ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μαρούσι, 12.03.2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 210 6871707-708 
Εmail: president@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη με αριθμ. 206/164/27.02.2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ  (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΟΞ7Μ-23Α), αποφασίσθηκε η διεκπεραίωση του ελέγχου των εντύπων παραστατικών και της εκκαθάρισης των λογαριασμών του 2013 των: 
  • Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες) 
  • Γιατρών αμειβόμενων κατά πράξη και περίπτωση 
  • Φυσικοθεραπευτηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες) 
να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και  όχι από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ), όπως αρχικά προβλέπονταν. 

Οι ιατρικοί – κλινικοί έλεγχοι των περιστατικών, που κατέθεσαν προς αποζημίωση  οι εν λόγω Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) στον ΕΟΠΥΥ, θα  πραγματοποιηθούν από τις ΙΕΕ, όπως ακριβώς προβλέπεται στην απόφαση  634/2013 του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 
Με βάση τα ανωτέρω, καλούμε τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, που ανήκουν  σε μια από τις άνω κατηγορίες, να προχωρήσουν άμεσα σε σύναψη σύμβασης με  μία ΙΕΕ της επιλογής τους ή και μόνο με μια από τις εταιρίες που παρέχουν  υπηρεσίες ιατρικού – κλινικού ελέγχου και συγκεκριμένα:

TOTAL CARE NETWORK A.E (τηλ: 210 6288000) 

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING ΑΕ ( τηλ: 210 
6425866) 

MEDNET HELLAS A.E (τηλ: 210 9307900) 

για την υλοποίηση μόνο των ιατρικών – κλινικών ελέγχων των περιστατικών που  κατέθεσαν το 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια