Το τελευταίο ΦΕΚ για τις εφημερίες σε ΕΣΥ, ΠΕΔΥ

Ν 4325 ΦΕΚ Α' 47 / 11-05-15  

Άρθρο 33
1. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β΄ 3501) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για εφημερίες ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/ Γ.Π.οικ. 109735/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/ 16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/ 31.12.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/ Γ.Π.113381/31.12.2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, εξακολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διενεργείται κατά τις κείμενες διατάξεις έκδοσής τους.»

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών και
των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, του εκάστοτε τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών, αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.»

3. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) ισχύουν και για τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ. 

4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου