Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για προσλήψεις στο ΠΕΔΥ

Προθεσμία μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου έχουν γενικοί γιατροί και αγροτικοί γιατροί για την πρόσληψή τους στις κενές και κενούµενες θέσεις Π.Ε.∆.Υ - Κέντρων Υγείας – Π.Ε.∆.Υ - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων. 

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί που έχουν ειδικότητα γενικής ιατρικής (οι οποίοι και προηγούνται), οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι γιατροί με θητεία. 

Προϋποθέσεις 

Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο ιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε. Ειδικευόμενοι γιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους. 

Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, σε περίπτωση, που κατέχουν θέση στο δημόσιο, να έχουν προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκομίσουν το ΦΕΚ παραίτησής τους μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης. 

Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ της συμμετοχής τους σε θέσεις ΠΛΟΙΩΝ. 

Γενικοί γιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών μπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν μόνο στις Α’ προβληματικές περιοχές (Π.∆. 131/87 (ΦΕΚ 73 Α). 

Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε ( 5 )προτιμήσεις για θέσεις ενώ γιατροί, που μετά καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προκήρυξη, ή σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχονται τη θέση, ή παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη προκήρυξη, ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση, ή συμπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ και Π.Ι κατά την κρίση της υπηρεσίας. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση με απόδειξη ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Γ, Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.: 10433 Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου