Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και τα διαγνωστικά κέντρα

Υποχρεωμένα να απογραφούν μέχρι και 28 Φεβρουαρίου στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/ είναι τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, όπως τα ενημέρωσε σχετικά και το θεσμικό τους όργανο ο ΠΑΣΙΔΙΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων).
Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.
H Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει μεταξύ άλλων ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση και "Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου