Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα Κέντρα Αναφοράς και τα Ειδικά Κέντρα.

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/09-03-1999), άρθρα 13,14 και 15.
2.       Τις διατάξεις του Ν. 1579/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», παρ. 2 άρθ. 8.
3.       Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α'/28-08-2014), όπως ισχύει.
4.       Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α').
5.       Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 22985/27-03-2015 (ΦΕΚ 487/Β'/31-03-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:ΒΧΒ4465ΦΥΟ-ΤΜΛ).
6.       Το από 20/05/2015 έγγραφο του Τμήματος Έρευνας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την εν θέματι Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

1. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Πρόεδρος της Ομάδας. 

2. Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. - Πρόεδρος Κε.Σ.Υ., με αναπληρωτή του τον Λεκάκη Ιωάννη, Καθηγητής Διευθυντής Καρδιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν».

3. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. - Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

4. Μοσχονάς Νικόλαος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής - Πανεπιστήμιο Πατρών.

5. Παπαδήμας Γεώργιος, Ιατρός - Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

6. Μιχελακάκη Ελένη, Βιοχημικός (BSc. - PhD) - Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

7. Τζάλα Ευαγγελία, Επιδημιολόγος - Βιοστατιστικός (Msc - PhD), Υπεύθυνη Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπάνιων Νοσημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

8. Λάμπρου Μαριάννα, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων.

9. Δαμίγου Αικατερίνη, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού - μέλος του Συμβουλίου Εκπροσώπων των κρατών - μελών για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς.

10. Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αγωγής.

11. Ξεναρίου Στεφανία, Υπάλληλος του Τμήματος Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Κοσμοπούλου Άννα, Υπάλληλος του Τμήματος Μέτρησης και Απόδοσης Ε.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα Κέντρα Αναφοράς και τα Ειδικά Κέντρα με στόχο τη συνολική αναμόρφωσή της (άρση ενδεχόμενων αντιφάσεων και ελλείψεων) και την εισήγηση νέου θεσμικού πλαισίου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η εισήγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ, περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (Ν. 4213/2013, ΦΕΚ 261/Α'/06-12-2013).

Η θητείας της Ομάδας είναι διάρκειας τριών μηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου