Ποιες είναι οι διατάξεις του τρίτου μνημονίου που αφορούν τον τομέα της Υγείας

Χωρίς διάταξη για τη λειτουργία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, είναι το τελικό κείμενο του μνημονίου που κυρώθηκε από τη Βουλή.
Οι σχετικές με την Υγεία διατάξεις είναι οι παρακάτω:
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010 (Α΄53) και εν συνεχεία µε την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 3984/2011 (Α΄150), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων «αναφοράς», µετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδοµένων» (data protection period) σύµφωνα µε τις διατάξεις φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µειώνεται στο 50% της τιµής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων».»
ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, µειώνονται στο 32,5% της τιµής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων».
Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν µε την έκδοση υπουργικής απόφασης. β. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας τιµολόγησης φαρµάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωµα ευρεσιτεχνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδοµένων του προϊόντος αναφοράς» σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας. 2. 
Η παρ. ε΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής που αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο α΄ του παρόντος.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013( Α΄ 67) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως:
«7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου.
Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι 1.402.000.000,00 ευρώ κατ’ έτος.»
4. Το άρθρο 15 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) καταργείται. 5. Από την έναρξη ισχύος το παρόντος, στην παράγρα- φο 4 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013) οι 2 τελευταίες προτάσεις αντικαθίστανται ως εξής:
Οι καθορισµένες τιµές όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, εφαρµόζονται αναδροµικά σε όλα τα φαρµακευτικά προϊόντα, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας έγκρισής τους. Κάθε διάταξη σε νόµους ή/και υπουργικές αποφάσεις που αντιβαίνει στο άρθρο 22 του νόµου 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013) παύει να ισχύει.»
6. ‘Οπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας τιµολόγησης φαρµάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωµα ευρεσιτεχνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδοµένων του προϊόντος αναφοράς» σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας.»

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να συνεχίσουν τη µεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας, τον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσοκοµείων, να αυξήσουν τις νοσοκοµειακές προµήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρµακευτικών προϊόντων και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µέσω τεκµηριωµένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατα µηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστηµα ηλεκτρονικού παραπεµπτικού για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές δεσµεύτηκαν να επαναφέρουν προηγούµενα βασικά στοιχεία των µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα υγείας.
Ειδικότερα, α) θα τροποποιήσουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση µέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του τοµέα της υγείας στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης για τον διορισµό ανώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκοµεία,
β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, µε σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρµοστη συµπεριφορά και σύγκρουση συµφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούµενης δέσµευσης στο πλαίσιο του μνημονίου,
γ) θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρµάκων κατά διεθνή γοινόχρηστη ονοµασία (ΔΚΟ), µεταξύ άλλων µε την κατάργηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, µε τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 3057/2012,
δ) θα µειώσουν κατά 50% τις τιµές όλων των φαρµάκων µετά τη λήξη ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γενόσηµων φαρµάκων, µε την κατάργηση της ρήτρας κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα φάρµακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012,
ε) θα εφαρµόσουν την είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013.

Όρια

Έως το Σεπτέµβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρµακευτικά προϊόντα στα επόµενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές:
α) θα εφαρµόσουν εκκρεµείς εισπράξεις επιστροφών µέχρι το H1-2015 για τα φαρµακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές, β) θα δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο ε- νηµερωτικό δελτίο τιµών προκειµένου να µειωθούν οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων,
γ) θα επανεξετάσουν και θα περιορίσουν τις τιµές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραµµιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες µε τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών (βασικά παραδοτέα).
Θα εκτελούν τις εισπράξεις επιστροφών ανά εξάµηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις

Νοσοκομεία

Στα νοσοκοµεία ή αν θα λάβουν ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα και µέτρα διαχείρισης της ζήτησης.
Έως το Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παραδοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι σύµφωνες µε τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, µεταξύ άλλων µέσω της κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρµακευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες.
Οι αρχές θα µειώσουν περαιτέρω τις τιµές των γενόσηµων, µεταξύ άλλων, µε τη µεγαλύτερη χρήση συµφωνιών συσχέτισης τιµής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο.
Κατά τα επόµενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρµακευτικά προϊόντα µε το µεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράµµατα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές.
Έως το Δεκέµβριο του 2015 (και έως τον Δεκέµβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προµηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του µεριδίου των γενόσηµων φαρµάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσηµων φαρµάκων για ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς στο 50% (και στο 60%) και του µεριδίου των προµηθειών φαρµακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκοµεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες στόχους.
Η διείσδυση των γενόσηµων θα πρέπει να υποστηριχθεί µε περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρµακοποιών, µεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016.

Λίστα

Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρµακα στο θετικό κατάλογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συνταγογράφησης, και µε τιµές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαµηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαµηλότερα εάν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγµατευτούν έκπτωση.
Έως τον Δεκέµβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συµβάλλει στην ένταξη των φαρµάκων σε θετικό κατάλογο.
Για τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των νοσοκοµείων, µέχρι το Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρµόσουν στα νοσοκοµεία το σύστηµα κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποιηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες µέσα στα επόµενα τρία χρόνια έως τον Δεκέµβριο του 2017, θα εφαρµόσουν το νέο ΚΕΝ ή το εναλλακτικό σύστηµα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων.

Λογαριασμοί

Έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονοµολογιστικού ελέγχου των λογαριασµών των νοσοκοµείων.
Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρµόζεται το 2017, µε κάλυψη όλων των νοσοκοµείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας.
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δηµοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε µηνιαία/τριµηνιαία βάση.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίµηση της ικανότητας του δηµόσιου τοµέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιµοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια.
Θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό µητρώο για τους ασθενείς.
Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστηµα ηλεκτρονικών παραπεµπτικών στη δευτεροβάθµια περίθαλψη µε βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου αναµονής.
Έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έγκρισης των παραποµπών σε ιδιώτες παρόχους µε βάση το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενών, το σύστηµα των ηλεκτρονικών παραπεµπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δηµόσιου τοµέα.
Κατά τα επόµενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη) για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις µεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος.
Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα πρέπει να εφαρµοστούν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρµόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ενηµερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώµατά τους, και θα προχωρήσουν µε τη σταδιακή εφαρµογή του νέου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 µέχρι τον Δεκέµβριο τον 2015. 
Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας.

ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου