ΦΕΚ B' 1117/11-06-2015: Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης

Καθορίζονται ανά ιατρό οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων, σύμ­φωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσης. 


Οι στόχοι έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξερ­γασία των δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2014, με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποι­ούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 


Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τους στόχους αυτούς στο σύ­στημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημε­ρώνει καθημερινά τον ιατρό για το ποσοστό της συντα­γογράφησης γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφήσει. Σε περίπτωση σημαντικής και επανειλημμένης υστέρησης από το στόχο, δηλαδή μη επίτευξη του στόχου κατά 5% ανά μήνα για τρείς συνεχόμενους μήνες, ο ιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει την συνταγογράφησή του.
Διαβάστε όλη την Υπουργική απόφαση παρακάτω: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου