Πιστωτικό τιμολόγιο για το clawback rebate μέχρι 31/12/2014


Όσοι ιατροί υπόκεινται σε clawback rebate και έχουν δεχτεί τα αντίστοιχα σημειώματα από το e-dapy ( ενημέρωση συναλλασσομένων), θα πρέπει να προβούν στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ίσης αξίας βάσει της υπ'αριθμόν ΠΟΛ 1191/12.08.2014. 


Το παραστατικό αυτό θα προσκομισθεί στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, όπου έχουν δοθεί οι αντίστοιχες οδηγίες.

Σχόλια