Ένωση Πολυϊατρείων προς ΕΟΠΥΥ για σύναψη συμβάσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 
Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9924980-9959181 
Fax: 210-9916854

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Κοιν. 1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

2) Ιατρικούς Συλλόγους
Αθήνα 20/4/2015


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας θέσουμε ένα φλέγων ζήτημα που αφορά στην υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό σας που αφορούν στα πολυιατρεία. 

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ’’ αναγνωρίσθηκε και λειτουργεί νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 197/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και εγγράφηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου με αυξ. Αριθμ 30230/3-9-2014 Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 2 του καταστατικού μας σκοπός της ΄Ενωσης μας είναι :

• Η συνεργασία των μελών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, καθώς και η μελέτη, προαγωγή, προστασία, διεκδίκηση, κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών ασφαλιστικών και άλλων συμφερόντων των μελών.

• Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη.

• Η διαφύλαξη , μελέτη και προαγωγή των πάσης φύσεως κοινωνικών και γενικώς των συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

• Η προστασία των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών απασχολούμενων αποδεδειγμένα με την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

• Η συμβολή στην επιστημονική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών.

• Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς, για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και πληροφοριών για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών.


• Η έρευνα και μελέτη θεμάτων αναγομένων στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου, διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών μέσα στα πλαίσια συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών όσο και μεταξύ ομοειδών κέντρων της αλλοδαπής και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Η ενημέρωση των μελών στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας, του επαγγέλματος, της επιστήμης.

• Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών της ένωσης, ως και η ενημέρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

• Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδιες κλπ ως και με κάθε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

• Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και διακίνησης κοινωνικών, φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών.

• Η εκπροσώπηση των μελών στη σύναψη συμβάσεων και η διαπραγμάτευση των όρων αυτών με ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμούς ή άλλους φορείς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών.

• Η διοργάνωση επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την γνωριμία και την σύσφιξη των σχέσεων των μελών.

Εκ των καταστατικών σκοπών μας γίνεται σαφές ότι έχουμε έννομο συμφέρον να σας θέσουμε το σοβαρότατο θέμα που αφορά στην σύναψη συμβάσεων με τον Οργανισμό σας. Η ένωση μας θεωρεί ως μόνους αρμόδιους και υπεύθυνους να διαπραγματευτούν τους όρους των νέων συμβάσεων τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και τους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο είναι οι μόνοι αρμόδιοι αλλά και οι μόνοι γνώστες των ζητημάτων που μας αφορούν και διαθέτουν την τεχνογνωσία ώστε να συμβάλλουν καταλυτικά στο έργο σας. 

Ευελπιστώντας ότι το αίτημα μας θα τύχει της δέουσας προσοχής σας είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και προσβλέπουμε σε μια αγαστή συνεργασία μαζί σας, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό που μας αφορά. 


Με εκτίμηση

Η Διοικούσα Επιτροπή


Ιωάννης Δατσέρης

Φώτιος Πατσουράκος

Λέανδρος Βατάκας

Ιωάννης Σούκας

Σταυρούλα Αντωνοπούλου

Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους

Φώτιος Παρούτογλου

Γεώργιος Μαμπλέκος

Δημήτριος Φασίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου