ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΑ προς τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Από 01/01/2014 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές που αφορούν τον Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών) και στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών. Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

1) Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) που επήλθαν με το άρθρο 41 του ν.4223/2013 και την ΠΟΛ 1023/20.01.2014 είναι:

Α) Από 01/01/2014 οι ιατροί δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών οπότε καταργείται το πρόσθετο βιβλίο ασθενών.

Β) Υπάρχει πλήρης κατάργηση της θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Πλέον για τους ιδιώτες ασθενείς οι ιατροί χρησιμοποιούν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών αθεώρητες είτε εντός είτε εκτός ιατρείου, τις οποίες μπορούν να εκδίδουν σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του ασθενή χωρίς καμία άλλη ιδιαίτερη σφραγίδα ή σήμανση είτε με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό για ιατρούς. Τα θεωρημένα φορολογικά βιβλία και στοιχειά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως αυτών.

Γ) Τα πρόσωπα που χαρακτηρίζονταν με το άρθρο 48 του ν.2238/1994 ως ελεύθεροι επαγγελματίες εξακολουθούν να εκδίδουν τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. με την είσπραξη και όχι με το τέλος της υπηρεσίας.

Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι οι γιατροί τηρούν τα εξής φορολογικά βιβλία και στοιχεία (πλέον αθεώρητα):

α) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

β) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών (ιδιώτες ασθενείς εντός και εκτός ιατρείου)

γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για επιτηδευματίες (κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ)

δ) Πιστωτικό τιμολόγιο 

2) Από 01/01/2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών. Αναμένοντας την τελική μορφή και τυχόν διευκρινίσεις για την υποβολή και επειδή θα δοθεί λογικά μια περίοδος προσαρμογής για τουλάχιστον τους τρεις πρώτους μήνες τώρα μπορούμε να πούμε τα εξής:

Α) Οι καταστάσεις θα αφορούν και χονδρικές συναλλαγές ( βάσει εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων) και λιανικές συναλλαγές πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών και δαπανών.

Β) Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ οπότε θα περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας.

Γ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα έσοδα θα είναι η 18η του επόμενου μηνά από το μηνά που θα αφορούν τα έσοδα και για τα έξοδα δεν θα υπάρχει προθεσμία αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εντός της χρήσης που αφορούν.

Δ) Θα υπάρχουν διάφοροι τρόποι υποβολής πάντα όμως ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXIS.

Ε) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκπρόθεσμης τροποποίησης στις έγγραφες των εσόδων προβλέπονται πρόστιμα.

ΣΤ) Στα έξοδα θα περιλαμβάνονται πλέον και οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η.,Ο.Τ.Ε.,Ε.Υ.Δ.ΑΠ. κλπ.

Στο θέμα των καταστάσεων θα επανέλθουμε αναμένοντας τις διευκρινίσεις από το Υπουργείο για τις οποίες θα ενημερώσουμε άμεσα τα μέλη μας.

Είναι πλέον κατανοητό ότι τα νέα μέτρα σε συνδυασμό με τα νέα εξοντωτικά πρόστιμα που θα ισχύσουν για τις φορολογικές παραβάσεις και την αλλαγή του ορίου συναλλαγών με μετρητά μεταξύ επαγγελματιών, δημιουργούν δυσχέρειες στον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, αφού πλέον εκτός της «περιβόητης» πάταξης της φοροδιαφυγής, τιμωρείται παραδειγματικά το ανθρώπινο λάθος, η αμέλεια και η οικονομική δυσπραγία.

Ευχή μας είναι στο τέλος, να υπάρχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω στους οποίους θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σχόλια