Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με 7 μέλη

Την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή είναι τα εξής:

1. Βοζίκης Αθανάσιος του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 101555, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ, με αναπληρωτή τον Αργυριάδη Αθανάσιο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 598310, Διευθυντή Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Μπραβάκος Νικόλαος του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 531977, Αντιπρόεδρος Α΄ του ΕΟΠΥΥ, με αναπληρωτή τον Παπαρούπα Αθανάσιο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ζ 108900, Διευθυντή ΕΟΠΥΥ.

3. Γαρύφαλλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα, με Α.Δ.Τ. Χ 548073, Αντιπρόεδρος Β΄ του ΕΟΠΥΥ, με αναπληρώτρια την Κούμπη Καλλιόπη του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 580900, Διευθύντρια ΕΟΠΥΥ.
4. Μήκα Ελισάβετ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 655195, Δικηγόρος, με αναπληρωτή τον Κρεμαλή Δημήτριο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 024052, Δικηγόρο.

5. Καραπάνος Νικόλαος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 013433, Οδοντίατρος- Επιθεωρητής ΕΚΑΠΤΥ, με αναπληρώτρια την Σαρατσιώτη Ευσταθία του Άγγελου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 021686, Χημικό-Ιδιωτικό Υπάλληλο.

6. Κακούρης Νικόλαος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 255484, Δικηγόρος, με αναπληρώτρια την Μυλωνά Αικατερίνη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Τ 853740, Δικηγόρο.

7. Πανουσοπούλου Μαρία του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 611531, Χημικός ΕΟΠΥΥ, με αναπληρώτρια την Κανή Χαρίκλεια του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 633999, Φαρμακοποιό ΕΟΠΥΥ.

Τα μέλη εκλέγουν στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Σε περίπτωση που προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, ο αναπληρωτής του Προέδρου μετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμά του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως, θανάτου ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος, αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με βαθμό Γ’ τουλάχιστον, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σχόλια