Τι προβλέπει το νέο μνημόνιο για την ΠΦΥ

Στενό χρονοδιάγραμμα, αυστηρό σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό ιατρό στους ειδικούς ιατρούς και περιορισμό των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο που συμφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές. Η πλήρης έναρξη εφαρμογής των αλλαγών στην πρωτοβάθμια φροντίδα ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2018.
Ειδικότερα, το κείμενο της συμφωνίας αναφέρει επί λέξει:
«Οι αρχές θα υιοθετήσουν την απαραίτητη νομοθεσία για την υλοποίηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) μέχρι το Μάιο του 2017. Αυτός ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει τη λειτουργία 50 ΤΟΜΥ μέχρι τον Ιούνιο, ως το πρώτο βήμα για τη δημιουργία τουλάχιστον 240 μονάδων μέχρι τον Ιούνιο του 2018, επιτυγχάνοντας κάλυψη 35% του συνολικού πληθυσμού. Ως προϋπόθεση για τη λειτουργία των ΤΟΜΥ, θα παρασχεθεί κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό.
Μέσα στα ίδια πλαίσια, ο ΕΟΠΥΥ θα προσαρμόσει τον τρόπο που παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα εφαρμόζοντας υποχρεωτική εγγραφή με γενικό-οικογενειακό ιατρό, ο οποίος θα δρα ως «φύλακας» (gatekeeper), υπεύθυνος για τις παραπομπές στους ειδικούς ιατρούς, με πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Ως ενδιάμεσα βήματα, από τον Ιούνιο του 2017, ο ΕΟΠΥΥ θα προσαρμόσει τις υπάρχουσες συμβάσεις των ιδιωτών γενικών-οικογενειακών ιατρών, για όλους τους ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να εγγραφούν με τον οικογενειακό τους ιατρό μέχρι τις 18 Νοεμβρίου του 2017. Επίσης, ως ένα άλλο ενδιάμεσο βήμα, από τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα παρουσιάσουν ένα πλήρες σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικές λεπτομέρειες για το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των ΤΟΜΥ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, όπως τη σχεδιαζόμενη γεωγραφική κατανομή των ΤΟΜΥ.
Επιπροσθέτως, από τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα πρέπει να μορφοποιήσουν ένα σχέδιο δράσης για την εισαγωγή του θεσμού του gatekeeping, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως την 1η Ιανουαρίου του 2018 (βασικό παραδοτέο). Σε αυτή τη διαδικασία, οι αρχές θα διασφαλίσουν μία αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων, μειώνοντας το απόθεμα των συμβάσεων με ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς, ανάλογα με την ανάπτυξη των ΤΟΜΥ. Με άλλα λόγια, η νέα δυναμικότητα, που θα δημιουργείται από τις νέες ΤΟΜΥ θα αντικαθιστά την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις. Οι αρχές θα ενσωματώσουν αυτή τη δέσμευση στο προαναφερόμενο νόμο, που θα υιοθετηθεί το Μάιο του 2017.
Ακολουθεί το σχετικό αγγλικό κείμενο:
Definition. The authorities will adopt the necessary legislation of the roll-out of Local Health Units (TOMYs) by May 2017. This law should envisage the implementation by June of 50 TOMYs, as the first step towards the establishment of at least 240 TOMYs by June 2018, thereby achieving coverage of 35% of the total population. As a precondition to the establishment of TOMY units, adequate training will be provided to the staff. Within the same framework, EOPYY will adjust the way it provides primary health care by implementing compulsory registration with a GP, to act as a gatekeeper in charge of referrals to specialists, to become fully operational by 1 st January 2018. As intermediate steps, by June 2017 EOPYY will adjust its current contracting of private GPs, for all patients to be registered with their GP by November 18 2017. As another intermediate step, by June 2017, the authorities will submit a full action plan, detailing the planned timeline of the roll-out as well as other relevant details such as the planned geographical distribution of TOMY units. In addition, by June 2017 they will formulate an action plan for the introduction of gatekeeping envisaged to be implemented by 1 st January 2018 (key deliverable). In this process, the authorities will ensure an efficient use of public resources by decreasing the stock of private GPs contracted by EOPYY by the corresponding amount of the new capacity created by the gradual establishment of new TOMYs. In other words, new capacity generated by new TOMYs will replace the supply by private GPs so as to avoid duplications. The authorities will incorporate this commitment in the abovementioned legislation to be adopted by May 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου