Υπουργείο Υγείας: «Παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών»


Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση των νόμων 4351/2015 ( ΦΕΚ 164 Α) και 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) και των Υπουργικών αποφάσεων Α2δ/Γ.Π οικ. 2969/14-1-2016 (ΦΕΚ 144 Β), Α2δ/Γ.Π.οικ. 9106/5-2-2016 (ΦΕΚ 314 Β) και Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 ( ΦΕΚ 1776 Β), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε υποβολή ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας να πραγματοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζεται νομοθετικά κάποιο θέμα αναφορικά με τους ειδικευόμενους ιατρούς: 


1. Σχετικά με την βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την καταχώριση στη λίστα αναμονής για ειδίκευση 

Οι ιατροί που υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας για να καταχωρηθούν στη λίστα αναμονής για ειδίκευση, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, θα δηλώνουν με την αίτησή τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει για την βεβαίωση αυτή ή θα υποβάλλουν τη βεβαίωση αναγγελίας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τη βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος αμέσως μόλις εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα προτείνονται από την οικεία Περιφέρεια για την άσκησή τους στο Νοσοκομείο επιλογής τους. 

2. Υποβολή αίτησης για τις ειδικότητες της Παθολογίας και Χειρουργικής 

Στην παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) ορίζεται ότι για τις ειδικότητες της Παθολογίας και Χειρουργικής δίνεται η δυνατότητα υποβολής δύο αιτήσεων, μίας σε νοσοκομείο μερικής άσκησης και μίας σε πλήρους άσκησης μόνο στην περίπτωση που ο ιατρός επιλέξει νοσοκομείο μερικής άσκησης άγονης, νησιωτικής, ή προβληματικής περιοχής, από τα αναφερόμενα στην Α2δ/Γ.Π οικ. 42968/9-6-2016 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...), με την υποχρέωση να παραμείνει καθόλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής του. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος τοποθετηθεί στο νοσοκομείο πλήρους άσκησης που έχει επιλέξει. 

3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης σε θέσεις υπεραρίθμων για λόγους υγείας 

Οι ιατροί που τοποθετούνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε θέσεις υπεραρίθμων ειδικευομένων για λόγους υγείας, με την υποβολή της αίτησής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να καταθέτουν και σχετική γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής νοσοκομείου ή άλλου κρατικού φορέα. 

4. Παράταση σύμβασης ειδικευομένων ιατρών 

α. Οι ειδικευόμενοι ιατροί που κατά τη διάρκεια της παράτασης παραμονής τους αποκτούν τίτλο ειδικότητας και επιθυμούν να παραμείνουν στο νοσοκομείο άσκησής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για παράταση παραμονής η οποία θα ισχύει για τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας της οικείας Περιφερειακής ενότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης. 

β. Στις περιπτώσεις παράτασης σύμβασης των ειδικευομένων ιατρών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν 4351/2015 ( ΦΕΚ 164 ειδικευόμενοι ιατροί παραμένουν στα οικεία νοσοκομεία έχοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχική τους σύμβαση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα τμήματα ή στον τομέα του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος που είναι τοποθετημένοι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασής τους. 

γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης παραμονής των ειδικευομένων ιατρών δεν οδηγεί σε απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας.


Με εντολή Υπουργού 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Φ. ΡΑΙΔΟΥ

Σχόλια