Νέο ΦΕΚ για Μ.Η.Ν. Εξαιρούν τις παθολογικές και εντάσσουν άλλες ειδικότητες.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018

ΦΕΚ 2283/Β/15-6-2018

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας 

α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, 

γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.26856/30-3-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής (ΦΕΚ Β’ 1556)
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ. 43245/5-6-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α)ωτορινολαρυγγολογίας και β) δερματολογίας/αφροδισιολογίας» (ΦΕΚ Β’ 2179)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α’ 32), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 148).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116)
7. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’98), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Α4β/ΓΠ/οικ. 7273/26-1-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), όπως ορίζονται στο άρθρο 30 του
ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017)» (ΦΕΚ Α’ 1152).
9. Την αριθμ. 2/06-06-2018 (ορθή επανάληψη) γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ., όπως έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
10. Την αριθμ. 1 απόφαση της 269ης/26-04-2018 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ «Σχετικώς με την έγκριση νέων Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ειδικότητας ΩΡΛ και Δερματολογίας -Αφροδισιολογίας»
11. Τις διατάξεις του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ Α’ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας», όπως ισχύει.
12. Την αριθμ. 3 απόφαση της 265ης/10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ «Τροποποίηση της αριθμ. 10 απόφασης της 263ης/07-07-2017 Ολομέλειας ‘Τροποποίηση της αριθμ. 14 απόφασης της 261ης/07-04-2017 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ ‘Σχετικώς με τις ιατρικές θεραπευτικές ή χειρουργικές πράξεις που μπορούν να εκτελούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4, υποπαρ. 1.1. της παρ. Ι του άρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85)’».
13. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)», όπως ισχύει.
14. Το γεγονός ότι για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, που συνίστανται στην πλήρη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες διενεργούνται σοβαρές ιατρικές πράξεις σε ασθενείς, κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το αριθμ. Β1α/46630/15.06.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Ορισμός Αυτοτελούς Ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
1. Αυτοτελής ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.
2. Η αυτοτελής ιδιωτική Μ.Η.Ν. εντάσσεται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του
ν. 2859/2000 (Α’ 248).
3. Η Μ.Η.Ν. δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.
4. Η αυτοτελής ιδιωτική Μ.Η.Ν. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), όπως ισχύει.
5. Επιτρέπεται η συστέγαση της αυτοτελούς Μ.Η.Ν. με ιδιωτικό/ους φορέα/είς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ίδιων ειδικοτήτων που αναπτύσσονται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν. χορηγείται:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
β. Σε φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, της ίδιας ειδικότητας με αυτήν που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν.
γ. Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής), υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ότι για τη λειτουργία του φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, της ίδιας ειδικότητας με αυτήν που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν.
2. Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να λάβει περισσότερες από μία βεβαιώσεις λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας..

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας Μ.Η.Ν. (Βεβαίωση Λειτουργίας και Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας)
1. Για τη νόμιμη λειτουργία της Μονάδας απαιτούνται:
α. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μ.Η.Ν., την οποία υποβάλει ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
β. Βεβαίωση λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α’93). Στην εν λόγω επιτροπή ο ιατρός που ορίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας με αυτήν της υπό ίδρυση Μ.Η.Ν. Εάν στις Μ.Η.Ν. αναπτύσσονται περισσότερες από μία ειδικότητες, τότε ο Ιατρικός Σύλλογος ορίζει αντίστοιχους ιατρούς των ειδικοτήτων που αναπτύσσονται.
2. Η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τις οικείες Περιφέρειες μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων ζητείται η συμπλήρωσή τους. Εάν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Μ.Η.Ν., απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου.
3. Όμοιες βεβαιώσεις λειτουργίας απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης ή επέκτασης του αντικειμένου της Μονάδας. Στην περίπτωση της μείωσης του αντικειμένου της Μονάδας απαιτείται γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου.
4. Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται απαραίτητα ο δικαιούχος της Μονάδας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος (εφόσον πρόκειται για εταιρία), η ταχυδρομική διεύθυνση της Μονάδας, ο/οι επιστημονικά υπεύθυνος/οι, η/οι ειδικότητα/ες που αναπτύσσει η Μονάδα, ο αριθμός των χειρουργικών αιθουσών, το ωράριο λειτουργίας κ.λπ.
5. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη περί χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας, ανάκλησης, αναστολής κ.λπ. κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας και στον κατά τόπον Ιατρικό Σύλλογο.
6. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Μ.Η.Ν. και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, μετά την κατάθεση του πρακτικού ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής, χορηγεί Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας στη Μ.Η.Ν., η οποία ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την επιτροπή του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά από σχετική αίτηση του δικαιούχου, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνυποβολή εγγράφων που έχουν ήδη υποβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας. Εφόσον έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας εξακολουθεί να ισχύει και μετά την χρονική λήξη της, έως την επαναχορήγησή της ή την ανάκλησή της από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων, που αφορούν στη λειτουργία των Μ.Η.Ν., η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας ανακαλείται και παύει να ισχύει, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που όρισε η Επιτροπή του άρθρου 4 του π δ. 247/1991 για συμμόρφωση στις υποδείξεις της. Στη Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας αναγράφεται ο/οι επιστημονικά υπεύθυνος/οι της Μονάδας, το λοιπό ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα καθώς και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας και τον κατά τόπον Ιατρικό Σύλλογο.

Άρθρο 4
Αδειοδότηση, εποπτεία και έλεγχος των Μ.Η.Ν.
1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας Μ.Η.Ν. ορίζεται η οικεία Περιφέρεια.
2. Ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών αυτοτελών Μ.Η.Ν. ασκείται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αυτοψία που διενεργεί η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α’ 93). Ο έλεγχος και η εποπτεία συνίσταται στην τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών που θέτει το θεσμικό πλαίσιο περί Μ.Η.Ν., στην τήρηση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και επιστήμης και της νοσηλευτικής δεοντολογίας κατά την άσκηση του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου, αντίστοιχα (ν. 3418/2005 και π.δ. 216/2001) και στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων.
3. Έργο της επιτροπής ελέγχου είναι: α) η γνωμοδότηση για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας και βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μ.Η.Ν., μετά από επιτόπιο έλεγχο, β) η εποπτεία και ο έλεγχος των Μ.Η.Ν. κατά τη λειτουργία τους γ) η εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ποινών.

Άρθρο 5
Μη δικαιούμενοι βεβαίωσης λειτουργίας
Δεν χορηγείται βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν. σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους διαχειριστές των νομικών προσώπων (εταιρειών) και για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Άρθρο 6
Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού
1. Το προσωπικό των Μ.Η.Ν. διακρίνεται σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό και είναι κατ’ ελάχιστο το κάτωθι:
α. Ιατρικό προσωπικό: Η Μ.Η.Ν. λειτουργεί με την επιστημονική υπευθυνότητα ιατρού/ών της ίδιας ειδικότητας με αυτήν/αυτές που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν. (π.χ. οφθαλμολογίας ή πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, ή ΩΡΛ ή δερματολογίας/αφροδισιολογίας). Για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας απαιτείται ένας (1) ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης με αυτής/αυτές που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν. ανά χειρουργική αίθουσα, ο/οι οποίος/οι μπορεί να είναι ο/οι επιστημονικά υπεύθυνος/οι, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Πέραν του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων, η Μ.Η.Ν. δύναται να συνεργάζεται με λοιπούς (εξωτερικούς) ιατρούς της αυτής ειδικότητας (π.χ. οφθαλμίατρους για οφθαλμολογική Μ.Η.Ν.) καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες όποιας άλλης ειδικότητας απαιτείται, κατά περίπτωση, για την διενέργεια των ιατρικών πράξεων που έχουν προβλεφθεί στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του
ν. 4025/2011 (π.χ. καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι κ.α.). Οι εργασιακές σχέσεις και το πλαίσιο συνεργασίας του/των επιστημονικά υπεύθυνου/ων με τους εξωτερικούς ιατρούς και συνεργάτες καθορίζεται μεταξύ των μερών.
β. Νοσηλευτικό προσωπικό: Σε κάθε Μ.Η.Ν. απασχολείται νοσηλευτικό προσωπικό με άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και την ασφαλή παροχή υπηρεσιών απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) νοσηλευτής εργαλειοδότης (ανά χειρουργική αίθουσα) και ένας
(1) νοσηλευτής κίνησης (ανά δύο χειρουργικές αίθουσες), οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του ιατρού. Στη Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η απασχόληση, εφόσον υπάρχει το ανωτέρω προσωπικό και βοηθών νοσηλευτών/τριών με άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας ΔΕ.
γ. Διοικητικό προσωπικό: Απαιτείται τουλάχιστον ένας/μια διοικητικός υπάλληλος (γραμματέας) ανά βάρδια.
δ. Βοηθητικό προσωπικό: Απαιτείται τουλάχιστον μία (1) καθαρίστρια ανά βάρδια.
2. Το προσωπικό των περιπτώσεων (γ) και (δ) πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Μ.Η.Ν. Το προσωπικό των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, είναι απαραίτητο να βρίσκεται στις Μ.Η.Ν. στον αναγκαίο κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χρόνο, για την προετοιμασία, τη διενέργεια της ιατρικής πράξης και μετεγχειρητικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποχώρηση του ασθενούς, χωρίς επιπλοκές.

Άρθρο 7
Διοικητική Διεύθυνση και Επιστημονική Υπευθυνότητα
1. Σε κάθε Μ.Η.Ν. ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος/οι, ιατρός/οί ίδιας ειδικότητας με αυτήν/ές που αναπτύσσει η Μ.Η.Ν. και έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης καθηκόντων ή απουσίας, για οποιονδήποτε λόγο, του/των επιστημονικά υπεύθυνου/ων ορίζεται ως αντικαταστάτης του/τους αναπληρωτής/τές αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στη θεωρημένη από την αρμόδια αρχή κατάσταση προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση της Μονάδας που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.
3. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος σε άλλη Μ.Η.Ν. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της βεβαίωσης λειτουργίας.
4. Τη διοικητική διεύθυνση κάθε Μ.Η.Ν. έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η βεβαίωση λειτουργίας της Μ.Η.Ν. ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν. Το όνομα του διοικητικού διευθυντή αναγράφεται στη θεωρημένη κατάσταση προσωπικού. Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Μ.Η.Ν.
5. Είναι δυνατόν να συμπίπτουν οι ιδιότητες του διοικητικού διευθυντή και του επιστημονικά υπευθύνου.

Άρθρο 8
Διαδικασία παραπομπής και εισαγωγής των ασθενών στις Μ.Η.Ν.
1. Στη Μ.Η.Ν. παραπέμπεται κάθε ασθενής, ο οποίος, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, χρήζει επέμβασης ή θεραπείας, για την οποία απαιτείται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση και η οποία διενεργείται μόνο με τοπική αναισθησία.
2. Η εισαγωγή του ασθενούς γίνεται βάσει προγραμματισμένου ραντεβού. Οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις (αιματολογικές, απεικονιστικές κ.λπ.) πραγματοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων της Μ.Η.Ν., σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Οι τακτικές και έκτακτες εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών της Μ.Η.Ν. γίνονται σε αντίστοιχα διαγνωστικά εργαστήρια ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ. ή κλινικής ή σε δημόσιο φορέα (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κ.λπ.).
3. Η εισαγωγή του ασθενούς στη Μ.Η.Ν. πραγματοποιείται με αντίστοιχη έκδοση εισιτηρίου.
4. Μετά το πέρας της επέμβασης/θεραπευτικής πράξης και της ολιγόωρης παραμονής του ασθενούς στη Μονάδα εκδίδεται εξιτήριο, το οποίο συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα εξόδου του ιατρού.

Άρθρο 9
Ωράριο λειτουργίας της Μ.Η.Ν.
Η Μ.Η.Ν. δύναται να λειτουργεί από τις 07:00 πμ έως τις 23:00μμ. (σε δύο βάρδιες). Για τη λειτουργία της Μ.Η.Ν. άνω του οκτάωρου, το προσωπικό τίθεται σε βάρδιες.

Άρθρο 10
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Μ.Η.Ν.
1. Κάθε Μ.Η.Ν. συντάσσει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Ο Κανονισμός συντάσσεται από το δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Αντίγραφο κατατίθεται στην οικεία Περιφέρεια με το φάκελο των δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας. Το πρωτότυπο φυλάσσεται στο αρχείο της Μονάδας.
2. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Μ.Η.Ν. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα άρθρα:
Δικαιούχος της Μονάδας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)- Επωνυμία και διακριτικός τίτλος - Ειδικότητα της Μ.Η.Ν.- Σκοπός - Εξυπηρετούμενος πληθυσμός - Δυναμικότητα (αριθμός χειρουργικών αιθουσών) - Λειτουργική διάρθρωση Μ.Η.Ν. (τμήματα) - Προσωπικό (ανά κατηγορία και αριθμό) - Βάρδιες προσωπικού (ανά κατηγορία) - Καθήκοντα προσωπικού (ανά κατηγορία και ειδικότητα)- Πλαίσιο συνεργασίας με λοιπούς εξωτερικούς ιατρούς της αυτής ειδικότητας (π.χ. οφθαλμίατρους για οφθαλμολογική Μ.Η.Ν.) καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες όποιας συμπληρωματικής ειδικότητας - Καθήκοντα επιστημονικά υπεύθυνου/ων και αντικαταστάτη αυτού/των -Καθήκοντα διοικητικού διευθυντή - Ωράριο λειτουργίας -Διαδικασία παραπομπής και εισαγωγής ασθενούς στη Μ.Η.Ν. - Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία (εκτός των λογιστικών) - Τήρηση και φύλαξη φαρμάκων- Υποχρεώσεις και δικαιώματα ασθενών - Απαγορεύσεις- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (σύντομη περιγραφή χώρων και εξοπλισμού) - Τροποποίηση Κανονισμού.

Άρθρο 11
Συστέγαση M.H.N. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
1. Επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ των ίδιων ειδικοτήτων, που αναπτύσσονται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., τηρουμένων των όρων, των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών που διέπουν τη λειτουργία του εκάστοτε φορέα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια αρχή ή υπηρεσία (ιατρικό σύλλογο/περιφέρεια) για καθέναν από τους συστεγαζόμενους φορείς.
2. Οι δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των δύο φορέων (Μ.Η.Ν. και ιατρείων/πολυιατρείων) υποβάλουν ξεχωριστά αναγγελία έναρξης λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της αίτησης υποβάλουν στον κατά τόπο ιατρικό σύλλογο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους για την έκφραση γνώμης, σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών, προς τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εκάστου φορέα και τους κανόνες της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ιατρικής δεοντολογίας.
2. Στην περίπτωση της συστέγασης για λόγους ομαλής λειτουργίας των συστεγαζόμενων φορέων, οι χώροι που αναφέρονται με αύξοντα αριθμό 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 της παρ.4 του άρθρου 20 μπορούν να είναι κοινοί.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά για χορήγηση  βεβαίωσης λειτουργίας
1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μ.Η.Ν. απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης ή του νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις της συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού καθώς και συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και την ιατρική δεοντολογία.
2. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας όπου βρίσκεται και η έδρα της Μονάδας.
3. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μ.Η.Ν. συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφαση χρήσης τίτλου ειδικότητας.
β. Αποδεικτικό εγγραφής του ιατρού ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 293 και 295 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’), κατά περίπτωση, που αναζητείται αυτεπάγγελτα.
γ. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή για το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας και άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή, όπου υπάρχει.
δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων. Το ποινικό μητρώο αναζητείται αυτεπάγγελτα.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/των επιστημονικά υπευθύνου/ων ότι δεν του/τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του/των επιστημονικά υπεύθυνου/νων για τις ώρες παρουσίας στη Μονάδα.
ζ. Ονομαστική κατάσταση του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
η. Αποδεικτικό ΔΟΥ περί είσπραξης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α’ 115) παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500 €) ευρώ, το οποίο αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.
θ. Αντίγραφο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Μ.Η.Ν.
ι. καταστατικό του νομικού προσώπου (εταιρείας), από το οποίο να προκύπτει ότι, ο σκοπός αυτού (της εταιρείας), συνίσταται και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας
ια. Πιστοποιητικό περί νομίμου εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ΓΕ.ΜΗ.
ιβ Θεωρημένα σχέδια και τεύχη από τον αρμόδιο φορέα.
ιγ. Άδεια δόμησης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ για τον χώρο που θα εγκατασταθεί η Μονάδα και τυχόν τακτοποιήσεις.
ιδ. Βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσης, που εκδίδεται από μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα του παρέχουν την δυνατότητα να βεβαιώσει τα ανωτέρω.
ιε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
ιστ. Δικαιολογητικά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

Άρθρο 13
Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας:
1. Η λειτουργία της Μονάδας χωρίς την προβλεπόμενη βεβαίωση λειτουργίας και βεβαίωση καλής λειτουργίας.
2. Η συστέγαση αυτοτελούς ιδιωτικής Μ.Η.Ν. με ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διαφορετικής ειδικότητας με αυτήν ή με αυτές που αναπτύσσει η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011.
3. Η συστέγαση αυτοτελούς ιδιωτικής Μ.Η.Ν. με φορέα παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες η Μονάδα στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού.
5. Η εγκατάσταση κλινών νοσηλείας και η διανυκτέρευση των ασθενών στη Μονάδα.
6. Η λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) εντός της Μ.Η.Ν.
7. Η διενέργεια ιατρικών πράξεων που δεν προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011.

Άρθρο 14
Ιατρική Διαφήμιση
1. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ Α’ 34), όπως ισχύει, καθώς και του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
2. Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντήριων πινακίδων), εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.
3. Κάθε Μ.Η.Ν. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΗ Μ.Η.Ν.» και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Στην πινακίδα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ή/και ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή/και ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ή/και ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΟΓΙΑΣ». Απαγορεύεται η χρήση των ελληνικών όρων «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ», «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΚΛΙΝΙΚΗ», «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» και των αντίστοιχων ξενόγλωσσων αυτών.
4. Απαγορεύεται η αναγραφή στην πινακίδα της Μ.Η.Ν. ιατρικής ειδικότητας που δεν αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας.

Άρθρο 15
Τήρηση βιβλίων και στοιχείων
Πέραν των οικονομικών στοιχείων και των λογιστικών βιβλίων που απαιτούνται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι Μ.Η.Ν. υποχρεούνται να τηρούν αρχείο ασθενών και ιατρικό φάκελο ασθενούς με το ιατρικό ιστορικό και τις προεγχειρητικές εξετάσεις καθώς και βιβλίο χειρουργείου.

Άρθρο 16
Μητρώο Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας τηρείται Μητρώο Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Για τη συνεχή ενημέρωση του Μητρώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών κοινοποιούν στην ανωτέρω Δ/νση όλες τις βεβαιώσεις λειτουργίας που έχουν χορηγήσει καθώς και κάθε μεταβολή αυτών (τροποποίηση, ανάκληση κ.λπ.), εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση κάθε νέας βεβαίωσης λειτουργίας ή μεταβολής αυτής μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 17
Έλεγχος λειτουργίας Μ.Η.Ν. - Διοικητική Εποπτεία
1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228) και της παρούσας απόφασης καθώς και η νόμιμη λειτουργία του φορέα, η εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, η τήρηση και ο σεβασμός των κανόνων της ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας και ιατρικής επιστήμης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών, η δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και η εν γένει τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της εποπτείας τους στις Μονάδες αυτές.
2. Αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών αυτοτελών Μ.Η.Ν. είναι η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991. Ο έλεγχος από την ανωτέρω επιτροπή είναι υποχρεωτικός, τακτικά μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Οι εκθέσεις της επιτροπής ελέγχου και η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 18
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας
Η λειτουργία της Μ.Η.Ν. διακόπτεται προσωρινά, ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της βεβαίωσης λειτουργίας, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης του κτιρίου και του εξοπλισμού.

Άρθρο 19
Διοικητικές κυρώσεις και επιβολή προστίμου  Διακοπή λειτουργίας - Ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας
1. Η λειτουργία της Μ.Η.Ν. διακόπτεται και η βεβαίωση λειτουργίας ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαράστασης του μοναδικού δικαιούχου ή λύσης της εταιρείας.
β. Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου (εκπροσώπου αυτού) προς το οποίο χορηγήθηκε η βεβαίωση λειτουργίας.
γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βεβαίωση λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσης, που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας.
δ. Εάν δεν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.
ε. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον φορέα, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ιατρικό, νοσηλευτικό, και διοικητικό προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στο Δημόσιο ή σε υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών.
στ. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μ.Η.Ν. που προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκτελείται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας των ασθενών και του προσωπικού, της δημόσιας υγείας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, διακόπτεται η λειτουργία της Μ.Η.Ν., επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση επανάληψης των ανωτέρω παραβάσεων, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιβάλλεται εκ νέου χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) και ανακαλείται η βεβαίωση λειτουργίας της Μ.Η.Ν. Η απόφαση ανάκλησης εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4. Οι Μ.Η.Ν. που λειτουργούν χωρίς να έχουν εν ισχύ βεβαίωση λειτουργίας, κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή, μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).
5. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων του άρθρου 13 της παρούσης, διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανακαλείται η βεβαίωση λειτουργίας της Μ.Η.Ν. με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Η απόφαση αυτή εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με την ίδια ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €).
6. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 147/1991 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 20
Μετρικά Στοιχεία και Εξοπλισμός
1. Οι Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις Μ.Η.Ν. που ασκούνται ιατρικές πράξεις ειδικότητας οφθαλμολογίας, πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, ωτορινολαρυγγολογίας και δερματολογίας/αφροδισιολογίας, σύμφωνα με την αριθμ. 3 απόφαση της 265ης/10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. και την αριθμ. 1 απόφαση της 269ης/
26-04-2018 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
2. Τα πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών Ιδιωτικών Μ.Η.Ν. καθορίζονται στην αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ. 7273/26-01-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1152).
3. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. όπου αναπτύσσεται μία ειδικότητα μπορεί να κυμαίνεται από μία (1) έως τέσσερις (4) χειρουργικές αίθουσες. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. όπου αναπτύσσονται δύο ή περισσότερες ειδικότητες μπορεί να κυμαίνεται από δύο (2) έως έξι (6) χειρουργικές αίθουσες.
4. Απαιτούμενοι Χώροι Μ.Η.Ν.
Για τη λειτουργία της Μ.Η.Ν. απαιτούνται τουλάχιστον οι παρακάτω χώροι:

Χώροι
Ελάχιστη Ωφέλιμη Επιφάνεια (τ.μ.)
Ελάχιστες διαστάσεις (μ)
Παρατηρήσεις
1
Υποδοχή - Γραμματεία - Λογιστήριο
6.00

Χ.Κ.Χ. Οι χώροι μπορούν να λειτουρ­γούν ανεξάρτητοι ή ενιαίοι
2
Γενική Αναμονή
8.00

Χ.Κ.Χ. Γ ια κάθε αίθουσα επεμβάσεων επιπλέον της πρώτης 1,2μ2
3
Γραφείο ιατρού εξεταστήριο
10.00
2.80
Χ.Κ.Χ.
4
Αναμονή-
Προετοιμασία Ασθενών
10.00
3.00
Ένας χώρος για 2 αίθουσες επεμ­βάσεων. Επί πλέον 0.80μ2/για κάθε αίθουσα επέμβασης πλέον των 2 πρώτων
5
Αίθουσα Επεμβάσεων
15.00
3.00
Χ.Κ.Χ. Εξασφάλιση συνθηκών ασηψί­ας Είναι προσπελάσιμη με διάδρομο πλάτους 1.6μ
6
Χώρος Αποστείρωσης
5.00

Ανά 2 αίθουσες επεμβάσεων χρησι­μοποιείται ως χώρος φύλαξης καθ. Υλικού
7
Χώρος πλύσης ιατρών
4.00

Ο χώρος πλύσης ιατρών θα διαθέτει χειρουργικό νιπτήρα. Μπορεί να εί­ναι κοινός για 2 χειρουργικές αίθου­σες.
8
Χώρος Ανάνηψης/παραμονής
10.00
3.00
Χ.Κ.Χ. Γ ια κάθε αίθουσα επεμβάσεων επιπλέον 5 μ2 ανά αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται μεγαλύτε­ρος χώρος από 30 μ2.
9
Αποδυτήρια ασθενών
3.00

Κοντά στο χώρο αναμονής προεγχει- ρητικών ασθενών lockers
10
Χώρος Προσωπικού
8.00


11
Αποδυτήρια προσωπικού
5.00

Lockers - w.c./ανδρών-γυναικών
12
Χώρος στάθμευσης φορείου - Αναπηρικού Αμαξιδίου13
Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού
6.00


14
Αποθήκη αναλώσιμου υλικού
-
-
Ερμάρια -ράφια
15
Χώρος ιατρικών αερίων
-
-

16
W.C. επισκεπτών (ανδρ.- γυν.)
3.00
1.10
Ανδρών - Γυναικών
17
W.C.-A.M.E.A.
3.00
1.50

18
Χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας
2.50Σημείωση: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό
Επίσης, στις ιδιωτικές αυτοτελείς Μ.Η.Ν. πρέπει να τηρούνται και οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α) Το συγκρότημα αίθουσας επεμβάσεων της Μ.Η.Ν. πρέπει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο.
Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή άλλων λειτουργιών.
β) Η αίθουσα επεμβάσεων θα πρέπει να έχει δάπεδο αγώγιμο με διαμόρφωση κοίλων συναντήσεων με τους τοίχους. Οι τοίχοι εσωτερικά θα πρέπει να επιστρώνονται χωρίς αρμούς με υλικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Οι ψευδοροφές θα είναι στεγανές χωρίς αρμούς και με αντιμικροβιακή επίστρωση.
γ) Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι κανονισμοί και τα νομοθετικά κείμενα που αφορούν στο σχεδιασμό και τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
5. Τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων
Α) Διασφάλιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εφεδρικής ανεξάρτητης πηγής για τουλάχιστον μία ώρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διενεργούσα ιατρική πράξη.
Β) Δυνατότητα παροχής ιατρικών αερίων (ιατρικό αέρα και Οξυγόνο) μέσω βασικής και εφεδρικής διάταξης.
Γ) Κλιματισμός αίθουσας χειρουργικών επεμβάσεων με τουλάχιστον δέκα (10) εναλλαγές νωπού αέρα ανά ώρα με χρήση φίλτρων τύπου Η 13 ή αντίστοιχο.
Δ) Ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ, άρθ. 26 και 27 (ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/Α/09.04.2012)
6. Απαιτούμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ/ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ
1. ΚΛΙΝΗ ή ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
2. ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ
3. ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
4. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Β’ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3. ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ
4. ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ
5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
7. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ανάλογα των ιατρικών πράξεων)
8. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
9. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
10. Monitor Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών
11. Ειδικός εξοπλισμός ανάλογα με τις ιατρικές πράξεις

Γ’ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
2. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3. ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ
4. ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ
5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
7. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ανάλογα των ιατρικών πράξεων)
8. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
9. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
10. Monitor Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών
11. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ
12. LASER ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
13. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
14. Ειδικός εξοπλισμός ανάλογα με τις ιατρικές πράξεις

Δ’ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΩΡΛ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΛ
2. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3. ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ
4. ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ
5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΩΡΛ
7. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ (ανάλογα των ιατρικών πράξεων)
8. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
9. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
10. Monitor Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών
11. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ
12. LASER CΟ2
13. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΛ ΠΛΗΡΕΣ
14. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
15. Ειδικός εξοπλισμός ανάλογα με τις εκτελούμενες ιατρικές πράξεις

Ε’ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
3. ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ
4. ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ
5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
6. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
7. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ (ανάλογα των ιατρικών πράξεων)
8. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
9. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
11. Monitor Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών
12. LASER CΟ2
13. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ
14. ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ
15. Ειδικός εξοπλισμός ανάλογα με τις εκτελούμενες ιατρικές πράξεις

ΣΤ’ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ/ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
1. ΚΛΙΝΗ ή ΦΟΡΕΙΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
2. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΠΑ
4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ζ’ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (για την περίπτωση που θα λειτουργεί εντός της Μ.Η.Ν.)
1. ΚΛΙΒΑΝΟΣ
2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η’ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ
1. ΦΟΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
2. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Τα είδη του εξοπλισμού: α) απινιδωτής β) ηλεκτροκαρδιογράφος πολυκάναλος πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχουν από ένα για όλες τις αίθουσες (έως 4). Για πάνω από τέσσερις χειρουργικές αίθουσες απαιτείται και δεύτερος απινιδωτής και ηλεκτροκαρδιογράφος. Όλες οι αίθουσες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (ΗΚΓ, SaΟ2, αρτηριακή πίεση)..
Οι Μ.Η.Ν. θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονο, πιστοποιημένο, κατάλληλο για τις ιατρικές πράξεις που θα διενεργούνται, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η χρήση του εξοπλισμού να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και για τη συντήρηση του να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή.
7. Δικαιολογητικά θεώρησης σχεδίων και τευχών

Άρθρο 21
Θεώρηση Σχεδίων
Για τη θεώρηση από λειτουργικής άποψης κατόψεων και λοιπών στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται τα ακόλουθα:
1. Δικαιολογητικά Νομιμότητας κτιρίου (όπως ορίζονται στον ΝΟΚ, άρθρο 23 παρ. 1, ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)
2. Σχέδια:
α) Αρχιτεκτονικές Κατόψεις της Μονάδας Κλίμακας 1:50 στις οποίες θα σημειώνονται τα εξής:
- Ονομασία χώρων και επιφάνεια.
- Χαρακτηρισμός χώρων με δήλωση μηχανικού για χώρους κύριας χρήσης (Χ.Κ.Χ.).
- Απεικόνιση του σταθερού εξοπλισμού κάθε χώρου (ιατρικός - ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη υγιεινής κ.λπ.).
β) Τομή όπου να αναγράφεται το ελεύθερο (καθαρό) ύψος των χώρων.
3. Τεχνική Περιγραφή που θα περιλαμβάνει:
- Αναφορά χώρων με την επιφάνειά τους.
- Θέση της μονάδας στο κτίριο.
- Περιγραφή προσπέλασης.
4. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο, που εκδίδεται από μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα του παρέχουν την δυνατότητα να βεβαιώσουν τα ανωτέρω.
5. Τεχνική Έκθεση Στατικών η οποία θα περιλαμβάνει:
- Συνοπτική περιγραφή τρόπου κατασκευής του κτιρίου και του φέροντα οργανισμού
- Κανονισμούς και παραδοχές υπολογισμού της στατικής μελέτης για την άδεια δόμησης σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου.
- Τεκμηρίωση της ανάγκης ή μη του στατικού ελέγχου του υπάρχοντος κτιρίου σε τμήμα του οποίου θα στεγαστεί η Μ.Η.Ν., λόγω των αναγκαίων μετατροπών και ενδεχόμενης αλλαγής χρήσης.
6. Τεχνική Έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων
7. Τεύχος Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Άρθρο 22
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι ιδιωτικές αυτοτελείς Μ.Η.Ν., που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ειδικότητας οφθαλμολογίας, πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, ΩΡΛ και δερματολογίας- αφροδισιολογίας, ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί (Ιατρικό Σύλλογο ή Περιφέρεια), υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις παρούσες διατάξεις εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση αυτής, πλην του άρθρου 14, που εφαρμόζεται στις ήδη λειτουργούσες Μ.Η.Ν. από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, μετά από έλεγχο της επιτροπής του άρθρου 4 του
π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α’ 93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4025/2011, όπως ισχύει και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 23
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου