Παράταση συμβάσεων με παρόχους υγείας (εκτός θεραπευτών ιατρών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση συμβάσεων με παρόχους υγείας (εκτός θεραπευτών ιατρών)

Με την υπ' αριθμ. 952/152/12-12-2013 απόφασή του, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφάσισε:

- την παράταση της ισχύος των συμβάσεων, μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Παρόχων Υγείας, εκτός των συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Θεραπευτές ιατρούς, που λήγουν πριν από την 30/4/2014, έως την ημερομηνία αυτή (30/4/2014).

- η παράταση αυτή, να αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομές Ψυχικής Υγείας.

- τη διατήρηση του δικαιώματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν τη λήξη τους, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση των Παρόχων Υγείας, τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Α. Κοντός

Σχόλια