Αποζημίωση εφημερίων γιατρών Ε.Σ.Υ πρώτου 6μήνου του 2014


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη χορήγηση ποσού εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (118.467.554,50) από την πίστωση του φ.
210 Κ.Α.Ε. 0562 «Αποζημίωση εφημερίων γιατρών Ε.Σ.Υ.» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας στα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα για αποζημίωση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου έτους 2014 ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου