ΠΕΔΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το έγγραφο αυτό διανεμήθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας για να το μελετήσουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια από τις βασικές επιδιώξεις του ΕΟΠΥΥ είναι η παροχή ισότιμης φροντίδας υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους του, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Ο  βασικός πυλώνας σε ένα σωστά οργανωμένο σύστημα υγείας είναι η αποτελεσματική παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, (ΠΦΥ) για όλους τους πολίτες με σωστά οργανωμένες υπηρεσίες υγείας με ευκολία και ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων σε αυτές.
Η πρόσφατη μεταρρυθμιστική αλλαγή και η δημιουργία του Π.Ε.Δ.Υ με την ενοποίηση των δομών των πρώην μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ στις Υ.ΠΕ,  δημιούργησε ενιαίο πυλώνα για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Η παρουσία των συγκεκριμένων υγειονομικών δομών τόσο στα αστικά κέντρα αλλά και σε ημιαστικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές σε όλη την Επικράτεια, υπό την ενιαία περιφερειακή διοίκηση των Υ.ΠΕ, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα παροχής ενιαίων δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

            Όμως, στην παρούσα χρονική στιγμή με την αποχώρηση σημαντικού αριθμού γιατρών ειδικοτήτων από τις πρώην υγειονομικές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε συνδυασμό με την ελλιπή στελέχωση των Κέντρων Υγείας σε γιατρούς ειδικοτήτων, πέραν των γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων, αποτελούν τα σοβαρά προβλήματα, τα οποία το Σύστημα Υγείας θα πρέπει να επιλύσει, με στενή συνεργασία του Υ.Υ.Κ.Α. και της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
            Στο πλαίσιο αυτό,στην παρούσα μελέτη καταγράψαμε την δύναμη του ιατρικού προσωπικού ανά ειδικότητα σε όλες τις υγειονομικές μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ που έκανε αίτηση αποδοχής για συνέχιση στο ΕΣΥ  και των Κ.Υ., καθώς και την χωροταξική κατανομή των σε όλη την χώρα σε επίπεδο Υ.ΠΕ., περιφερειακής ενότητας (πρώην νομοί) και Καλλικρατικούς δήμους. Συνυπολογίστηκαν επίσης οι 900 περίπου επικουρικοί γιατροί που πρόκειται να προσληφθούν στο Π.Ε.Δ.Υ. και στα Κ.Υ. σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.
            Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι ανάγκες σε κάθε περιοχή για γιατρούς ειδικοτήτων έτσι ώστε να σχεδιαστεί η τοποθέτηση νέων γιατρών, είτε εργαζόμενοι στις δομές του Π.Ε.Δ.Υ., είτε  συμβεβλημένοι στα ιατρεία τους, με σκοπό την όσο τον δυνατό πιο αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών όλων των ασφαλισμένων.
Για τον  υπολογισμό των αναγκών αυτών λάβαμε υπόψη:
1.      Την μελέτη της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υγείας  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αλουμανής Π., 2012) για την επισκεψιμότητα και την ζήτηση των ιατρικών ειδικοτήτων  σε όλες τις μονάδες Υγείας του ΙΚΑ τα έτη 2009-2011, διότι στις υγειονομικές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήρχε καταχώρηση σε ημερήσια βάση των πραγματοποιηθέντων επισκέψεων στους γιατρούς.
Για τον υπολογισμό των αναγκών σε ιατρικές ειδικότητες λάβαμε υπόψη επίσης, την επιταγή του πρόσφατου νόμου για την επέκταση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και έτσι αυξήθηκε αντίστοιχα η σχεδιαζόμενη ζήτηση σε γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων (παθολόγοι, γενικοί ιατροί, παιδίατροι), και,
2.      Τα στοιχεία από την επισκεψιμότητα τόσο των πρώην Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, όσο και των συμβεβλημένων γιατρών για όλο το 2013.
Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίστηκαν οι ανάγκες σε ιατρικές επισκέψεις για κάθε δήμο και περιφερειακή ενότητα, έτσι ώστε ο προγραμματισμός να μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο και να μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση την παραδοχή ότι, κάθε γιατρός του ΠΕΔΥ πραγματοποιεί 5.760επισκέψεις τον χρόνο (28 επισκέψεις την ημέρα συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων περιστατικών, 22 ημέρες / μήνα για 11 μήνες και με  αφαίρεση ενός 15% για συμμετοχές σε επιτροπές ή άλλες άδειες).
Από την άλλη μεριά δίνεται η δυνατότητα για συνεργασία με συμβεβλημένους γιατρούς με 150 – 300 επισκέψεις τον μήνα δηλ. 1800-3600 επισκέψεις τον χρόνο,ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
Σε περιοχές που η αναμενόμενη ζήτηση για κάποια ιατρική ειδικότητα δεν δικαιολογεί την συνεργασία με την συγκεκριμένη ειδικότητα σε τοπικό επίπεδο, αθροίζεται η ζήτηση των επισκέψεων σε επίπεδο γειτονικών δήμων ή ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας ή ακόμη και ολόκληρης της Υ.ΠΕ., και προτείνεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος ή η τοποθέτηση γιατρού στο ΠΕ.ΔΥ αν υπάρχει ,για να μπορούν όποιοι ασφαλισμένοι χρειάζονται τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης ειδικότητας, να έχουν όσο το δυνατό πιο άμεση πρόσβαση. Αξιολογείται και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής.  
Για συγκεκριμένες περιοχές, όπου σήμερα υπάρχει υπερεπάρκεια ιατρικού προσωπικού σε κάποιες ειδικότητες (αυτό χαρακτηριστικά συμβαίνει με γενικούς γιατρούς-παθολόγους σε Κέντρα Υγείας μικρών Δήμων),ελαττώνεται αντίστοιχα η σχεδιαζόμενη ζήτηση αυτών των ειδικοτήτων, αφού οι ανάγκες του πληθυσμού μπορούν να καλυφθούν,
α)είτε με μετακίνηση των ασφαλισμένων  μεταξύ γειτονικών δήμων,
β) είτε με μετακίνηση του προσωπικού σε γειτονικούς δήμους που δεν στελεχώνονται επαρκώς από τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Παρουσιάζουμε στους παρακάτω πίνακες, τις ανάγκες σε ιατρικές επισκέψεις σε κάθε ιατρική ειδικότητα σε επίπεδο δήμου, περιφερειακής ενότητας και Υ.ΠΕ., την κάλυψη που υπάρχει από τους γιατρούς του Π.Ε.Δ.Υ και την αντίστοιχη ζήτηση που προκύπτει για ιατρικές επισκέψεις και γιατρούς.
Να σημειωθεί εδώ ότι, η ζήτηση σε γιατρούς έχει υπολογιστεί με κάλυψη των αναγκών από συμβεβλημένους γιατρούς (δηλαδή με 1800-3600 επισκέψεις ανά έτος ανά γιατρό), ενώ αν η κάλυψη γίνει με γιατρούς με σχέση εργασίας με το Π.Ε.Δ.Υ οι ανάγκες σε γιατρούς που προκύπτουν θα είναι μικρότερες, αφού, όπως είπαμε και πιο πάνω, οι γιατροί του Π.Ε.Δ.Υ μπορούν να δεχτούν περίπου 5.760 επισκέψεις  σε ετήσια βάση.
Η παρούσα μελέτη έγινε μετά από προφορική εντολή του κου Προέδρου  ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντού, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες να αξιολογήσουν τις ανάγκες σε Ιατρικές Επισκέψεις σε κλινικές ειδικότητες για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Στο τέλος της παρούσας μελέτης υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας όλων των Υ.ΠΕ με το προτεινόμενο αριθμό γιατρών  (από – έως)  πού θα πρέπει να καλύψουν συμπληρωματικά τις προσφερόμενες ιατρικές επισκέψεις από το Π.Ε.Δ.Υ.

Σχόλια

  1. Η έρευνα αυτή δεν έχει λάβει υπόψη της τους μη συμβεβλημένους ιατρούς κατα την εκτίμηση μου...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου