1η ΥΠΕ: Διαδικασίες και εργαζόμενοι της ΠΦΥ που μετακινούνται

Γράφει η  (Virus.com.gr)
Τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι «υπό κινητικότητα» εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τις αποφάσεις για τη μεταφορά ιατρικού/οδοντιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, με ονοματεπώνυμα, δημοσίευσε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), της Αττικής. Όλες οι ανακοινώσεις.
Η διαδικασία θα είναι κοινή τόσο για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και πρόκειται να μεταταχθούν στην 1η ΥΠΕ εντός 15 ημέρων όσο και για εκείνους που θα είναι σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα.
Συγκεκριμένα: 

Έκδοση από τον Διοικητή της 1ης Υ.Πε. Αττικής των πράξεων μετάταξης/μεταφοράς (04-03-2014 για αυτούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 15 ημερών και 19-03-2014 για αυτούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 30 ημερών).


Ανάρτηση της πράξης μετάταξης/μεταφοράς στη διαύγεια της 1ης Υ.Πε. Αττικής. (Η ανάρτηση θα αφορά στην πράξη μεταφοράς/μετάταξης, περίληψη της οποίας θα έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

Ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους της μετάταξης/μεταφοράς και ορισμός ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας. (Το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό οφείλει, κατά τον χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειμένου να αναλάβει, να προσκομίσει στην υπηρεσία μας την προβλεπόμενη από νόμο βεβαίωση από τις Δ.Ο.Υ. Επίσης κατά την ημερομηνία ανάληψης όλοι οι υπάλληλοι να φέρουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας). 

Έκδοση απόφασης του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, τοποθέτησης σε Μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας Π.Φ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013.


Την ίδια ώρα, ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ, Β. Κοντοζαμάνης με μια σειρά αποφάσεων άρχισε από εχθές τη μεταφορά Ιατρικού/Οδοντιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της περιοχής της Αττικής του ΕΟΠΥΥ τόσο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), όσο και μόνιμων υπαλλήλων στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής σε κενές οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σε κενές οργανικές θέσεις, που συστάθηκαν με την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 (Β΄485) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Παρακάτω επισυνάπτουμε όλες τις σχετικές αποφάσεις, που περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους που μεταφέρονται, με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα.
Συνημμένα αρχεία: 

Σχόλια