ΦΕΚ Β΄ 1078/9-6-15: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών & άγονα ιατρεία

1. Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών

2.Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για  την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς.Ακολουθεί και το κείμενο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42873 (1) Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.             τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α'), β. του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/τ.Α'), γ. του άρθρου 44 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τ.Α'), δ. του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α'/28-8-2014) Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας όπως αυτός ισχύει ε. του Π.δ. 25/27-1-15 ΦΕΚ 21 Α' «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών», στ. του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδικας νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2.Την Υ104/2-3-2015 (ΦΕΚ 309/τ.Β') απόφαση του Πρω­θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».
3.Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών
Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρ­τίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρι­κών ιατρών ανά ειδικότητα. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα Υπουργείου www.moh.gov.gr και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ιατρού, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του, την ημε­ρομηνία κτήσης του τίτλου της ασκούμενης ειδικότητας και τις προτιμήσεις τοποθέτησης.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης και τρόπος καταχώρησης στον κατάλογο επικουρικών ιατρών
Στον κατάλογο έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, οι ιατροί οι οποίοι:
α) απέκτησαν τίτλο ειδικότητας κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
β) είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι ελλήνων υπηκόων ή υπη­κόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, ή κάτο­χοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς
γ) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας
δ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικό­τητας στη χώρας μας και
ε) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας.
στ) δεν έχουν παραιτηθεί από θέση ιατρού του ΕΣΥ ή δεν έχουν αποποιηθεί διορισμό σε θέση ιατρού ΕΣΥ.
Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικό­τητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται και η μεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης.
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης επικουρικών ιατρών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νο­σηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, προηγούνται οι ιατροί οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέ­τουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις μονάδες αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένου, η οποία χορηγείται από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρέτησε ο ιατρός.
Εάν για τις θέσεις αυτές υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέ­ροντος από περισσότερους του ενός ιατρούς, τότε η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.
Όταν για την τοποθέτηση σε ορισμένες θέσεις απαι­τείται σύμφωνα με το αίτημα του νοσοκομείου, εξειδί­κευση ή εμπειρία (όπως για παράδειγμα τμήμα υπερήχων, επεμβατική καρδιολογία κ.α), τότε κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, προηγούνται οι ιατροί που διαθέτουν βε­βαίωση εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως ειδικευμένοι ιατροί σε αντί­στοιχα τμήματα ή μονάδες. Εάν για τις θέσεις αυτές υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από περισσότερους του ενός ιατρούς, τότε η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρησης, την τοποθέτησή τους:
α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της προτίμησής τους ή
β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την Κεντρική Υπη­ρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή
γ) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο πα­ράρτημα αυτού.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης σε συ­γκεκριμένους νομούς οι οποίοι ανήκουν στις Υγειονομικές Περιφέρειες που θα δηλωθούν στην υπεύθυνη δήλωση. Η επιλογή συγκεκριμένων νομών θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.
Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την επιλογή τοπο­θέτησης που δεν θα υποβληθούν μαζί με την αίτηση καταχώρησης στον κατάλογο, δεν θα γίνονται δεκτές.
Στον ηλεκτρονικό κατάλογο του άρθρου 1 της παρού­σας, καταχωρούνται με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, όσοι ιατροί είναι εγ­γεγραμμένοι στον καταργούμενο κατάλογο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ/τ.Α'/11-5-2015), εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατά την ημερομηνία της νέας καταχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία παραμονής στον κατάλογο. Όσοι ιατροί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, διαγράφονται αυτοδικαίως.
Οι παραπάνω ιατροί έχουν το δικαίωμα επιλογής τοπο­θέτησης α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της προτί-μησής τους ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο πα­ράρτημα αυτού, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία μπορεί να υποβληθεί από 22/6/2015 έως και 7/7/2015 στο Υπουργείο Υγείας (Γενικό Πρωτό-κολλο-Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ) ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφοράς με καταληκτική ημερο­μηνία αποστολής 7/7/2015. Όσοι ιατροί δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εγγραφή τους στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιο­λογητικά:
1.             Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκο­ος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών με­λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικο­γένειας πολίτη της Ένωσης.
4.             Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να προσκομίσουν:
-   φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή
-   φωτοαντίγραφο μπλέ κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω­σης ή

-  φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή
-  φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαι­τείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίο το οποίο θα συνοδεύεται από φω­τοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρι­κού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας.
7. Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδι­κότητας στη χώρας μας.
8. Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη ειδικότητα.
9. Οι υπήκοοι χωρών μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να υποβάλλουν βεβαίω­ση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην Δγ/10424/31-3-1993 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 263/τ.
Β'/15-4-1993).
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πα­νεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
9.  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν έχει αποποιηθεί διορισμό σε θέση ιατρού ΕΣΥ, β) δεν έχει παραιτηθεί από θέση ιατρού ΕΣΥ, γ) δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επι­κουρικού γιατρού και δ) δεν κατέχει καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
10.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η επιλογή τοποθέτησης: α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες ή β) σε μια Υγειονο­μική Περιφέρεια και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημα αυτού.
11.Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εξειδίκευσης, εφόσον δι­αθέτει ο ενδιαφερόμενος, για αναγνωρισμένες εξειδικεύ­σεις (π.χ εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στην Λοιμω-ξιολογία, στην Κλινική Μικροβιολογία, άδεια εκτέλεσης υπερήχων) ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχες μο­νάδες η οποία χορηγείται από το νοσοκομείο στο οποίο υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος ως ειδικευμένος ιατρός.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (Γενικό Πρωτόκολλο-Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ) ή αποστέλ­λονται ταχυδρομικά ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέ­πει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 4
Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών εκτός καταλόγου
Ιατροί και οδοντίατροι που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64) έτος της ηλικίας τους και πάσχουν από ομόζυγο Β' μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορρο­φιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, τοποθετούνται εκτός καταλόγου, ως επικουρικοί ιατροί σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους (υπεύθυνη δή­λωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δη­λώνεται η επιλογή τοποθέτησης α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυ­τού ή γ) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημα αυτού), και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι ιατροί αυτοί εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέ­ρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή ιατρικό πιστοποιητικό δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή θεραπευτηρίου από το οποίο να προκύπτει η νόσος.
Άρθρο 5
Χρόνος παραμονής στον κατάλογο - διαγραφή
Οι ιατροί έχουν δικαίωμα παραμονής στον κατάλογο για μια πενταετία μετά την παρέλευση της οποίας δια­γράφονται αυτοδικαίως.
Όσοι ιατροί μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο επικουρικών ιατρών, καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται να υποβάλ­λουν αίτηση διαγραφής από τον κατάλογο.
Άρθρο 6
Διαδικασία τοποθέτησης - Χρονική διάρκεια σύμβασης - Αποδοχές επικουρικών ιατρών
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αποκεντρω­μένες μονάδες των ΔΥΠΕ ή στην κεντρική υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ με απόφαση του Υπουργού Υγείας και συνάπτουν σύμβαση με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, οι ιατροί διαγράφονται από τον κατάλογο των επικουρικών και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση καταχώρησης μετά τη λήξη της θητείας τους.
Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ή αποκεντρωμένη μονάδα της Υγειονομικής Πε­ριφέρειας ή την Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, που έχει επιλέξει, μεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ειδικότητάς του, εφόσον υπο­βάλλει σχετική αίτηση.
Σε περίπτωση που αποποιηθεί την τοποθέτησή του και δεύτερη φορά ή παραιτηθεί από τη θέση της πρόσληψής του, δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής στον κατάλογο εάν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την απο-ποίησή του.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των επικουρικών ια­τρών που τοποθετούνται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία και περιφερειακά ια­τρεία, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπο­ρεί να είναι έως και δύο (2) έτη. Στους νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος.
Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυ­σμένες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως και τρία (3) έτη.
Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό πα­ράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενος του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρει­ας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχι­κής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η ανα­στολή παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της.
Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός προ­σμετρείται, ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατά­ληψη θέσης ιατρών ΕΣΥ, καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξη του ιατρού στο ΕΣΥ.
Για την κατάληψη θέσης ιατρών ΕΣΥ η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές, υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία σε άλλες περιοχές.
Οι επικουρικοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επι­δόματα του πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του ΕΣΥ.
Η δαπάνη για την αμοιβή των επικουρικών ιατρών βα­ρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν καλύ­πτουν τις ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας εάν καλύπτουν τις ανάγκες των μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο 7 Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τοποθέτηση επικουρικών ιατρών
Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών απαιτείται η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, ως εξής:
α) για τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες μονάδες των Υγειονομικών Περιφερειών από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών,
β) για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα από τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, μέσω της οικείας ΔΥΠΕ
γ) για την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
Τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από την βεβαίωση δέσμευ­σης της ανάλογης πίστωσης στην οποία θα αναφέρεται και ο αντίστοιχος κωδικός δέσμευσης.
Τα αιτήματα των νοσοκομείων θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω των Διοικήσεων των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, όχι μόνο πλήρως αιτιολογημένα αλλά και κατά ιεραρχική σειρά προτεραιότητας για την ικανοποίησή τους.
Αιτήματα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα εξετάζονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875 (2) Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτι­κών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κι­νήτρων στους επικουρικούς ιατρούς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α'). 
β. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'). 
γ. του άρθρου 44 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τ.Α'). δ. του άρθρου 26 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α').
ε. του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α') «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
ζ. του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως αυτός ισχύει.
η. του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α') «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
θ. του Π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 264/1996 (ΦΕΚ 191/τ.Α').
2. Την Υ104/2-3-2015 (ΦΕΚ 309/τ.Β') απόφαση του Πρω­θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ­καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προβληματικές και άγονες περιοχές
1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οι­κονομικών τους συνθηκών, και οι παρακάτω νομοί των Περιφερειών της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή κωμο­πόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νοσοκομεία-κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας:
   Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Μύτικας, Κατούνα, Βόνιτσα, Θέρμο, Χαλκιόπουλοι, Άνω Χώρα
   Νομός Αττικής-Νήσων: Κύθηρα, Αίγινα, Γαλατάς
   Νομός Αρκαδίας
   Νομός Άρτας: Άνω Καλεντίνη, Άγναντα, Βουλγαρέλι
   Νομός Αχαΐας: Ερυμάνθεια, Καλάβρυτα, Κλειτορία
   Νομός Βοιωτίας: Δίστομο, Αλίαρτος
   Νομός Γρεβενών
   Νομός Δράμας
   Νομός Δωδεκανήσου
   Νομός Έβρου: Διδυμότειχο, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, Σουφλί
   Νομός Εύβοιας: Αλιβέρι, Μαντούδι, Κύμη, Σκύρος, Ιστι­αία, Κάρυστος
   Νομός: Ευρυτανίας
   Νομός Ηλείας: Γαστούνη, Σιμόπουλο, Βάρδα, Ανδρί­τσαινα, Κρέστενα
   Νομός Ηρακλείου: Άνω Βιάννος, Χάρακας
   Νομός Ζακύνθου
   Νομός Θεσπρωτίας
   Νομός Ιωαννίνων: Πράμαντα, Βουτσαράς, Δελβινάκι, Μέτσοβο, Δερβίζιανα, Κόνιτσα
   Νομός Καρδίτσας: Μουζάκι
   Νομός Καβάλας: Πρίνος
   Νομός Καστοριάς
   Νομός Κέρκυρας
   Νομός Κεφαλληνίας
   Νομός Κιλκίς: Γουμένισσα
   Νομός Κοζάνης: Σέρβια, Σιάτιστα
   Νομός Κορινθίας: Γκούρα
   Νομός Κυκλάδων
   Νομός Λακωνίας
   Νομός Λασιθίου
   Νομός Λέσβου
   Νομός Λευκάδας
   Νομός Μαγνησίας: Ζαγορά, Αργαλαστή, Σκιάθος, Σκό­πελος
   Νομός Μεσσηνίας: Αγ. Νικόλαος, Γαργαλιάνοι
   Νομός Ξάνθης
   Νομός Πέλλας: Αριδαία
   Νομός Πιερίας: Αιγίνιο
   Νομός Πρέβεζας
   Νομός Ρεθύμνου: Αγία Φωτεινή, Ανώγεια, Σπήλι, Πέραμα
   Νομός Ροδόπης
   Νομός Σερρών
    Νομός Σάμου
    Νομός Τρικάλων: Καλαμπάκα
    Νομός Φθιώτιδας: Μακρακώμη, Δομοκός, Αμφίκλεια
    Νομός Φλώρινας
    Νομός Φωκίδας: Άμφισσα, Λιδορίκι
    Νομός Χανίων: Βάμος, Κάντανος
    Νομός Χαλκιδικής: Παλαιοχώρι, Αγ. Νικόλαος
    Νομός Χίου
2. Ο χαρακτηρισμός ως άγονης και προβληματικής κατά την προηγούμενη παράγραφο, πόλης ή κωμόπολης που είναι έδρα Κέντρου Υγείας επεκτείνεται αντίστοιχα και:
α. για την πόλη ή κωμόπολη ή χωριό που είναι έδρα Πε­ριφερειακού Ιατρείου 24ωρης ετοιμότητας ή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας.
β. για την πόλη, κωμόπολη ή χωριό που είναι έδρα Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου σε φυλακές της χώρας και είναι αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Νοσοκομεί­ου, σύμφωνα με την Υ4α/οικ.10169/1996 (ΦΕΚ 877/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­σης και Αποκ/σης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης.
Άρθρο 2
Κίνητρα
1.Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται στις περιοχές του άρ­θρου 1 της παρούσας, μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη, με την προϋπόθεση ότι στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων ή των Υγειονομικών Περιφερειών, θα έχει προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση.
2.Όταν ένας εκ των συζύγων τοποθετείται ως επικουρι­κός ιατρός στις παραπάνω περιοχές, ο άλλος δικαιούται να τοποθετηθεί σε θέση επικουρικού ιατρού της ειδικό-τητάς του, κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση του καταλόγου, εφόσον αυτή ζητηθεί.
3.Η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού στις περιοχές του άρθρου 1 της παρούσης υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία, για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
4.Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοποθετού­νται στις ανωτέρω περιοχές, και είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, επιτρέ­πεται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου