Οδηγίες για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΥΥ που συγκροτήθηκαν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ

Σχετ. : Η ΔΥΙδ/Γ.Π. 41128/13-5-2014 Υπουργική Απόφαση
Με την ΔΥΙδ/Γ.Π. 41128/13-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣΟ-ΟΜ7) Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκαν πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές (AYE και BYE) στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες λειτουργούν στις κατά τόπους Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. 

Μετά τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών και για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των ασφαλισμένων, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω οδηγίες: 

> Τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων τους με τα  προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα γιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας κλπ), τα οποία θα διαβιβάζουν στις  αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1. 

Τα αιτήματα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προωθούνται από τα Τμήματα Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα προς κρίση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (AYE) του ΕΟΠΥΥ, επίσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1. 
Υπενθυμίζεται ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων (θεράπων γιατρός, AYE ή BYE) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανικανότητας, την πάθηση κλπ, οι δε πρωτότυπες γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών θα διαβιβάζονται με  ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής για διεκπεραίωση. 

> Τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν τα αιτήματα των ασφαλισμένων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ κλπ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (εκτός ΤΑΥΤΕΚΩ και ΟΠΑΔ) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα γιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αυτασφάλιση κλπ), τα οποία θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2. 

Αντίστοιχα οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων (θεράπων γιατρός, AYE ή BYE) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανικανότητας, την πάθηση κλπ, οι δε πρωτότυπες γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών θα διαβιβάζονται με  ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής για διεκπεραίωση. 

Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών κλπ σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, θα διαβιβάζονται απευθείας στις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1 που αφορά στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξεταστούν.

Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν στα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβάζονται στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ από όπου εξετάστηκαν ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής.

Σημειώνεται ότι όλα τα αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή 16/5/2014 από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 1.

Όσα αιτήματα ασφαλισμένων έχουν παραληφθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και είναι σε εκκρεμότητα, με ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες 1 και 2. Οι γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών θα επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντίστοιχα οι γιατροί των επιτροπών θα επιστρέψουν άμεσα στην υπηρεσία τους.

Έναρξη λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών ορίζεται η Δευτέρα 19-5­2014.

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Κοντός

Σχόλια