ΦΕΚ Α' 184/30-12-2015 Παράταση συμβάσεων Ιατρών & παρόχων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 26 

Παράταση συμβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστι­κών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30-6-2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Οι συμβάσεις με­ταξύ ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της. Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2816). 

2. Η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του ΕΟΠΥΥ συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30-6-2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπο­λογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστα­τικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. 

Άρθρο 27 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (Α' 270), όπως ισχύει, μετά τη λέξη «Νοσοκομείων» προστίθεται η φράση «και λοιπών Φο­ρέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». 

Άρθρο 28 

1. Η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α'270), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2016. 

2. Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονομικού έτους 2012 παρατείνεται μέχρι και τις 30-6-2016. 

Άρθρο 29 

Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης». 

Άρθρο 30 

Συμβάσεις που συνάπτονται μέχρι την 31.12.2015 μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περι­φερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του Ορ­γανισμού από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) δύνανται να ορίζουν προκαταβλητέο άμα τη υπογραφή τους τμήμα της απο­ζημίωσης για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξε­τάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον δυνάμει αυτών. Το προκαταβλητέο αυτό ποσό δε μπορεί να ξεπερνά ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας τα κάτωθι ποσά: 

• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Πε­ριφέρειας. 

• 1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• 2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.


Παράταση συμβάσεων μέχρι 30/6/2015
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Δείτε εδώ το ΦΕΚ Σελίδα 5 άρθρο 26
 Εδώ το link

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου