Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας 39 , ατομικά και με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επιδόσεώς του .
          Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 ΕΥΡΩ .

Αθήνα, 16.12.2013
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Σχόλια