Ανάλυση της Απόφασης του ΣτΕ επί των συντάξεων του μονοσυνταξιούχου

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ η ΣΥΝΤΑΞΗ του "ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ" με την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ: (με την εξαγγελία της Κυβέρνησης περί σεβασμού των αμετάκλητων Δικαστικών Αποφάσεων):

Η ιστορική Απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την άρση των μειώσεων των Ν.4051 & Ν.4093, εφαρμοστέες η πρώτη από 1.1.2012 και η δεύτερη από 1.1.2013 έχουν τεράστια και διττή σημασία για τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων

(α) Ως υψηλές συντάξεις (η ανώτερη στα 39 έτη 2.343 €) κατά την μνημονιακή νομοθεσία (ιδίως μετά την μη σύννομη εφαρμογή από το ΤΣΑΥ για την εφαρμογή των μειώσεων επί του αθρόισματος των απλής και τμήμα της μονοσύνταξης) θα έχουν ουσιώδη ΑΥΞΗΣΗ (βλέπε παρακάτω πίνακα) και

(β) αυτομάτως η διαφορά μεταξύ απλής σύνταξης 1.301,06 € και σύνταξης μονοσυνταξιούχου 1.595,33 ήτοι από 295 € ανεβαίνει σε 463 €, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ελλατωμένες φορολογητέες (που θα προκύψουν) υποχρεώσεις της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου, που σημαίνει προσέγγιση της διαφοράς των δύο (2) συντάξεων περίπου στα 480-500 €.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ των Ν.3863, Ν.3986, Ν.4024, Ν.4051, Ν.4093 & ΠΡΙΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ 2015

1) Σύνταξη γήρατος κατηγορίας Μονοσυνταξιούχου 35 ετών:

Ακαθάριστο: 2.042,27 €, Κράτηση περίθαλψης 4%: 81,69 €, Κράτηση Στ. Υγειονομικών: 2,00 €, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων N.3863/2010 & N.3986/2011 7%: 142,96 €, μείωση N.4024/2011 20% (στο ποσό άνω των 1.200 €): 139,86 €, μείωση N.4051/2012 12% (στο ποσό άνω των 1.300 €): 55,13 €

Σύνολο κρατήσεων & μειώσεων: 421,64 €, φορολογητέο 1.620,63 €. Επί του ποσού αυτού βάσει του N.4093/2012 γίνεται μείωση 10%, 162,06 €, το τελικό φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 1.458,57 €

2) Σύνταξη γήρατος απλή 35 ετών:

Ακαθάριστο: 1.361,51 €, Κράτηση περίθαλψης 4%: 54,46 €, Κράτηση Στ. Υγειονομικών: 2,00 €, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων N.3863/2010: 0,00 € , μείωση N.4024/2011 20% (στο ποσό άνω των 1200 €): 32,30 €, μείωση N.4051/2012 12% (στο ποσό άνω των 1.300 €): 3,51 €

Σύνολο κρατήσεων & μειώσεων: 92,27 €, φορολογητέο: 1.269,24 €. Επί του ποσού αυτού βάσει του N.4093/2012 γίνεται μείωση 5%, 63,46 €, το τελικό φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 1.205,78 €

3) Σύνταξη γήρατος κατηγορίας Μονοσυνταξιούχου 39 ετών:

Ακαθάριστο: 2.343,15 €, Κράτηση περίθαλψης 4%: 93,73 €, Κράτηση Στ. Υγειονομικών: 2,00 €, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3863/2010 & Ν.3986/2011 9%: 210,88 €, μείωση N.4024/2011 20% (στο ποσό άνω των 1200 €): 186,45€, μείωση N.4051/2012 12% (στο ποσό άνω των 1.300 €): 77,50€

Σύνολο κρατήσεων & μειώσεων: 570,56 €, φορολογητέο: 1.772,59 € Επί του ποσού αυτού βάσει του N.4093/2012 γίνεται μείωση 10%, 177,26 €, το τελικό φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 1.595,33 €

4) Σύνταξη γήρατος απλή 39 ετών:

Ακαθάριστο: 1.562,10 €, Κράτηση περίθαλψης 4%: 62,48 €, Κράτηση Στ. Υγειονομικών: 2,00 €, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3863/2010 & N.3986/2011 3%: 46,86 €, μείωση ν. 4024/2011 20% (στο ποσό άνω των 1200 €): 63,05 €, μείωση Ν.4051/2012 12% (στο ποσό άνω των 1.300 €): 18,26 €

Σύνολο κρατήσεων & μειώσεων 192,65 €, φορολογητέο: 1.369,45 € Επί του ποσού αυτού βάσει του N.4093/2012 γίνεται μείωση 5%, 68,47 €, το τελικό φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 1.301,06 €

                        ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΑΑ-ΤΥ

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση 302/7.8.2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στο εποπτεύον Υπουργείο τις κάτωθι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στην άρση των αδικιών στην αντιμετώπιση της κατηγορίας των μονοσυνταξιούχων από τις συνεχείς μεταβολές στις συνθήκες ρύθμισης εισφορών – παροχών, θα επιτευχθεί ισορροπία στη σχέση ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών και θα αναχαιτιστεί η διαφαινόμενη μαζική εκροή ασφαλισμένων, με έναρξη ισχύος των νομοθετικών ρυθμίσεων από την ημερομηνία ψήφισης τους:

α) Στους μονοσυνταξιούχους του Ταμείου ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) οι προβλεπόμενες μειώσεις της σύνταξης από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), 4024/2011 (ΦΕΚ 226 A), 4051/2012 (ΦΕΚ 40 A), και 4093/2012 (ΦΕΚ 222 A) εφαρμόζονται επί του ποσού της βασικής σύνταξης και στο ποσό που απομένει προστίθεται η προσαύξηση του μονοσυνταξιούχου.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, για την χορήγηση της προσαύξησης είναι απαραίτητο να καταβληθούν όλες οι προηγούμενες εισφορές από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης του υγειονομικού στο ΤΣΑΥ ή από την έναρξη ισχύος του Ν.982/1979 (1/1/1980) στις περιπτώσεις που η ασφάλιση τους αρχίζει πριν την 31/12/1979, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ασφάλιστρο και τις νόμιμες επιβαρύνσεις του ελεύθερου επαγγελματία υγειονομικού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην κατηγορία μονοσυνταξιούχου.

Οι ήδη ασφαλισμένοι του Ταμείου ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) οι οποίοι με αίτηση τους διαγράφτηκαν από το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων, δικαιούνται να επανεγγραφούν εφ’ όσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της νομοθετικής ρύθμισης, καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυαν μέχρι τον χρόνο διαγραφής τους, ενώ στον εναπομείναντα χρόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του.

β) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου με την συμπλήρωση 39 ετών συνεχούς ασφάλισης, οπότε και θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη της πλήρους σύνταξης, μπορούν να επιλέξουν, είτε την διακοπή της καταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς, είτε τη συνέχιση της καταβολής με περαιτέρω προσαύξηση της σύνταξης κατά 2% για κάθε χρόνοασφάλισης πέραν της 39ετιας.

γ) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ- Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993, δύνανται να ζητήσουν την αναστολή της καταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς του μονοσυνταξιούχου όταν αλλάζουν ασφαλιστική κατηγορία, για 3 έτη και μέχρι την επόμενη αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται και προστίθενται στις ασφαλιστικές εισφορές των επομένων δυο ασφαλιστικών κατηγοριών. Η επιλογή αυτή ισχύει για μια μόνο αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας (δικαίωμα αναστολής για μία φορά μόνο).

δ) Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993 εφόσον έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο 15 χρόνια συνεχούς ασφάλισης στην κατηγορία του μονοσυνταξιούχου, μπορούν να διακόψουν την συνέχιση της συμμετοχής τους στην κατηγορία του μονοσυνταξιούχου υγειονομικού και να δικαιούνται αναλογικής προσαύξησης της σύνταξης τους, υπό την προϋπόθεση ότι, τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, έχουν καταβάλει τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για την κατηγορία του μονοσυνταξιούχου.

ε) Οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 που έχουν ενταχθεί στην αυξημένη σύνταξη να συνεχίσουν να καταβάλουν και μετά το διορισμό τους σε έμμισθες θέσεις την εισφορά μονοσυνταξιούχου ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα και στην ασφαλιστική κατηγορία που θα εντάσσονταν - αν ήταν ή τότε ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες - κατά την ημερομηνία διορισμού τους. Η προσαύξηση που θα λαμβάνουν θα υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες και όχι  επί της σύνταξης που προκύπτει για το διάστημα της έμμισθης θέσης.

Η ρύθμιση αυτή θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη δεδομένου ότι: ι) μέχρι σήμερα τηρείται αυτός ο τρόπος ασφάλισης για τους Ν.Α και ενδεχόμενη αλλαγή θα προκαλέσει προβλήματα, ιι) αν η εισφορά της προσαύξησης υπολογίζεται επί του μισθού θα δίνει τη δυνατότητα σαφώς μεγαλύτερης προσαύξησης της σύνταξης αλλά θα επιβαρύνει τους ασφαλισμένους με πολύ μεγαλύτερες εισφορές.

στ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για τη συμμετοχή των ασφαλισμένων υγειονομικών στο καθεστώς του μονοσυνταξιούχου επιστρέφονται στο σύνολό τους άτοκα μόνο όταν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7, §8, εδάφιο β΄ του Ν.982/1979 (ΦΕΚ 239 Α) ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να λάβουν αναλογική προσαύξηση της σύνταξης τους.

ζ) Με εξαίρεση το ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών, στους λοιπούς ασφαλισμένους σε φορείς κύριας ασφάλισης όπως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ), Ταμείων Τύπου και Ειδικών Ταμείων, με σειρά διατάξεων νόμων - (παρ.2α, του άρθρου 3 του Ν.3029, (ΦΕΚ 160 Α' , παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.2084/92, (ΦΕΚ 165 Α'), παρ.2 του άρθρου 51 του ν.2084/92, (ΦΕΚ 165 Α'), παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') ,παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') - έχει προβλεφθεί η χορήγηση προσαύξησης της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας πέραν της 35ετιας (οπού και χορηγείται η πλήρης σύνταξη), ενώ δεν έχει προβλεφθεί για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών που συνεχίζουν να είναι ενεργοί ασφαλισμένοι πέραν της 39ετιας. Για λόγους ισονομίας προς τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. να ισχύσει προσαύξηση της βασικής σύνταξης για κάθε χρόνο ασφάλισης, πέραν της 39ετίας, κατά ποσοστό 3,22%, δεδομένου και του ότι με τα άρθρα 2-4 του ν.3863/2010 προβλέπεται χορήγηση σύνταξης για όλα τα συντάξιμα έτη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Να νομοθετηθούν άμεσα οι τροποποιήσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ

Βασίλης Σταθόπουλος
Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Ε.Ο.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου