Όρια Συνταγογράφησης Ανά Ειδικότητα

Τι ορίζει η Νομοθεσία περί χορήγησης γενόσημων φαρμάκων.

Τον καθορισμό ορίων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων, ανά ειδικότητα και θεραπευτική κατηγορία, σε δραστικές ουσίες εκτός προστασίας καθώς και υποχρεωτικών στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται στο συνοδευτικό πίνακα που ακολουθεί.

Για τον υπολογισμό των στόχων ανά ειδικότητα υπολογίστηκαν οι συνταγές που συνταγογραφήθηκαν ανά ειδικότητα καθώς και η διαθεσιμότητα γενόσημων φαρμάκων στην εκάστοτε ομάδα, ώστε να εκτιμηθούν δυνητικά οι συνταγές που δύναται να αφορούν συνταγές για φάρμακα εκτός προστασίας ή γενόσημα φάρμακα.

Η ΗΔΙΚΑ θα αναπροσαρμόσει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έτσι ώστε να μην δύναται ο ιατρός να υπερβεί το θεσπισμένο όριο. Επίσης η ΗΔΙΚΑ οφείλει να προσαρμόσει το σύστημα ώστε ο ιατρός να δύναται να υποδείξει τις περιπτώσεις που πρέπει να χορηγηθεί γενόσημo φάρμακο.
Εφόσον ο ιατρός υποδείξει γενόσημο φάρμακο, κατά την εκτέλεση της συνταγογράφησης δεν επιτρέπεται η χορήγηση μη γενοσήμου από το φαρμακείο. Eφ’ όσον ο ασθενής επιλέξει φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης πληρώνει το σύνολο της διαφοράς επιπλέον της θεσμοθετημένης συμμετοχής του.

Σχόλια