Η «κοινωνική προστασία» είναι μακράν η πιο σημαντική λειτουργία που επιλέγουν οι κυβερνήσεις των κρατών -μελών της Ε.Ε. και αντιπροσωπεύει το 19,5% του ΑΕΠ της Ένωσης. Σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβακία, αλλά και η Ελλάδα (δεδομένης της δραματικής μείωσης που έχει υποστεί το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία χρόνια), το ποσοστό που απορροφά η κοινωνική προστασία σε σχέση με το ΑΕΠ είναι τουλάχιστον 20%.
Τα επόμενα σημαντικότερα σημεία που απορροφούν πόρους από το ΑΕΠ είναι η «υγεία» (7,2%), οι «γενικές δημόσιες υπηρεσίες», που περιλαμβάνουν εξωτερικές συναλλαγές και το δημόσιο χρέος (6,7%), η «εκπαίδευση» (4,9%) και οι «οικονομικές υποθέσεις» (4,2%). 
Στους τομείς που απορροφούν περιορισμένους πόρους περιλαμβάνονται η «Δημόσια τάξη και ασφάλεια» (1,8%), η «άμυνα» (1,3%), η «αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» (1%), η «προστασία του περιβάλλοντος» (0,8%) και η «στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας» (0,7 %). 

Οι παραπάνω μέσοι όροι όμως, εμπεριέχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά που αφιερώνει κάθε κυβέρνηση ανά τομέα, μεταξύ των κρατών - μελών.
Τα στοιχεία προκύπτουν από πρόσφατη έκδοση της Eurostat, στην οποία καταγράφονται λεπτομερώς οι κατανομές των δαπανών των κυβερνήσεων στην Ε.Ε. βάσει στοιχείων του 2014.
 
Κοινωνική προστασία ηλικιωμένων:
Υψηλότερα στην Ελλάδα, χαμηλότερα στην Ιρλανδία
Η κοινωνική προστασία αντιπροσώπευσε τον πιο σημαντικό τομέα των δαπανών της γενικής κυβέρνησης το 2014 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Κύπρου, όπου η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών άλλαξε την κατανομή των δαπανών.

Το βάρος των δαπανών κοινωνικής προστασίας ανά κυβέρνηση ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από 11,4% του ΑΕΠ στη Ρουμανία έως 25,4% στη Φινλανδία. Οκτώ κράτη μέλη - Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Σλοβακία - αφιέρωσαν τουλάχιστον το 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ρουμανία και τα τρία κράτη της Βαλτικής δαπάνησαν λιγότερο από το 12% του ΑΕΠ τους στο συγκεκριμένο τομέα .
Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία αναλύονται περαιτέρω σε μια σειρά από επιμέρους τομείς. Ο τομέας "υπερήλικες", το οποίο περιλαμβάνει τις συντάξεις, κάνει τη διαφορά και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κοινωνικής προστασίας σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Οι κρατικές δαπάνες για την «τρίτη ηλικία» ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες το 2014 στην Ελλάδα (απορρόφησαν το 15,3%), την Ιταλία (το 14,0%), τη Γαλλία (το 13,7%) και την Αυστρία (το 13,2%) και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία (μόλις 3,7%), όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. φθάνει  10,3% του ΑΕΠ.
Παιδεία και υγεία σε μεγάλη διαφοροποίηση
Με μερίδια άνω του 8% του ΑΕΠ το 2014, η Δανία (8,7%), η Φινλανδία (8,3%), η Γαλλία (8,2%), το Βέλγιο και η Ολλανδία (από 8,1% η κάθε μία) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά που απορροφήθηκαν από τον τομέα υγείας, μεταξύ των κρατών μελών. Με μέσο όρο το 7,2% στην Ε.Ε., η Ελλάδα κατέγραψε δαπάνες μόλις 4,7%, η Κύπρος 2,7%, η Σλοβακία 1,9%. Γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο "κινήθηκαν" η Ιταλία, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Γερμανία κλπ.

Τα υψηλότερα ποσοστά κρατικών δαπανών σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες το 2014 παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (18,8% του ΑΕΠ) και την Ουγγαρία (10,2%). Αντιστοιχα στην Ελλάδα το ποσοστό έφτασε το 9,9% του ΑΕΠ, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό 3,9% καταγράφηκε στην Ελβετία και την Εσθονία 4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 6,7%.
Η Δανία (με 7,2% του ΑΕΠ), η Σουηδία (με 6,6%), η Φινλανδία (με 6,4%), το Βέλγιο (με 6,3%) και η Πορτογαλία (με 6,2%) κατέγραψαν τα υψηλότερα μερίδια των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση το 2014.
Τα υψηλότερα μερίδια των κρατικών δαπανών για τις οικονομικές υποθέσεις το 2014 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία και την Αυστρία (και οι δύο 7,4% του ΑΕΠ).
Το 2014, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για την άμυνα παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (2,7% του ΑΕΠ), στη δημόσια τάξη και ασφάλεια στη Βουλγαρία (2,8%), την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη Μάλτα (και οι δύο 1,6%), τη στέγαση και τις υποδομές κοινής ωφελείας στην Κύπρο (2,2%) και στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία στην Εσθονία και την Ουγγαρία (και οι δύο από 2%).