ΕΟΠΥΥ: Διαγωνισμός 3,19 εκατ. ευρώ για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης συνταγών

Σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου, ο οποίος θα θα οργανώσει το σύστημα διαχείρισης συνταγών, προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ.
Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός, με προϋπολογισμό 3,19 εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ) και με διάρκεια 24 μήνες από την κατακύρωσή του.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, με καταληκτικά ημερομηνία την 9η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.
Θα υπάρξει κανονική προθεσμία 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές και ασυμφωνία σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υπερισχύουν οι νόμιμες διατάξεις χρήσης της Πλατφόρμας.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  • Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  • Συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες εταιριών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.
Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου