ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433 
Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη Βαρβάρα Γιαννούδη 
Τηλέφωνο: 2132161224 2132161228

Αθήνα, 22 / 4 / 2015 
Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 29211


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 66 του ν. 4316/24-12-14 (ΦΕΚ 270Α), «Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί που δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών...».

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι από τους γιατρούς είναι στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών, και κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση στο δημόσιο τομέα οφείλουν με αίτησή τους όπως άμεσα προβούν σε αίτηση διαγραφής, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιβληθούν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

1 σχόλιο: