ΦΕΚ Β 1357/19.4.2019: Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη.


 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), όπως ισχύει,

 β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό σύστημα υγείας» (ΦΕΚ Α 143),

 γ. του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» (ΦΕΚ Α 85),

 δ. των άρθρων 47, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 97, 106, 108, 114, 120, 138 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 80),

 ε. του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 « Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 181),

 στ. του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 « Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ ....και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 232),

 ζ. της περ. 5Β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 140),

 η. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116), όπως ισχύει,

 θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α 148), όπως ισχύει.

 2. Την αριθμ. Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β 3904).

 3. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ.64845/29.8.2018 υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β 3958).

 4. Τις αριθμ. 21/272ης 7.12.2018 και 292/16.1.2019 αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του εξειδικευόμενου το οποίο χορηγείται στον ιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και την αναγνώριση των Εκπαιδευτικών Κέντρων ως κατάλληλων για την χορήγηση της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

 Άρθρο 1
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και θεραπείας του.

 Οι ειδικοί Παθολόγοι και Παιδίατροι με το πέρας της εξειδίκευσης πρέπει να:

 • Επιδεικνύουν κλινικές δεξιότητες και επάρκεια στην αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση των ασθενών με ΣΔ.

 • Έχουν ολοκληρωμένη γνώση (καθώς και ειδικές γνώσεις) του αντικειμένου της εξειδίκευσης.

 • Διαχειρίζονται με ασφάλεια επείγουσες καταστάσεις (π.χ. Διαβητικά κώματα).

 • Παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε επείγουσες περιπτώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις καθημερινής κλινικής αντιμετώπισης των διαβητικών ασθενών και των επιπλοκών τους.

 • Συνταγογραφούν / παραγγέλνουν:

 1. Εργαστηριακούς και παρακλινικούς ελέγχους.

 2. Φάρμακα.

 Εκτελούν άλλες θεραπευτικές πράξεις, όπως:

 Να λειτουργούν ως μέλη Θεραπευτικής Ομάδας, να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μία πολυδύναμη θεραπευτική ομάδα, να επιδεικνύουν «επαγγελματικές» ικανότητες και ήθος προς τους ασθενείς, τους οικείους τους καθώς και το λοιπό προσωπικό.

 Έχουν γνώση των ορίων και των δυνατοτήτων τους και να αναζητούν κατάλληλες συνεργασίες και υποστήριξη.

 Επιδεικνύουν:

 Α. Επαγγελματισμό και σεβασμό στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας.

 Β. Οργανωτικό σχεδιασμό και δεξιότητες διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με καλή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

 Είναι ικανοί να παρέχουν εκπαίδευση σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας και να κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο.

 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 Εκπαίδευση στο Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

 Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Φυσιολογία ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος -φυσιολογία έκκρισης και δράσης ινσουλίνης και γλυκαγόνης.

 2. Αιτιοπαθογένεια και Παθοφυσιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη.

 3. Γνώσεις και αξιολόγηση σχετικών εργαστηριακών μετρήσεων και δυναμικών δοκιμασιών.

 4. Επιδημιολογία, αιτιολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση και διαφορική διάγνωση του διαβητικού συνδρόμου, διάκριση υποτύπων Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔτ1, ΣΔτ2, "LADA", μονογονιδιακοί τύποι) συμπεριλαμβανομένων και των κυριότερων λειτουργικών δοκιμασιών και διαγνωστικών μεθόδων. Να γνωρίζουν τον προδιαβήτη και τους τρόπους πρόληψης της εξέλιξής του.

 5. Οδηγίες για άσκηση - φυσική δραστηριότητα.

 6. Κατάρτιση διαιτολογίου, σύνθεση δίαιτας, εξήγηση δίαιτας, διδασκαλία υπολογισμού ισοδυνάμων υδατανθράκων και υδατανθράκων τροφής για τους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

 7. Στόχοι θεραπείας σε παιδιά / εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

 8. Γνώσεις για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ με φάρμακα: από του στόματος και ενέσιμα, φαρμακοδυναμική, δράση, ενδείξεις, αντενδείξεις, αποτελέσματα από μεγάλες μελέτες.

 9. Ινσουλίνη: είδη, τρόπος χορήγησης, σχήματα χορήγησης, συνδυασμοί με δισκία ή άλλα ενέσιμα και εντατικοποιημένο σχήμα με ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης, σχέση υδατανθράκων (και λίπους) φαγητού με ταχύ ανάλογο.

 10. Διδασκαλία χορήγησης ινσουλίνης και άλλων ενέσιμων θεραπειών, επίδειξη τρόπου και τόπου ένεσης, διδασκαλία στην τεχνική και την αξιολόγηση του αυτοελέγχου, όπου απαιτείται. Απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων σε αυτοέλεγχο, μετρητές σακχάρου, αρχές ISO.

 11. Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για χρήση συστημάτων συνεχούς χορήγησης ινσουλίνης και συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και νεότερων τεχνολογιών.

 12. Υπογλυκαιμία: ήπια, μέτρια σοβαρή, ανεπίγνωστη, κώμα. Αντιμετώπιση και πρόληψη.

 13. Οξέα υπεργλυκαιμικά επεισόδια: αίτια και εκλυτικοί παράγοντες, αντιμετώπιση του επείγοντος και της πιθανής συννοσηρότητας, πρόληψη. Θεραπεία μεταβολικών κωμάτων (διαβητικής κετοξέωσης, υπερωσμωτικού, γαλακτικής οξέωσης) και παρακολούθηση τέτοιων ασθενών.

 14. Εκπαίδευση του διαβητικού ασθενούς ή/και της οικογένειάς του με σκοπό την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση του προβλήματος υγείας του, καθώς και τη ψυχολογική υποστήριξη και κινητοποίησή του με βάση εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 15. Αναγνώριση καταθλιπτικής συμπεριφοράς και συμβουλευτική με τον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας (ψυχολόγο / ψυχίατρο).

 16. Εξετάσεις και μέθοδοι αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπιση των χρόνιων επιπλοκών της νόσου. Συνεργασία με άλλες ειδικότητες και αντιμετώπιση.

 17. Πρόληψη και αντιμετώπιση διαβητικού ποδιού.

 18. Αντιμετώπιση ΣΔ σε πολύ μικρές ηλικίες, όπως σε περιπτώσεις νεογνικού ΣΔ (προκειμένου για παιδιάτρους) καθώς και εκπαίδευση του μικρού ασθενούς με ΣΔ τύπου 1 και της οικογένειάς του κατά την πρωτοδιάγνωση.

 19. Αντιμετώπιση εφήβων σε μεταβατική περίοδο παρακολούθησης από παιδιατρικά διαβητολογικά κέντρα σε αντίστοιχα κέντρα ενηλίκων.

 20. Αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη σε ποικίλες καταστάσεις (π.χ. ταξίδια, άθληση / άσκηση / μέρες οξείας νόσου).

 21. Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση.

 22. Πρόληψη και αντιμετώπιση άλλων μεταβολικών διαταραχών: παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία.

 23. Αντιμετώπιση νοσηλευόμενων ασθενών.

 24. Φροντίδα ειδικών ομάδων πληθυσμού.


  Άρθρο 2
 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 1. Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη είναι δύο (2) έτη.

 2. Δικαίωμα εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν οι ειδικευμένοι γιατροί, κάτοχοι τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής.

 3. Η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη λαμβάνει χώρα στα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα.

 4. Μέρος της εκπαίδευσης (που σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους έξι (6) μήνες) μπορεί να γίνεται με σύμφωνη γνώμη του Διαβητολογικού Κέντρου σε άλλα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα ή Ιατρεία.

 5. Κατά το χρόνο της εξειδίκευσης καθίσταται υποχρεωτική θεωρητική εκπαίδευση 400 ωρών (τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως για δύο (2) χρόνια), υπό τη μορφή οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών σεμιναρίων / ημερίδων / συνεδρίων.

 7. Στο διάστημα αυτό θα τηρείται βιβλιάριο εκπαίδευσης (logbook), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι θεωρητικές γνώσεις, οι ιατρικές πράξεις του εξειδικευόμενου, καθώς και οι δεξιότητές του και θα διεξάγεται περιοδική αξιολόγησή του.


Αρθρο 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 Τα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα αποτελούν αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαίδευσης στην Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη και είναι τα κάτωθι:

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ                  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 1η Δ.Υ.ΠΕ.              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
                                  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 
                                  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
                                  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
                                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ»
                                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -
                                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
                                   417 ΝΙΜΙΤΣ
                                  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ
                                    (Οργανική Μονάδα Εδρας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»)
                               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ « ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 2η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
                                    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
                                    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» -                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
                                    «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
 3η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
                                    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
 4η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
                                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
                                  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 1η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 6η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
                                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ 

 7η Δ.Υ.ΠΕ.                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»


 Άρθρο 4
 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη διενεργούνται τέσσερις φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, με έδρα την Αθήνα για τους εκπαιδευθέντες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Β, Β.Α Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης και στην Θεσσαλονίκη για τους εκπαιδευθέντες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας, Λευκάδας.

 2. Η εξειδίκευση στο Σ.Δ. αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. και αποτελείται:

 α) Για τους Παθολόγους:

 Από έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή ή Επίκουρο Καθηγητή Ενδοκρινολογίας ή Παθολογίας με εξειδίκευση στο ΣΔ, κατά προτεραιότητα υπεύθυνου Διαβητολογικού κέντρου και δύο (2) Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές Ενδοκρινολόγους ή Παθολόγους του ΕΣΥ με εξειδίκευση στο ΣΔ καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους.

 β) Για τους Παιδιάτρους:

 Από έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή ή Επίκουρο Καθηγητή Ενδοκρινολογίας ή Παιδιατρικής με εξειδίκευση στο ΣΔ κατά προτεραιότητα υπεύθυνου Διαβητολογικού κέντρου και δύο (2) Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές Ενδοκρινολόγους ή Παιδιάτρους του ΕΣΥ με εξειδίκευση στο ΣΔ καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να είναι
καταξιωμένοι επιστήμονες στο αντικείμενο του ΣΔ με αποδεδειγμένο κλινικό και εκπαιδευτικό έργο σε αυτό.

 3. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης.

 4. Στην ανωτέρω Επιτροπή, μέσω του γραμματέα των εξετάσεων υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση του υπεύθυνου του Διαβητολογικού Κέντρου στο οποίο εξειδικεύτηκε ο ιατρός, log book).

 5. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας.

 6. Το περιεχόμενο και ο τύπος του τίτλου της εξειδίκευσης καθορίζονται από τον Υπουργό Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και είναι ο κάτωθι:

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Αρ. Πρωτ:

                                       ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
                                          ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 Χορηγείται στον/ην ιατρό................ του ..................., ειδικότητας ...................., τίτλος εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

 Ο παρών τίτλος χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις (αναφορά στην κείμενη νομοθεσία)

                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 H χορήγηση του τίτλου της εξειδίκευσης θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο γιατρό.Αρθρο 5
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Οι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας και Παιδιατρικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και για δύο (2) ακόμη χρόνια, δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ., ως εξής:

 Α. Άνευ εξετάσεων:

 1. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές, Μέλη ΔΕΠ) που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας στα νομίμως συσταθέντα Διαβητολογικά Κέντρα του Ε.Σ.Υ. και των Πανεπιστημιακών Κλινικών. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και έχουν συμπληρώσει τετραετή πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Διαβητολογικά Κέντρα της αλλοδαπής.

 2. Οι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές, Μέλη ΔΕΠ) που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια πιστοποιημένη προϋπηρεσίας στα νομίμως συσταθέντα Διαβητολογικά Ιατρεία του Ε.Σ.Υ. και των Πανεπιστημιακών Κλινικών.

 3. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι νομίμως συσταθέντων Διαβητολογικών Κέντρων του Ε.Σ.Υ. και Πανεπιστημιακών Κλινικών.

 4. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε φορέα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας σε τομέα ερευνας, Πρόληψης και Θεραπείας Σακχαρώδη Διαβήτη.

 Β. Με εξετάσεις:

 Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές, Μέλη ΔΕΠ) που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του συμπληρώσουν επιπρόσθετη εκπαίδευση μέχρι τη συνολική συμπλήρωση διετίας σε νομίμως
συσταθέν Διαβητολογικό Κέντρο του Ε.Σ.Υ. ή Πανεπιστημιακών Κλινικών

 1. Θι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας ( Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές, Μέλη ΔΕΠ) που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας στα νομίμως συσταθέντα Διαβητολογικά Κέντρα του Ε.Σ.Υ. ή Πανεπιστημιακών Κλινικών,

 2. Οι ήδη υπηρετούντες ως μετεκπαιδευόμενοι σε Διαβητολογικά Κέντρα δύνανται να συνεχίσουν, εφόσον έχουν την έγκριση του φορέα που ανήκουν, έως τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών.

 3. Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί ιδιωτικού φορέα που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον ασκηθούν και για ένα έτος στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

 4. Οι ιατροί ιδιωτικού φορέα που αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία κλινική και ερευνητική ενασχόληση στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου