Βασίλης Κοντοζαμάνης: Αξία σε κάθε ευρώ που δαπανάται για υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα

Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική στον χώρο της περίθαλψης, περιέγραψε ο υφυπουργός Υγείας.
Μιλώντας στη Βουλή, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης υπογράμμισε πως στόχος είναι να προστεθεί αξία στην Υγεία.
Αυτό θα γίνει με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με αυτήν και στοχεύει στην αύξηση, όχι μόνο των ετών ζωής, αλλά κυρίως των ετών ζωής σε ευεξία που μπορεί να επιτευχθεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρόληψη και τον προσυμπτωματικο έλεγχο, την έμφαση στη φροντίδα της οικογένειας και τον έλεγχο των συμπεριφορικών και κοινωνικών παραγόντων (φτώχεια, ανεργία) κινδύνου για την Υγεία:
"Αποσκοπούμε να προσθέσουμε αξία στην ιατρική περίθαλψη με την αποδοτική χρήση των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πόρων, μέσω της επιχειρησιακής βελτίωσης των νοσοκομείων και της εισαγωγής του επαγγελματικού μάνατζμεντ, ώστε να αναπτυχθεί χώρος για τη βελτίωση της θέσης όλων των επαγγελματιών υγείας αλλά και της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών στις προσδοκίες των συμπολιτών μας", είπε ο υφυπουργός Υγείας, για να σημειώσει:
"Αποσκοπούμε στην αναπτυξιακή αξία του υγειονομικού τομέα, με τη βελτίωση της παραγωγής φροντίδας, έρευνας και εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμβολής στην αύξηση του ΑΕΠ".

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, η πολιτική Υγείας στη χώρα αλλάζει πλεύση:
Η εστίαση στη δημόσια Υγεία, υπό το πρίσμα των εργαλείων που παρέχει η έννοια της "Νέας Δημόσιας Υγείας", αποτελεί την κύρια στρατηγική:
"Από τη στενή διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, μεταβαίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την Υγεία", είπε χαρακτηριστικά, για να διευκρινίσει:
"Ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου, εξέχουσα θέση στη χώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα εθνικών και διεθνών οργανισμών, κατέχει το κάπνισμα και η παχυσαρκία.
Δίνουμε επομένως προτεραιότητα την προσεχή περίοδο στις ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης και ελέγχου αυτών των κινδύνων".
Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ήδη χρονίως νοσούντων, λέγοντας πως η πολιτική ηγεσία δεν το παραβλέπει:
"Σήμερα, στη χώρα, περίπου δύο στους πέντε ενήλικες Έλληνες πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Πολλοί δε από αυτούς πάσχουν από περισσότερα του ενός.
Η ορθή διαχείριση των χρονίων νοσημάτων μπορεί να εξασφαλίσει έτη με καλή υγεία και να οδηγήσει αφενός σε αποδοτική διαχείριση των πόρων για την Υγεία, αλλά και, αφετέρου, σε μείωση της ατομικής επιβάρυνσης των ασθενών για δαπάνες Υγείας".
Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε πως στόχος είναι να παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα σε εξειδικευμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, ξεκινώντας από το διαβήτη και την υπέρταση.

Οικογενειακή  

Ενισχύουμε – είπε – τον ρόλο της γενικής - οικογενειακής ιατρικής στην Ελλάδα και της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Οι ομάδες επαγγελματιών Υγείας πρώτης επαφής (ιατροί, κοινοτικοί νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κα) θα λειτουργούν ως αρωγοί των ασθενών στη μακρά πορεία της διαχείρισης ενός νοσήματος.
Εισάγεται η λογοδοσία. Το υπουργείο, τα νοσοκομεία και όλοι οι φορείς του τομέα της Υγείας πρέπει να λογοδοτούν. Για λόγους διαφάνειας αλλά και γνώσης για το πως χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Η δημοσιοποίηση των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων των φορέων υγείας σε τακτική βάση θα είναι υποχρεωτική.
Προτεραιότητα αποτελεί η υιοθέτηση συστημάτων ενδυνάμωσης των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.
Οι πολίτες καταρχήν θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και δείκτες ώστε να γνωρίζουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν.

Αρχή

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη ανακοινωθεί το Κυβερνητικό Πρόγραμμα και προχωρεί άμεσα η υλοποίηση, η λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας.
Μία Αρχή, η οποία θα αξιολογεί όλους τους φορείς της Υγείας, θα δημοσιεύει αποτελέσματα, θα ελέγχει κατά πόσο οι πάροχοι Υγείας εφαρμόζουν τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων ποιότητας και θα παρέχει κατευθύνσεις για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
Επίσης, οι πολίτες θα αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας, όπως συμβαίνει σε κάθε σύγχρονο κράτος, με εργαλεία μέτρησης της εμπειρίας τους κατά την επαφή τους με το σύστημα υγείας και των αναφορών εκβάσεων:
"Εφόσον γνωρίζουμε τα προβλήματα που συναντά ο πολίτης στην επαφή του με το σύστημα και την αντίληψη που έχουν για την υγεία τους και την ικανοποίηση και ανταπόκριση από το σύστημα υγείας, θα είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερες υπηρεσίες Υγείας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δαπάνη

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, κάθε ευρώ το οποίο δαπανά το σύστημα θα καταγράφεται:
"Σεβόμαστε και δίνουμε αξία και στο τελευταίο ευρώ των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την Υγεία – τους οποίους θα επιχειρήσουμε και να αυξήσουμε, ώστε να φθάσουμε τον μέσο όρο δημόσιας δαπάνης για την υγεία, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, αλλάζουμε την οπτική αποζημίωσης του συστήματος.
Η Πολιτεία δεν θα αποζημιώνει απλώς 'υπηρεσίες'. Το υπόδειγμα αποζημίωσης της φροντίδας με βάση την αξία, δηλαδή με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την παρεχόμενη φροντίδα, θα διαπεράσει το σύνολο του υγειονομικού τομέα".

Φάρμακα

Ειδικά στα φάρμακα, για όσες κατηγορίες είναι εφικτό και κυρίως για τις δαπανηρές θεραπείες, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις σύγχρονες τεχνικές διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης και θα εφαρμόσει συστήματα σάρωσης ορίζοντα, με στόχο τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των επερχόμενων νέων τεχνολογιών και την επίπτωσή τους στο σύστημα Υγείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα λειτουργήσει άμεσα στον ΕΟΠΥΥ υπηρεσία επιστημονικών θεμάτων, στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα παρακολουθεί και θα προτείνει βελτιώσεις στην κλινική και συνταγογραφική συμπεριφορά των συμβεβλημένων παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.
Ταυτόχρονα, προχωρεί η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας και Αριστείας στην Κλινική Πρακτική.
Το σύνολο των παραπάνω δεν είναι εφικτό χωρίς την ψηφιακή επανάσταση στην υγεία. Οι υπάρχουσες βάσεις και συστήματα δεδομένων, όπως το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα ενισχυθούν τόσο με νέα εργαλεία καταγραφής, όπως ο ολοκληρωμένος φάκελος ασθενούς, όσο, με τεχνικές διαχείρισης Μεγα - Δεδομένων και με εργαλεία ανάλυσης αυτών:
"Θα εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να μετασχηματίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της χώρας", είπε ο υφυπουργός Υγείας, για να διευκρινίσει:
"Δίνουμε ώθηση στην έρευνα, όχι μόνο στο πεδίο των κλινικών δοκιμών, αλλά στο σύνολο της έρευνας στην τεχνολογία Υγείας, παρέχοντας κίνητρα στις εταιρείες τεχνολογίας Υγείας να επενδύσουν στη χώρα μας.
Αξιοποιούμε τους παραγωγικούς πόρους και το άξιο δυναμικό των δημόσιων νοσοκομείων, μέσω της σύναψης συμβολαίων για την παροχή, επ' αμοιβή, υπηρεσιών στην ιδιωτική ασφάλιση Υγείας.
Τα ποσά που μπορούν να προέλθουν από την ασφαλιστική αγορά θα ανέλθουν σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας σύντομα θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας και βελτίωσης του εισοδήματος των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα".

Σύμπραξη

Επέμεινε στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος Υγείας και στην έγκαιρη πρόσβαση κάθε πολίτη σε υπηρεσίες Υγείας, συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών:
"Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διασφαλίζουν την αποδοτικότητα στο σύστημα, αλλά και το ότι κανένα νοσοκομείο δεν θα μείνει χωρίς εξοπλισμό σύγχρονης διαγνωστικής και επεμβατικής τεχνολογίας και κανένας συμπολίτης μας δεν θα ταλαιπωρείται", ανέφερε.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης ανέφερε τα εξής:
"Θα φροντίσουμε κάθε ευρώ που δαπανάται να παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες Υγείας. Άλλωστε, ένα σύστημα Υγείας φτιάχνεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πολίτη.
Η ευκαιρία για τη χώρα είναι η τελευταία. Ή τώρα ή ποτέ.
Το σύνθημα μας 'Καλύτερη Δημόσια Υγείας για όλους τους Έλληνες' δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι η βαθιά μας πεποίθηση για το πως πρέπει να ανταποκρίνεται ένα σύστημα υγείας στις ανάγκες των πολιτών.
Με πυξίδα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον και την εμπιστοσύνη της Βουλής των Ελλήνων προχωράμε ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο, δημόσιο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου