Πολάκης: Να διευκολύνονται στις εφημερίες οι αγροτικοί γιατροί με παιδιά έως 4 ετών

Να διευκολύνονται στη συμμετοχή στις εφημερίες οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι είναι γονείς με παιδιά έως 4 ετών, ζητεί ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
Με σχετική εγκύκλιο, ο Παύλος Πολάκης τροποποιεί παλαιότερη εγκύκλιο (Α2γ/ΓΠ 13471/24-11-201) και ορίζει τα εξής:
“Κατά τον καθορισµό του προγράµµατος εφηµεριών των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, δύναται να παρέχεται διευκόλυνση σε γονείς - ιατρούς µε παιδιά έως 4 ετών, εφόσον κάνουν χρήση µειωµένου ωραρίου, βάσει του κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ (που κυρώθηκε µε το Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός εάν δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν επιθυµούν να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης”.
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά μία ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από 2 έως 4 ετών.
Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Παράταση

Στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο ακόμα έτη.
Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων.

Πάθηση

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
Όταν ο ένας γονέας λάβει τη γονική άδεια, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για το ίδιο διάστημα.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια και τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου