Ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 76/Α/10-3-2000) άρθρα 26, 42 και 128 όπως ισχύει σήμερα.

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.45/Α79-3-1999) άρθρα 13,14 και 15.

2. Την με αριθμ. ΔΥ(3-4) Γ.Π. οικ. 77909/2012 (ΦΕΚ 2354/Β723-8-2012) απόφαση με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας».

3. Το από 2-5-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής με θέμα:
«Ανασυγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ανασυγκροτούμε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και ορίζουμε μέλη της τα κατωτέρω πρόσωπα: 

1. Δημήτριο Τριχόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ακαδημαϊκό της Ακαδημίας Αθηνών,
ως Πρόεδρο. 

2. Μαρία Θεοδωρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρο. 

3. Βασιλική Συριοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

4. Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή Παιδιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

5. Γεώργιο Χρούσο, Καθηγητή Παιδιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντή Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

6. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

7. Αναστασία Μπαρμούνη, Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδίατρο, Επιμελήτρια στον Τομέα Δημόσιας Υγείας στην ΕΣΔΥ. 

8. Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ. 

9. Σωτήριο Τσιόδρα, Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας - Λοιμώξεων, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

10. Αντώνιο Αντωνιάδη, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης, Πρόεδρο του Δ.Σ. Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ. 

11. Φλωρεντία Κανακούδη - Τσακαλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Ανοσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης. 

12. Ιωάννα Παυλοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

13. Κωνσταντίνο Καρύδη, Παιδίατρο - Λοιμωξιολόγο. 

Β. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ελένη Γκαρέτσου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, που Υπηρετεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, με αναπληρώτριά της την Μαριλένα Μελέα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ομοίως. Γ. Έργο της Επιτροπής θα είναι: 

α. Η διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, η επικαιροποίηση και προσαρμογή του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής του στη χώρα μέσω του Εθνικού Αρχείου Εμβολιασμών καθώς και η παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τους δείκτες του Χάρτη Υγείας. 

β. Τα Εμβολιαστικά Προγράμματα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση σε ομάδες πληθυσμού σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα, γ. Τα μέτρα για την επάρκεια εμβολίων και ορών. 

δ. Τα μέτρα για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών εμβολίων και ορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε. Η χρήση νέων τύπων εμβολίων ήδη εδειοδοτημένων από τον ΕΟΦ ή τον αντίστοιχο φορέα της Ε.Ε. ή άλλης χώρας μέλους της, η έναρξη εφαρμογής εμβολιασμών σε λοιμώδη νοσήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε εμβόλιο καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους εμβολιασμούς, ζ. Η λήψη μέτρων εμβολιαστικής κάλυψης σε περιπτώσεις επιδημιών, πανδημιών και έκτακτων συμβάντων δημόσιας υγείας. 

Δ. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται για τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Σχόλια