Υπουργείο Υγείας: Διαγωνισμός για υποστήριξη σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων του ΕΣΠΑ

Στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για καθένα από τα τρία τμήματα των υπό παροχή υπηρεσιών ή για το σύνολο των υπηρεσιών εφόσον υποβληθεί προσφορά και για τα τρία τμήματα των κάτωθι δράσεων:
  • Προετοιμασία δελτίων εξειδίκευσης και φακέλων για μια σειρά μεγάλων και σύνθετων έργων του στρατηγικού σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.
  • Την υποστήριξη του υπουργείου Υγείας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
  • Την υποστήριξη του υπουργείου Υγείας για την εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού και την ωρίμανση των αντίστοιχων δράσεων και έργων.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για δύο ή για τα τρία τμήματα των ανωτέρω αναφερομένων δράσεων.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ.110 - ΚΑΕ 0899, οικονομικού έτους 2016.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπό προμήθεια υπηρεσίες συμβούλων στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και όχι πέρα των τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Μαΐου 2016 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.) και τόπος η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας(αίθουσα 1 – Δ/νση Προμηθειών & Διαχ. Υλικού, 1ος όροφος, Αριστοτέλους 19, Αθήνα).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 23 Μαΐου (ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.) στο Γενικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, ισόγειο).

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τους εξής όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης:
  • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
  • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  • Συνεταιρισμοί.
  • Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
ΔΗΜ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια