Ξεκινούν οι αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Ξεκινάει από τις 27 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, το οποίο τηρείται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής.
Όσοι ενταχθούν στο μητρώο, θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της περιφέρειας.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εκτός από την αίτηση που χορηγείται από την 1η ΥΠΕ, είναι τα εξής:
 • Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.
 • Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ.
 • Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό άδειας εργασίας. Βεβαίωση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014.
 • Βεβαίωση του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες εργασίες (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης.
 • Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΙΚΑ με την ανανέωση για το έτος 2015.
 • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

Εγγεγραμμένοι

Αίτηση εγγραφής στους ονομαστικούς καταλόγους για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβάλουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο υποβάλλοντας εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.
Βεβαίωση για την απόδειξη εμπειρίας (ενσήμων) των αποκλειστικών νοσοκόμων από το ΙΚΑ.
Φωτοτυπία ανανέωσης βιβλιαρίου ΙΚΑ για το έτος 2015 (και προσκόμιση αυτού).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή ότι άλλο άλλαξε ή τροποποιήθηκε (άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς).
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου