Τεύχος Β' 2179/12.06.2018 :Τα νέα πιστοποιητικά υγείας για τους εργαζόμενους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι εργαζόμενοι στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιη­τικό υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη. Στο πιστο­ποιητικό υγείας θα πιστοποιείται ότι ο/η εργαζόμενος/η δεν πάσχει από λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα, κατόπιν παθολογικής και δερματολογικής ιατρικής εξέτασης.
Ειδικότερα κατά την παθολογική εξέταση των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων διενεργείται προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση, ακτινογραφία θώρακος και δερμοαντίδραση Mantoux και ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυματίωση σύμφωνα με to Παράρτημα ΙΙ από ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ειδικό παθολόγο ή γενικό ιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν χρήζει εκ νέου η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος.
Για τους χειριστές τροφίμων επιπλέον απαιτείται παρασιτολογική/καλλιέργεια κοπράνων η οποία θα επανα­λαμβάνεται κάθε δύο (2) έτη.
Επίσης, στο πιστοποιητικό Υγείας θα πιστοποιείται η ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της εργαζόμενου/ νης, προκειμένου να εργαστεί σε βρεφικό, βρεφονηπια­κό και παιδικό σταθμό, έπειτα από ψυχιατρική εξέταση.
Όλες οι γνωματεύσεις διενεργούνται από ιατρούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα της επιλογής του απασχο­λούμενου.
Τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσης παραμένουν έγκυρα και αποδεκτά μέχρι τη λήξη τους χωρίς την υποχρέωση υποβολής του εργαζόμενου σε επιπλέον εξετάσεις.
Άρθρο 2
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 της Υ.ΐα/Γ.Π. οικ. 76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β'/25-10-2017 υπουργική από­φαση με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς» ως εξής:
«1. Στα βρέφη και νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή και ειδικότερα κατ' ελάχιστο: πρωινό (από 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.), μεσημεριανό (από 12:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) και απογευ­ματινό (από 14:00 μ.μ. έως 16:00 μ.μ.). Για τους σταθμούς που έχουν παρατεταμένη λειτουργία το απόγευμα, λαμ­βάνεται μέριμνα για επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών (από 16:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ.).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Οι απασχολούμενοι (ολικής και μερικής απασχόλη­σης εργαζόμενοι, εθελοντές κ.λπ.) σε βρεφονηπιακούς σταθμούς πρέπει να ελέγχονται για φυματίωση κατά την πρόσληψή τους με:
o Προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση* από ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ειδικό παθολόγο ή γενικό ιατρό, Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, της επι­λογής του απασχολούμενου
o Α/α θώρακος και
o Δερμοαντίδραση Mantoux (δύο βημάτων)
Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά την κρίση του ιατρού που διενεργεί την εκτίμηση, μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για τον έλεγχο του απασχολούμενου για φυμα­τίωση και δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ.
Τα αποτελέσματα της δερμοαντίδρασης Mantoux (καταγραφή σε χιλιοστά σκληρίας-ερμηνεία αποτελέ­σματος: θετική/αρνητική) ή της δοκιμασίας IGRA (θετική/ αρνητική/αμφίβολη) θα πρέπει να καταγράφονται στην φόρμα της προτυποποιημένης εκτίμησης και στο βιβλι­άριο υγείας του απασχολούμενου.
Από τον έλεγχο με δερμοαντίδραση Mantoux ή IGRA εξαιρούνται τα άτομα με προηγούμενο ιστορικό ενεργού ή λανθάνουσας ΤΒ ή τεκμηριωμένα θετική δερμοαντί­δραση Mantoux ή IGRA κατά το παρελθόν.
Όλοι οι απασχολούμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθ­μούς πρέπει να ενημερώνονται από τον ιατρό που δι­ενεργεί την κλινική εκτίμηση και μέσω εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη φυματίωση (τρόπο μετάδοσης, συ­μπτώματα, διάγνωση, θεραπεία, μέτρα πρόληψης) και για την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης επί εμφάνι­σης συμπτωμάτων συμβατών με ενεργό φυματίωση (π.χ. βήχα διάρκειας>3 εβδομάδων, αιμόπτυση, εμπύρετο, εφιδρώσεις, απώλεια σωματικού βάρους).
Επί ύπαρξης ιστορικού νόσησης από φυματίωση κατά το παρελθόν χωρίς τεκμηριωμένη λήψη κατάλληλης θε­ραπείας επαρκούς διάρκειας ή επί παρουσίας συμπτω­μάτων/σημείων/απεικονιστικών ευρημάτων συμβατών με φυματίωση ή επί θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux/ δοκιμασίας απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRA), θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ενεργού ή λαν­θάνουσας φυματίωσης και να ληφθούν θεραπευτικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση όπου από την αρχική εκτίμηση τεθεί η υπόνοια ότι ο απασχολούμενος πάσχει από ενεργό φυματίωση, τότε αυτός θα πρέπει να απέχει της εργα­σίας του, να τεθεί σε αναπνευστική απομόνωση και να υποβληθεί στον κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο (με απεικονιστικές, μικροβιολογικές και άλλες εξετάσεις), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί το εν­δεχόμενο ενεργού φυματίωσης.
Σε περίπτωση διάγνωσης ενεργού φυματίωσης, ο απασχολούμενος θα πρέπει να ξεκινήσει κατάλληλη αντιφυματική αγωγή.
Απασχολούμενος που διαγιγνώσκεται με ενεργό με­ταδοτική φυματίωση αναλαμβάνει υπηρεσία μόνο εφό­σον έχει πάρει κατάλληλη και αποτελεσματική αγωγή επαρκούς διάρκειας και έχει εξασφαλισθεί ότι έχει κα­ταστεί πλέον μη- μεταδοτικός.
Σε περίπτωση διάγνωσης λανθάνουσας φυματίωσης σε απασχολούμενο σε βρεφονηπιακό σταθμό, θα πρέπει να προτείνεται λήψη αγωγής για λανθάνουσα φυματί­ωση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη απασχόλη­σης σε βρεφονηπιακό σταθμό είναι η προσκόμιση από τον απασχολούμενο κατά την πρόσληψη πρόσφατου** προτυποποιημένου πιστοποιητικού υγείας, με το οποίο ο ιατρός που διενήργησε την εκτίμηση θα πιστοποιεί ότι ο απασχολούμενος υποβλήθηκε σε έλεγχο για φυματίωση, όπως ορίζεται από το νόμο, και δύναται να απασχοληθεί σε βρεφονηπιακό σταθμό.
Το πιστοποιητικό υγείας θα έχει ισχύ για 4 έτη, θα φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του απασχολούμε­νου που θα τηρείται στον βρεφονηπιακό σταθμό και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Β. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
Β1. Επανέλεγχος απασχολουμένων με αρνητικό τον προηγούμενο έλεγχο για φυματίωση
        Ελέγχονται κάθε 4 έτη με:
o Προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση* από ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ειδικό παθολόγο ή γενι­κό ιατρό, Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του απασχολούμενου
o Δερμοαντίδραση Mantoux
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του ιατρού που διενεργεί την εκτίμηση, μπορεί να χρησιμο­ποιηθεί για τον επανέλεγχο για φυματίωση δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ.
Τα αποτελέσματα της δερμοαντίδρασης Mantoux (καταγραφή σε χιλιοστά σκληρίας-ερμηνεία αποτελέ­σματος: θετική/αρνητική) ή της δοκιμασίας IGRA (θετική/ αρνητική/αμφίβολη) θα πρέπει να καταγράφονται κάθε φορά στην φόρμα της προτυποποιημένης εκτίμησης και στο βιβλιάριο υγείας του απασχολούμενου.
Επί θετικοποίησης της δερμοαντίδρασης Mantoux ή της IGRA κατά τον έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθεί διερεύνηση για ύπαρξη ενεργού φυματίωσης ή λανθάνουσας φυματικής λοίμωξης και χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία όπου χρειάζεται, όπως περιγρά­φεται πιο πάνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της απα­σχόλησης σε βρεφονηπιακό σταθμό είναι η προσκόμιση από τον απασχολούμενο ανά τετραετία πρόσφατου** προτυποποιημένου πιστοποιητικού υγείας, με το οποίο ο ιατρός που διενήργησε την εκτίμηση θα πιστοποιεί ότι ο απασχολούμενος υποβλήθηκε σε έλεγχο για φυματίωση, όπως ορίζεται από το νόμο, και δύναται να απασχοληθεί σε βρεφονηπιακό σταθμό.
Το πιστοποιητικό υγείας θα έχει ισχύ για 4 έτη, θα φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του απασχολού­μενου που θα τηρείται στον βρεφονηπιακό σταθμό και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.
Β2. Επανέλεγχος απασχολουμένων με προηγούμενη διάγνωση ενεργού ή λανθάνουσας φυματίωσης.
Απασχολούμενοι με προηγούμενη διάγνωση ενεργού ή λανθάνουσας φυματίωσης εξαιρούνται από τον έλεγχο με δερμοαντίδραση Mantoux ή IGRA.
Απασχολούμενοι με προηγούμενη διάγνωση ενεργού φυματίωσης, οι οποίοι έχουν λάβει κατάλληλη, αποτελε­σματική και επαρκούς διάρκειας αντιφυματική αγωγή, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτική ιατρική εκτίμη­ση από ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από την ολοκλήρωση της αντι­φυματικής θεραπείας και να υποβάλλονται σε ιατρική εκτίμηση ανά τετραετία εφεξής.
Απασχολούμενοι με προηγούμενη διάγνωση λαν­θάνουσας φυματίωσης που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν λάβει κατάλληλη και επαρκούς διάρκειας αντι­φυματική θεραπεία, πρέπει να ενημερώνονται για την ανάγκη:
o λήψης αντιφυματικής θεραπείας για λανθάνουσα φυματίωση, εφόσον υπάρχει σχετική ένδειξη
o υποβολής σε τακτική ιατρική εκτίμηση σε ετήσια βάση και τακτικό απεικονιστικό έλεγχο κατά την κρί­ση του ιατρού, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβουν κατάλληλη και επαρκούς διάρκεια αντιφυ­ματική θεραπεία
o άμεσης ιατρικής εκτίμησης επί εμφάνισης συμπτω­μάτων συμβατών με ενεργό φυματίωση
Απασχολούμενοι με προηγούμενη διάγνωση λανθά­νουσας φυματίωσης, οι οποίοι έχουν λάβει κατάλληλη και επαρκούς διάρκειας αντιφυματική θεραπεία, θα πρέ­πει να υποβάλλονται σε ιατρική εκτίμηση ανά τετραετία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της απα­σχόλησης σε βρεφονηπιακό σταθμό είναι η προσκόμιση από τον απασχολούμενο ανά τετραετία πρόσφατου** προτυποποιημένου πιστοποιητικού υγείας, με το οποίο ο ιατρός που διενήργησε την εκτίμηση θα πιστοποιεί ότι ο απασχολούμενος υποβλήθηκε σε έλεγχο για φυματίωση, όπως ορίζεται από το νόμο, και δύναται να απασχοληθεί σε βρεφονηπιακό σταθμό.
Το πιστοποιητικό υγείας θα έχει ισχύ για 4 έτη, θα φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του απασχολούμε­νου που θα τηρείται στον βρεφονηπιακό σταθμό και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑ­ΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με ενεργό φυματίωση σε απασχολούμενο σε βρεφονηπιακό σταθ­μό, αυτός απέχει της εργασίας του, τίθεται σε αναπνευ­στική απομόνωση και υποβάλλεται στον κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο με απεικονιστικές, μικροβιολογι­κές και άλλες εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο νόσησής του από ενεργό φυματίωση και να χορηγηθεί κατάλληλη θεραπεία όπου χρειασθεί.
Απασχολούμενος που διαγιγνώσκεται με ενεργό μεταδοτική φυματίωση επιστρέφει στην εργασία του, εφόσον έχει πάρει κατάλληλη και αποτελεσματική αγω­γή επαρκούς διάρκειας και έχει εξασφαλισθεί ότι έχει καταστεί πλέον μη- μεταδοτικός, γεγονός που πρέπει να βεβαιώσει ο θεράπων ιατρός πριν την επιστροφή του εργαζομένου στον χώρο της εργασίας του.
Επί εμφάνισης κρούσματος ενεργού μεταδοτικής φυ­ματίωσης σε βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν της υπο­χρεωτικής δήλωσης του κρούσματος στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος των ατόμων που απο­τελούν στενές επαφές του πάσχοντος στο χώρο εργασίας (λοιπού προσωπικού, βρεφών/νηπίων), προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μετάδοσης της νόσου σε αυτούς και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, με βάση τις ελληνικές και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ­ΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Η τακτική συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου για φυματίωση των απασχολουμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς θα ήταν επιθυμητή, προ­κειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση του κόστους και οφέλους της συγκεκριμένης παρέμβασης, εφόσον βρε­θεί τρόπος συλλογής των στοιχείων που να μην θέτει σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των απασχολουμένων.
Η ανάγκη συνέχισης ή διακοπής του τακτικού ελέγχου των απασχολουμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για φυματίωση θα επανεξεταστεί, με βάση την απο­τελεσματικότητα της παρέμβασης και την εξέλιξη της πραγματικής επίπτωσης της φυματίωσης στη χώρα, με προϋπόθεση την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπο­δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης, και την σαφή αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου.
Η προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
S Αναζήτηση ιστορικού:
o ενεργού ή λανθάνουσας φυματίωσης ή λήψης αντι­φυματικής θεραπείας στο παρελθόν o έκθεσης σε ασθενή με μεταδοτική φυματίωση o εμβολιασμού με BCG
o θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux/IGRA κατά το παρελθόν
S Αναζήτηση παραγόντων κινδύνου για μόλυνση ή νόσηση από φυματίωση
S Αναζήτηση συμπτωμάτων συμβατών με ενεργό φυματίωση
** Εντός του διμήνου που προηγείται της πρόσληψης έως και εντός δεκαημέρου από την πρόσληψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου