Διαβάστε τι προβλέπει η νέα σύμβαση του οικογενειακού ιατρού με τον ΕΟΠΥΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Αρ. Σύμβασης:

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την ______________ , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου Παύλου 12 - Τ.Κ.151 23) με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αυτού Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ' αριθμ. 55 Απόφαση/444 Συν./17-01-2018 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΙΙ. Το Φυσικό Πρόσωπο___________________________________________ και ο
οποίος θα αποκαλείται στο εξής προς χάριν συντομίας β' συμβαλλόμενος, που εδρεύει στο
Νομό-Πόλη____________ (οδός___________ αρ.________ , Τ.Κ.________ ), με
ΑΦΜ___________ ΔΟΥ________________ , ιατρός ειδικότητας__________ , με
ΑΜ ΤΣΑΥ______________ , στον οποίο έχει χορηγηθεί η υπ' αριθμ.__________
νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας,


συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς για τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης των δικαιούχων του και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας, σύμφωνα τα άρθρα 6, 7 και 11 του Ν.4486/2017, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν.4486/2017 ο οικογενειακός ιατρός παρέχει δέσμη υπηρεσιών υγείας, ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας.
Ο οικογενειακός ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης. Ως οικογενειακοί ιατροί, ορίζονται δυνάμει του προειρημένου άρθρου 6 του Ν. 4486/2017 παρ. 3, ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και Παιδίατροι.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Οι υπηρεσίες του β' συμβαλλόμενου θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του, για τις οποίες πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, βάσει του Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70 Α) και των τροποποιήσεων του και όπως ισχύει κάθε φορά. Για οποιαδήποτε μεταβολή υποχρεούται να ειδοποιήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής, εγγράφως τον Οργανισμό.
2.  Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των Παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4486/2017 και την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 39/Β/17-1-2018) Υπουργική Απόφαση έτσι όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π οικ. 45169/2018 (ΦΕΚ 2193/Β/12-6-2018) όπως κάθε φορά ισχύει.
3.  Οι ιατρικές υπηρεσίες του β' συμβαλλόμενου, παρέχονται στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο με τον πληθυσμό ευθύνης του οικογενειακού ιατρού.
4.  Ο β' συμβαλλόμενος θα καλύπτει πληθυσμό ευθύνης που δύναται να μεταβληθεί ως προς το πλήθος των δικαιούχων ΑΜΚΑ που απορρέει από τη νομοθεσία, αλλά και να εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες όπως ορίζονται από τις εγκυκλίους της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις αποφάσεις του ΔΣ και την κείμενη νομοθεσία.
5.  Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο συμβαλλόμενος οικογενειακός ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο εγγεγραμμένο πληθυσμό οφείλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4486/2017:

    να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
    να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
    να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
    να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
    να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
    να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
    να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
    να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
    να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.
    να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.
6. Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον παιδικό πληθυσμό εγγεγραμμένο πληθυσμό οφείλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
4486/2017.
    να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
    να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),
    να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη,
    να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
    να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες,
    να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,

    να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
    να πραγματοποιεί κατ' οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
    να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων, όπως κάθε φορά ισχύει,
    να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,
    να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

7. Ο β' συμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης του σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα, τα οποία ορίζονται είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από την οικεία ΔΥΠΕ στη βάση των διεθνών προτύπων.
8. Ο β' συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την επιμέλεια της δημιουργίας, της τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) και της ενημέρωσής του, για κάθε δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογό του, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και το συντονισμό της φροντίδας, καθώς και την αποτελεσματικότητά της.
9. Ο β' συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς. Επίσης αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών και της οικογένειάς τους μέσα στο σύστημα υγείας αλλά και την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
10. Ο β' συμβαλλόμενος έχει την ευθύνη τήρησης του Α.Η.Φ.Υ. για δικαιούχους/χρονίως
πάσχοντες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγγεγραμμένους στον κατάλογο του και διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του διαφορετικής ειδικότητας.
11. Ο β' συμβαλλόμενος εκδίδει έντυπο παραπομπής, όταν κριθεί αναγκαία η παραπομπή του δικαιούχου σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή σε δομή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
12. Ο β' συμβαλλόμενος υπόκειται στην εποπτεία του Περιφερειακού Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ. ως προς την παραπομπή των δικαιούχων-εγγεγραμμένων σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
13. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει τον Οικογενειακό του Ιατρό από το σύνολο των Οικογενειακών Ιατρών του οικείου Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών ΠΦΥ της οικείας ΔΥΠΕ. Η αλλαγή του προσώπου του Οικογενειακού Ιατρού του δικαιούχου είναι δυνατή μόνο μια φορά στη διάρκεια του έτους, όπως επίσης και κάθε άλλη φορά που συμφωνούν ο δικαιούχος και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο ιατρός που έχει επιλεγεί από δικαιούχο, ως Οικογενειακός Ιατρός του, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιλογή για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Σε περίπτωση που ο β' συμβαλλόμενος αρνηθεί την επιλογή του ως οικογενειακού ιατρού για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού των ανηλίκων και όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
14. Ο β' συμβαλλόμενος με την παρούσα σύμβαση δηλώνει ότι είναι ιδιώτης ιατρός, δεν είναι τακτικός υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 'α ή β' βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από σχέση εργασίας με το δημόσιο.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου, ανά ημέρα και εβδομάδα για την παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως για τις ημέρες προγραμματισμένης απουσίας του, τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν, προκειμένου να ενημερώνονται οι δικαιούχοι περίθαλψης. Επίσης, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούν να ξεπερνούν τις είκοσι (20) σε ετήσια βάση. Ο β' συμβαλλόμενος οφείλει να αναπληρώνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της οικείας ΥΠΕ και τις εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οποιαδήποτε έκτακτη απουσία του που θα υπερβαίνει το κατά τ' ανωτέρω τιθέμενο όριο.
2.     Ο β' συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής παροχής υπηρεσιών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), σε διαφορετική περίπτωση εάν διαπιστωθεί η μη παροχή υπηρεσιών επί 3μήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του β' συμβαλλόμενου.
3.     Ο β' συμβαλλόμενος αποδέχεται τις γενικές υποχρεώσεις που αφορούν το ωράριο παροχής των υπηρεσιών του στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 39/Β/17-1-2018) Υπουργική Απόφαση, έτσι όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π οικ. 45169/2018 (ΦΕΚ 2193/Β/12-6-2018) όπως κάθε φορά ισχύει.
4.     Ο β' συμβαλλόμενος οφείλει να εξυπηρετεί τα προγραμματισμένα ραντεβού του καθώς και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.
5.     Ο β' συμβαλλόμενος αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, την προσήκουσα επιμέλεια, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του και σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως ισχύει κάθε φορά και τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του Οργανισμού, καθώς επίσης και τις συναφείς διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αναπόσπαστους όρους της παρούσας σύμβασης.
6.     Ο β' συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό, να μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο. Οι κατ' οίκον επισκέψεις του β' συμβαλλόμενου για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους. Οι κατ' οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του, μέσα στα πλαίσια ευθύνης του οικογενειακού ιατρού για την περίθαλψη και προαγωγή της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.4486/2017.
7.     Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για την διασπορά των λοιμώξεων, την προστασία από επικίνδυνες ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και να διατηρεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του και τα αναλώσιμα υλικά του στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτά εποπτεύονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
8.     Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από τον β' συμβαλλόμενο, ατομικών βιβλιαρίων, ή άλλων ασφαλιστικών εντύπων, καθώς και η μεσολάβηση του β' συμβαλλόμενου, με οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση παραπεμπτικών από τους ελεγκτές ιατρούς, όπου αυτή απαιτείται.
9.     Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων η χρήση από τον β' συμβαλλόμενο των ιατρικών δεδομένων ή προσωπικών στοιχείων του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης για οποιαδήποτε ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα. Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφωθεί και να εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDRP), (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία.
10. Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται όταν κληθεί εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού να ανταποκριθεί μέσα στις τιθέμενες από την υπηρεσία προθεσμίες.
11. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να προβεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρούσης σε έλεγχο στο ιατρείο του β' συμβαλλόμενου. Στο πλαίσιο αυτό, ο β' συμβαλλόμενος οφείλει να δέχεται και να διευκολύνει την επίσκεψη και τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οφείλει δε να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παροχή των ιατρικών του υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός των προθεσμιών που τίθενται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.
12. Ο β' συμβαλλόμενος υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το εμφανιζόμενο για εξέταση πρόσωπο.
13. Ο β' συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 Γενικών Όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι την άρνηση της επιλογής του ως οικογενειακού ιατρού για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο β' συμβαλλόμενος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ με το θεσμικό πλαίσιο του οικογενειακού ιατρού, αποδέχεται την αποζημίωση με αμοιβή κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης του, βάσει του συντελεστή ηλικιακής ομάδας, όπως αυτό εξειδικεύεται με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 39/Β/17.01.2018) Υπουργική Απόφαση έτσι όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π οικ. 45169/2018 (ΦΕΚ 2193/Β/12-6-2018) όπως κάθε φορά ισχύει.
2.   Ο β' συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται να αμείβεται με τον κάθε φορά ισχύοντα τρόπο αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης προς τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Πέραν αυτής της αμοιβής, ρητά απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του, όταν ο δικαιούχος προσέρχεται στο ιατρείο του ή όταν ο β' συμβαλλόμενος επισκέπτεται τον δικαιούχο στην οικεία του λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας του δικαιούχου να προσέλθει στο ιατρείο.
3.   Ρητά απαγορεύεται η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής του β' συμβαλλόμενου από τον δικαιούχο ή τους οικείους του για συμπλήρωση ή υποκατάσταση της αποζημίωσης του όπως ορίζεται ανωτέρω. Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελία και η διακοπή της σύμβασης με τον β' συμβαλλόμενο ο οποίος καμία αξίωση δεν θα έχει κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
4.   Η διαδικασία μηνιαίας αποζημίωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από σχετικά Γενικά Έγγραφα και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι για ένα έτος με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασής της για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από τα ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Αρχίζει σήμερα στις... και λήγει στις................

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και να καταγγείλει αζημίως την παρούσα για παράβαση όρου/ων της σύμβασης, αφού ο β' συμβαλλόμενος ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Σε περίπτωση που μετά την παροχή εξηγήσεων από τον β' συμβαλλόμενο, κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι τούτος παραβίασε όρο της παρούσας σύμβασης μη ηθελημένα και πλήρως αιτιολογημένα, η καταγγελία παραμένει ανενεργής και δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β' συμβαλλόμενο.
3. Ο β' συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για σπουδαίο λόγο και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται μετά από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον β' συμβαλλόμενο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα επέλθει η ισχύς της καταγγελίας.
5. Η μονομερής αναστολή παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον β' συμβαλλόμενο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού και χωρίς σπουδαίο λόγο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β' συμβαλλόμενο. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β' συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης.
6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον β' συμβαλλόμενο, η οποία έχει αποδειχθεί και αιτιολογηθεί πλήρως από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β' συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης.
7. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι εύλογη και δίκαιη.
8. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, διοικητικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και επιβάλλονται από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
9. Σε περίπτωση που δικαιούχος κινηθεί νομικά εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για προσβολή έννομων αγαθών του από μέρους του β' συμβαλλόμενου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του β' συμβαλλόμενου, μαζί με τις όποιες αξιώσεις του δικαιούχου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

10. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. Κάθε τροποποίηση γίνεται με νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αποκλειόμενης κάθε μονομερούς ενέργειας ή απόφασης.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.   Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής.
2.   Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται η εν γένει νομοθεσία, οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. όπως ισχύει κάθε φορά, οι αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εγκύκλιοι και οδηγίες του Οργανισμού, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.   Για την κύρωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                         Ο β' συμβαλλόμενος
Οικογενειακός Ιατρός
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου