Ποια στοιχεία θα διασταυρώνονται και θα ελέγχονται με τα ηλεκτρονικά βιβλία

Ολόκληρη η τελευταία έκδοση της ΑΑΔΕ με την πλήρη διαδικασία λειτουργίας της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

 Sofokleousin.gr

Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εγγράφονται στα ηλεκτρονικά βιβλία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδραστικές λειτουργίες της νέας εφαρμογής, παρουσιάζει επισήμως η ΑΑΔΕ, μέσα από την τελευταία ενημερωτική έκδοση.

Παράλληλα, το σύστημα θα διασταυρώνει τις εγγραφές των δεδομένων των επιχειρήσεων και θα πραγματοποιούνται άμεσα έλεγχοι ορθής απεικόνισης των συναλλαγών, ενώ θα είναι εύκολοι και οι φορολογικοί έλεγχοι.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα εφαρμοστούν φέτος πιλοτικά ενώ υποχρεωτική θα είναι η χρήση τους από το 2020.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημερωτική έκδοση της ΑΑΔΕ η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία: 
παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και  απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:
Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση
Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:
Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων 
Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών 
Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών

Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:
Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών) 
Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης.
Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές.

Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
Τιμολόγιο Πώλησης
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Τίτλος Κτήσης
Πιστωτικό Τιμολόγιο
Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
Παραστατικό Διακίνησης
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
Μισθοδοσία
Αποσβέσεις
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

Παράδειγμα με τις Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών

Οι στήλες που περιλαμβάνει η Τυποποίηση Δεδομένων του Παραστατικού «Τιμολόγιο Πώλησης».
Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ημεδαπής / αλλοδαπής
Είδος Σύνοψης Παραστατικού: «Τιμολόγιο Πώλησης»
Στοιχεία Συναλλαγής (χωρίς Περιγραφή Ειδών – Υπηρεσιών)
Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Χαρτόσημα + Τέλη - Κρατήσεις Λοιπών Φορέων του Δημοσίου = Συνολική Αξία Παραστατικού.
Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Πιστωτικά, Συμπληρωματικά).

Ολόκληρη η παρουσίαση της ΑΑΔΕ παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου