"Βούλιαξε" ο ΕΟΠΥΥ από τα Ε126

«Βούλιαξε» ο ΕΟΠΥΥ από τα έντυπα Ε126 που αφορούν την παροχή ιατρικής περίθαλψης ασφαλισμένων πολιτών οι οποίοι διαμένουν προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Μόνο το 2014 κατατέθηκαν 2.900 έντυπα Ε126, με το αρμόδιο γραφείο του ΕΟΠΥΥ να μην προλαβαίνει να ανταποκριθεί και να υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες από τους ευρωπαϊκούς φορείς. 

Τι είναι το Ε126

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ασφαλισμένοι ενός αρμόδιου φορέα κράτους μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, οι οποίοι διαμένουν προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος είναι δυνατό να τύχουν χορήγησης αναγκαίας υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους διαμονής και να καταβάλλουν οι ίδιοι τη δαπάνη της περίθαλψης τους. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι μπορούν να ζητήσουν την απόδοση της δαπάνης περίθαλψης μετά την επιστροφή τους στο κράτος ασφάλισης, υποβάλλοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις. 

Ο αρμόδιος φορέας αναλαμβάνει τη διερεύνηση του ύψους του αποδοτέου ποσού διαμέσου του εντύπου Ε126, το οποίο αποστέλλει στο φορέα του τόπου διαμονής – περίθαλψης προκειμένου ο τελευταίος να σημειώσει στο έντυπο το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των παροχών, εντός των ορίων και υπό τους όρους των κλιμάκων απόδοσης (κρατικό τιμολόγιο) που προβλέπονται από την νομοθεσία του.

Υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 

Ξέρετε ότι;

Έχετε δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ζητήσετε από τη χώρα σας να καλύψει μέρος ή το σύνολου του κόστους. 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τις επιλογές θεραπείας που σας προσφέρονται, για τον τρόπο με τον οποίο οι άλλες χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και για το αν ένας συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών έχει νομίμως το δικαίωμα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

Το δικαίωμα σας για κάλυψη του κόστους θεραπείας 

Αν δικαιούστε να υποβληθείτε σε μια συγκεκριμένη θεραπεία στη χώρα σας, τότε έχετε και το δικαίωμα να ζητήσετε να σας επιστραφούν τα σχετικά έξοδα, αν υποβληθείτε στη θεραπεία αυτή σε κάποια άλλη χώρα. 

Τα εν λόγω έξοδα θα επιστραφούν μέχρι το ύψος του κόστους που θα είχε η εν λόγω θεραπεία στη χώρα σας. 

Μπορείτε να επιλέξετε όποιον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης επιθυμείτε, δημόσιο ή ιδιωτικό. 

Για κάποιες θεραπείες (ορισμένες ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες; υψηλής εξειδίκευσης) μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε άδεια (προέγκριση) από το σύστημα υγείας της χώρας μας, πριν υποβληθείτε στη θεραπεία στο εξωτερικό. 

Αν ο χρόνος αναμονής για θεραπεία στη χώρα σας είναι ιατρικά αδικαιολόγητος, τότε η εν λόγω άδεια πρέπει να σας χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να δικαιούστε ακόμη και υψηλότερο επίπεδο κάλυψης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες θα υποβληθείτε.

Σχόλια