Προθεσμία τριών μηνών σε φορείς που θέλουν να μετατραπούν σε ΜΗΝ

Προθεσμία 3 μηνών έχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς υγείας να αναθεωρήσουν τις άδειες λειτουργίας τους προκειμένου να μετατραπούν σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) ή να συστεγαστούν με ΜΗΝ. Αυτό προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΜΗΝ. 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) είναι η υγειονομική μονάδα (ΠΦΥ) η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει η Μ.Η.Ν. μπορεί να είναι: Χειρουργικού τομέα, Παθολογικού τομέα, Οδοντιατρική, Μεικτή όταν συνδυάζει δύο ή περισσότερες ιατρικές ειδικότητες. 
Στο άρθρο 2 διευκρινίζεται ότι η Μ.Η.Ν. εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ.  Η Αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή. Εξαιρετικά εφόσον η Μ.Η.Ν. εγκατασταθεί σε νησί είναι απαραίτητη η διασύνδεσή της με νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική στο νησί στο οποίο πρέπει να υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή ή αεροπορική γραμμή. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Μ.Η.Ν. είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις. 

Δικαιούχοι αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. -σύμφωνα με το άρθρο 7 - είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, δικαιούχος ίδρυσης ιδιωτικής Μ.Η.Ν. ως μονάδας ιδιωτικής κλινικής, είναι κάθε ιδιωτική κλινική. 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 στις Μ.Η.Ν. απαγορεύονται:
1. Η διενέργεια θεραπευτικών ή χειρουργικών επεμβάσεων με γενική, ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία. Σε περίπτωση παραβάσεως θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδος.
2. Η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο φορέας στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού, της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού, καθώς και η λειτουργία τους χωρίς τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις λειτουργίας. Σε περίπτωση παραβάσεως θα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδος. 
Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (αυτοτελών ή μη) είναι η Επιτροπή Ελέγχου. Έργο της επιτροπής είναι:
α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους.
γ. Η εισήγηση για την οριστική παύση λειτουργίας του φορέα, εφόσον αυτός δεν λειτουργεί ή έπαψε να λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. 
Όπως προκύπτει από το άρθρο 11 σε κάθε Μ.Η.Ν. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος ένας ιατρός της ειδικότητας της Μονάδας και αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας. Πέραν του επιστημονικά υπεύθυνου, υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και άλλοι ιατροί ιδίας ειδικότητας με αυτή της μονάδας.
Στο νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να υπάρχει ένας (1) προϊστάμενος Νοσηλευτής πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Βοηθητικό προσωπικό κατά περίπτωση (γραμματέας, καθαρίστρια−ής, φροντιστής κ.λπ.), τηρουμένου του νομίμου ωραρίου εργασίας.
 Οι Μ.Η.Ν. δύνανται να λειτουργούν από τις 7.00πμ έως τις 21.00μμ. 
Η διαδικασία παραπομπής στη Μ.Η.Ν., περιγράφεται στο άρθρο 12 όπου διευκρινίζεται ότι «στη Μ.Η.Ν. παραπέμπεται κάθε ασθενής ο οποίος κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού του χρήζει αντίστοιχης διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης για την οποία δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών, μπορεί να γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις της Μ.Η.Ν., είτε σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας υγείας σε ιατρικά εύλογο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου