Κέντρα Υγείας: Τα βάρη των εξόδων στα νοσοκομεία, η περιουσία στις ΥΠΕ

Ο κοτσουρεμένος - σχεδόν στο ήμισυ - προυπολογισμός των νοσοκομείων θα καλύπτει και τα Κέντρα Υγείας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά η περιουσία των Κέντρων Υγείας περιέρχεται αυτόματα στις Υγειονομικές Πειρφέρειες.

Η άνιση αυτή κατανομή της οικονομικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ανήκουν πλέον στις Υγειονομικές Περιφέρειες, περιγράφεται στην εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4238/14 και τις διευκρινήσεις που παρέχονται σχετικά με τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.

Τα νοσοκομεία, τη στιγμή που αντιμετωπίζουν τακτικά ελλείψεις υγειονομικού υλικού  θα έχουν στην ευθύνη τους και τον εφοδιασμό των Κέντρων Υγείας που ανήκουν στην ευθύνη τους, με φάρμακα, αντιδραστήρια, υγειονομικό υλικό, κ.λπ.

Μάλιστα οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων Αναφοράς εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις Μονάδες Υγείας για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, των υποδομών και εγκαταστάσεών τους καθώς και για κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών (πχ φύλαξη, καθαριότητα, κλπ) έως και την 31-12-2014.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλες οι δαπάνες επιβαρύνουν έως και την 31-12-2014 τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Αναφοράς. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η ευθύνη μεταφέρεται στις Υγειονομικές Περιφέρειες και τον ΕΟΠΥΥ.

Αντιθέτως όμως, η κινητή και ακίνητη περιουσία των Μονάδων Υγείας περιέρχεται αυτοδικαίως στις Δ.Υ.Πε. κατά κυριότητα.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι επιβάλλεται να γίνει καταγραφή των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών, ειδών εξοπλισμού και λοιπών παγίων ώστε να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες διαχειρίσεις των οικείων Δ.Υ.Πε. προκειμένου να καταστεί εφικτή στη συνέχεια η λογιστική παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές με αποφάσεις των Διοικητών των εκάστοτε Υγειονομικών Περιφερειών για κάθε Κέντρο Υγείας.Σχόλια