Ενημέρωση σχετικά με τις Άδειες Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, τις Εξετάσεις των Ιατρικών Ειδικοτήτων, τα πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, τα πιστοποιητικά ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και της χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 8/4/2019
Προς:                                                                                                                                      Α.Π.: 1107
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 857/22.3.2019 και σύμφωνα με τον Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α\ Αρ. 117), ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τη χορήγηση πιστοποιητικών υφισταμένης επαγγελματικής κατάστασης, τη χορήγηση πιστοποιητικών ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τη διενέργεια εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων και λοιπών όρων και προϋποθέσεων καθώς και τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Αναμένεται ακόμη η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης των ως άνω πιστοποιητικών.
Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/4/2019 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι για τα παραπάνω ιατροί, μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ. (www.pis.gr). Τα αντίστοιχα προς κάθε αίτημα δικαιολογητικά, θα τα βρείτε στην καρτέλα «Ιατρικό Επάγγελμα».
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στον ΠΙΣ, πλην αυτών που αφορούν στη χορήγηση πιστοποιητικών ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος που υποβάλλονται στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι εκδίδουν σχετική βεβαίωση που αποστέλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους στον ΠΙΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Για τη έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, με εξαίρεση το πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, απαιτείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ιατρό η πληρωμή παραβόλου υπέρ ΠΙΣ μέσω web banking που διατίθεται σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες ή στο λογαριασμό ALPHA του ΠΙΣ με αριθμό IBAN GR41 0140 1630 1630 0200 1000 010.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.25088/2-4-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, «Οι Περιφέρειες εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διερεύνησης γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω του συστήματος ΙΜΙ και για όλες τις ενέργειες, που απορρέουν από τις βεβαιώσεις/άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος που αφορούν στο αρχείο τους»
Ως εκ τούτου ο Π.Ι.Σ και η Ε.Ο.Ο. δεν έχουν στην αρμοδιότητα τους τη χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και γενικά καμίας ενέργειας, για τους ιατρούς και οδοντιάτρους αντίστοιχα, των οποίων δεν έχει εκδώσει βεβαιώσεις άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή τίτλους ειδικότητας.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.25965/4-4-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που συμπληρώνει την παραπάνω Εγκύκλιο, αναφορικά και μόνο με τη χορήγηση υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, παρατίθενται επιπλέον οι παρακάτω διευκρινήσεις:
«Οι ιατροί, οι οποίοι λόγω μετάβασής τους στην αλλοδαπή είναι απαραίτητο να λάβουν το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, θα υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας, η οποία τους έχει χορηγήσει την βεβαίωση/άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας, εφόσον είναι ειδικευμένοι ιατροί με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ή διαμένουν στην ίδια πόλη που εδρεύει η οικεία Περιφερειακή ενότητα.

Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται η αίτηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Εάν η βεβαίωση/άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και ο τίτλος ειδικότητας έχουν χορηγηθεί από διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, τότε ο ιατρός θα υποβάλλει την αίτησή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να εκδώσει το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης».
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή ερωτήματα, μπορούν τόσο οι εργαζόμενοι των Ιατρικών Συλλόγων, όσο και οι ιατροί να απευθύνονται απευθείας στον Π.Ι.Σ. και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αδειών άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, στα τηλέφωνα 210 7258660 - 2, πιέζοντας την επιλογή 2.Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου