Στενή παρακολούθηση της Εταιρείας Management στη διαδικασία επιλογής διοικητών στα νοσοκομεία

Από πολύ κοντά παρακολουθεί τη διαδικασία στελέχωσης των νοσοκομείων με διοικητές και αναπληρωτές η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ).
Η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει από τις 19 Ιανουαρίου, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για τις 146 προκηρυχθείσες θέσεις.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συνολικά μέχρι τρεις θέσεις, σε μία ή δύο Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΜΥΥ, αποφάσισε να παρακολουθήσει στενά την όλη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και αξιοκρατικής επιλογής των νέων διοικητών.
Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, θα καθορίσει τις ενδεχόμενες μετέπειτα δράσεις και παρεμβάσεις του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υποψηφιότητες

Για τον σκοπό αυτό, ζητεί από τους υποψηφίους να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εκ μέρους των μελών της (αποστολή στο e-mail info@eemyy.gr).

Στην επιστολή πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο του υποβληθέντος βιογραφικού Europass και οι θέσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή και το νοσοκομείο).
Το Αρχείο Υποψηφιοτήτων που θα δημιουργηθεί, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΜΥΥ.

Αντικειμενική

Θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό στοιχείο, για την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας της τελικής επιλογής διοικητών και αναπληρωτών ανά νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το προεδρείο της Εταιρείας, η διαδικασία δεν αποβλέπει μόνο στην προστασία των ηθικών δικαιωμάτων και νόμιμων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.
Υπηρετεί κυρίως την ανάγκη αποτελεσματικής και ασθενοκεντρικής διοίκησης των κρατικών νοσοκομείων, έναντι κάθε συντεχνιακής, κομματικής ή άλλης, ενδεχόμενης αναξιοκρατικής σκοπιμότητας.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου