Καθορισμός επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. απόφ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017
(ΦΕΚ 340 Τεύχος Β’ 39/17.01.2018) 
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 11 του ν.4486/2017 (Α΄ 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
8. Τις με αριθ. 1633/437ης Συνεδρίασης/22-12-2017, 1681/438ης Συνεδρίασης/28-12-2017 και 19/440ης Συνεδρίασης/05-01-2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
9. Τη με αριθ. Β2β/Γ.Π. 3234/15-01-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των ιατρών που θα συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως οικογενειακοί ιατροί, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της αμοιβής αυτών, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, προκειμένου εν συνεχεία ο ΕΟΠΥΥ να προβεί στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:
Ι. Ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συνάψει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς, ο αριθμός των οποίων προκύπτει κάθε φορά εκ των επικαιροποιημένων καταστάσεων του προσωπικού εκάστου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) εκάστης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4486/2017, με διάρκεια ενός έτους και δυνατότητα παράτασης έως 2 φορές.
Τα προσόντα επιλογής διακρίνονται σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, ως ακολούθως:
• Υποχρεωτικά προσόντα επιλογής:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ii. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
iii. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
iν. Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
ν. Βεβαίωση εγγραφής μέλους σε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας.
• Μη υποχρεωτικά προσόντα επιλογής:
i. Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο αντικείμενο της επιστήμης της Υγείας.
ii. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της επιστήμης της Υγείας, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης,
iii. Εμπειρία στο αντικείμενο της προκήρυξης.
Για τη μοριοδότηση των ενδιαφερομένων εφαρμόζονται αναλογικά, τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Μοριοδότησης του τέταρτου άρθρου της με αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427/23-06-2017 (Β΄ 2162) υπουργικής απόφασης, συμπληρούμενα με κοινωνικά και επιστημονικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια σχετικά με την κλινική εμπειρία και με ενδεχόμενη εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως αυτά αναλύονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος θα ορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που θα προβλέπονται σε αυτήν. Μετά την οριστική ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης, η αίτηση διατίθεται σε εκτυπώσιμη μορφή στον διαδικτυακό τόπο, επί της οποίας αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός της αίτησης που επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και καταχώρισης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον ενδιαφερόμενο, ενώ σημειώνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με συνέπεια η ανακρίβεια των δηλωμένων σε αυτήν στοιχείων να επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Εάν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δεν επιλεγούν και συμπληρωθούν τα σωστά πεδία, τότε η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν αξιολογείται. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους, μαζί με την έντυπη και υπογεγραμμένη οριστική ηλεκτρονική αίτηση, αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή μέσω νόμιμου αντιπροσώπου, ο οποίος επιδεικνύει το νομιμοποιητικό της αντιπροσώπευσης έγγραφο, στον ΕΟΠΥΥ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που θα ορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μοριοδοτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτησή τους. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών, η οποία θα συσταθεί προς τούτο στον ΕΟΠΥΥ, ελέγχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και εάν κριθεί αναγκαίο, επαναμοριοδοτεί τους ενδιαφερομένους. Από την εν λόγω διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτει Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των ενδιαφερομένων με κατάταξη σύμφωνα με τη μοριοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομίσουν ως ανωτέρω, τα υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και εγγράφονται στον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων με ειδική σήμανση ελλείποντος υποχρεωτικού δικαιολογητικού.
Επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Η άσκηση της ένστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε ειδικό πεδίο στο διαδικτυακό τόπο όπου υποβλήθηκε η αρχική αίτηση. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με τη διαδικασία ενστάσεων θα καθοριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
II. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4486/2017, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών.

III. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4486/2017, οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βάσει συντελεστών ανά ηλικιακή ομάδα, οι οποίοι ορίζονται ως ακολούθως: 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΆΤΟΜΟ
0-14 ΕΤΩΝ
1,08
15-44 ΕΤΩΝ
0,50
45-64 ΕΤΩΝ
0,86
65+ ΕΤΩΝ
1,00

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε ένα (1) ευρώ.
Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή κατανομή του ενήλικου πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας υπολογίζεται στα 1.623,78€. Κατά το πρώτο τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή του εν λόγω οικογενειακού ιατρού ανέρχεται στα 1.623.78€ και εν συνεχεία προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€.
Οι οικογενειακοί ιατροί με ειδικότητα παιδιάτρου, είναι υπεύθυνοι για 1.500 εγγεγραμμένα παιδιά, έως και 14 ετών.
II. Τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού για τον ενήλικο πληθυσμό και για τον παιδικό πληθυσμό ορίζονται στις παραγράφους 3α και 3β αντίστοιχα του άρθρου 7 του ν. 4486/2017.
III. Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:
Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
Ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4486/2017, ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας, αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, για περιοχές που ο προς κάλυψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
πληθυσμός είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου, παρέχονται πρόσθετα χρηματικά κίνητρα κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (400) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (200) ΜΟΝΑΔΕΣΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300) ΜΟΝΑΔΕΣ (ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΕΩΣΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ)
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (200) ΜΟΝΑΔΕΣ (ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΕΩΣΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ)
ΕΚΑΤΟ (100) ΜΟΝΑΔΕΣ (ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙΑΝΩ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ (ΕΩΣ ΚΑΙΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΕΣ)
ΕΠΤΑ (7) ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50)ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΚΑΤΟ (100) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
ΕΚΑΤΟ (100) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
ΕΚΑΤΟ (100) ΜΟΝΑΔΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός    Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ              ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου