Ειδικός Κατάλογος Ιατρών εργασίας του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΚΝΥΑΕ)

Αριθμ. 1592/58 (2)
Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφά­λεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύ­ρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώ­θηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β' του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170).
3.Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).
4.Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 180) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).
6.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84) και του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 163).
8.Την με αριθμ. 5/29-11-2016 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί του άρ­θρου 16, παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.

Άρθρο 2
Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
1.Στον Ειδικό Κατάλογο εντάσσονται οι ιατροί οι οποί­οι κατ' εξαίρεση έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ο Ειδικός Κατάλογος θεωρείται οριστικός. Στον Ειδικό Κατάλογο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία των ιατρών.
Άρθρο 3
Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρηση του Ειδικού Καταλόγου
1.Αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση των δικαιο­λογητικών, τη σύνταξη και την τήρηση του Ειδικού Κα­ταλόγου είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη σύ­νταξη του Ειδικού Καταλόγου η Δ.Α.Υ.Ε. υποστηρίζεται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της, δύο υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έργο της επιτροπής, είναι η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλ­λόμενων φακέλων δικαιολογητικών, καθώς και η διαβί-βασή τους στην Γνωμοδοτική Επιτροπή της επόμενης παραγράφου.
2.Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται επταμελής Γνω­μοδοτική Επιτροπή (Γν. Επ.) αποτελούμενη από τον Προ­ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της ΔΑΥΕ, δύο υπαλλή­λους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) και έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.). Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται μετά από πρόταση των αντίστοιχων υπηρεσιών, του ΠΙΣ και της ΕΕΙΕΠ. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η αξι­ολόγηση των δικαιολογητικών των αιτούντων ιατρών, καθώς και η εισήγηση για την ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο.
3. Συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων (Ε.Ε.) αποτελούμενη από τον πρόεδρο, έναν υπάλληλο της ΔΑΥΕ και έναν υπάλληλο του Σ.ΕΠ.Ε. Πρόεδρος της Επι­τροπής ορίζεται προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Για κάθε μέλος της Ε.Ε. ορίζεται και αναπληρωματικό μέλος. Έργο της Ε.Ε. είναι η εξέταση ενστάσεων που θα υποβληθούν από ιατρούς που δεν εντάχθηκαν στον Ει­δικό Κατάλογο.
Άρθρο 4
Διαδικασία και τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου
1.Μετά από τη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι­τροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) ο Ειδικός Κατάλογος των ιατρών. Με όμοια απόφαση εκ­δίδεται ο Ειδικός Κατάλογος των ιατρών, ο οποίος αναρ­τάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς ενημέρωση των ενδιαφε­ρομένων. Παράρτημα της απόφασης αυτής περιλαμβά­νει πίνακα απορριπτέων και λόγους απόρριψης.
2.Οι ιατροί που δεν εντάχθηκαν στον Ειδικό Κατάλογο έχουν δικαίωμα έγγραφης ένστασης που υποβάλλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ειδικού Καταλόγου, προς την Επιτροπή Ενστάσεων της παρ.3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζει μετά από σχετική εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.
Άρθρο 5
Ειδικότερες προϋποθέσεις
Στον Ειδικό Κατάλογο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία των ιατρών και ειδικότερα: α) Ονοματεπώνυμο β) Πατρώνυμο γ) Ειδικότητα ιατρού
δ) Ιατρικός Σύλλογος και ο αντίστοιχος αριθμός μη­τρώου
ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ιατρού στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιατρού.
Άρθρο 6
Προθεσμίες και τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών στον Ειδικό Κατάλογο
1. Οι ιατροί του άρθρου 2 παρ. 1 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ειδικό Κατάλογο πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρού­σας απόφασης φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
α) Αίτηση, υπόδειγμα της οποίας αποτελεί αναπόσπα­στο μέρος της παρούσας απόφασης
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι απολύτως ακριβή, ii) ότι ο ιατρός είχε ενεργό σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009.
γ) Πρόσφατη (εκδοθείσα το τελευταίο τρίμηνο) βε­βαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγε­γραμμένοι.
δ) Ακριβές αντίγραφο σύμβασης/εων με επιχείρηση/ εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθε­σης στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή/και άλλα απο­δεικτικά στοιχεία (βιβλίο υποδείξεων θεωρημένο από το ΣΕΠΕ, φορολογικά στοιχεία όπως δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, Έντυπο Ε3, κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει: i) απασχόληση σε καθήκοντα ιατρού εργασί­ας πριν από την 9η Αυγούστου 2005, ii) ενεργός σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009.
ε) Σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα εάν υφίσταται (άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 3996/2011).
2.Οι ιατροί που δεν κατέχουν τίτλο ειδικότητας πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητι­κών, αντίστοιχα έγγραφα (ακριβή αντίγραφα σύμβασης/ εων ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) με τα οποία θα αποδεικνύεται η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
3.Η υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπη­ρεσία θα γίνεται μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου (Σταδίου 29, 1ος όροφος) με απευθείας κα­τάθεση ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών.
Άρθρο 7
Τρόπος τήρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τον Ειδικό Κατάλογο
1.Ο ειδικός κατάλογος τηρείται με ευθύνη της Δ.Α.Υ.Ε. και επικαιροποιείται, ως προς τα στοιχεία του άρθρου 5 και της περίπτωσης ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, βάσει των νεότερων στοιχείων που υποβάλ­λονται.
2.Στις περιπτώσεις που συνάπτεται νέα σύμβαση με ασφαλιστικό φορέα ο ιατρός υποχρεούται να ενημερώ­νει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαι­ολογητικά (άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 3996/2011).
3.Για την μεταβολή των στοιχείων γνωμοδοτεί η αρ­μόδια Γν. Επ. και ο επικαιροποιημένος Ειδικός Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥ­ΓΕΙΑ.
4.α) Ιατροί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ιατρού ερ­γασίας σε επιχειρήσεις, δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της ημερομηνίας της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται (κοινή υπουργική απόφαση Υ7α/Γ. Π.
οικ. 112498/2009).
β) Οι ιατροί του ειδικού καταλόγου οι οποίοι την 15-5-2009 είχαν συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου με επιχειρήσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας μόνο στις επιχειρήσεις αυτές χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός της περίπτωσης (α).
5.Φάκελοι που δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 6 θα απορρίπτονται και θα ενημερώνονται σχετικά οι ενδι­αφερόμενοι για το λόγο απόρριψης.
6.Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr), στον πίνα­κα ανακοινώσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., και να κοινοποιηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.), στο Πανελλήνιο Σωμα­τείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας, στο Σύνδεσμο των ΕΞ.Υ.Π.Π. και να ενημερωθούν οι θεσμικοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομέ­νων (Σ.Υ.Α.Ε.) και του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).
7.Όσοι υποβάλλουν τα παραπάνω αιτηθέντα στοι­χεία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι αυτοδίκαια πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στον ειδικό κατά­λογο πριν αυτός εκδοθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Ο κατάλογος αυτός θα συμπεριλάβει όσους πληρούν τα σχετικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την προα­ναφερθείσα διαδικασία.
Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου